"purely" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"purely" po szwedzku

volume_up
purely {przysł.}
volume_up
pure {przym.}

EN purely
volume_up
{przysłówek}

purely (też: cleanly, simply, immaculately)
volume_up
rent {przysł.}
It is a purely voluntary aspect and it is not governed by legislation at EU level.
Det är en rent frivillig åtgärd och inte reglerad av lagstiftning på EU-nivå.
The Community's competition rules do not therefore apply to purely professional rules.
Gemenskapens konkurrensföreskrifter kan därför inte tillämpas på rent etiska regler.
It is therefore a purely commercial approach and focuses on the infrastructure.
Det är alltså ett rent kommersiellt angreppssätt och endast inriktat på infrastrukturen.
purely (też: exclusively, solely, alone)
volume_up
uteslutande {przysł.}
You will understand that I refer purely to the public health aspect of the problem.
Jag hänvisar nu uteslutande till de rena folkhälsoaspekterna hos problemet.
In most cases, these referendums are dominated by purely domestic issues.
I de flesta fall domineras dessa folkomröstningar uteslutande av inrikesfrågor.
This question is now purely a matter for the Court of Justice to decide.
Frågan är numera uteslutande domstolens angelägenhet.
These issues are undoubtedly important, but the proposal is purely politically motivated.
Det är onekligen viktiga frågor, men förslaget är helt och hållet politiskt motiverat.
These issues are undoubtedly important, but the proposal is purely politically motivated.
Dessa frågor är utan tvekan viktiga, men förslaget är helt och hållet politiskt motiverat.
We all know that the role of the WHO is, at least currently, purely advisory.
Vi vet alla att WHO, åtminstone för närvarande, har en helt och hållet rådgivande funktion.
purely (też: dead, out, totally, gross)
volume_up
totalt {przysł.}

Synonimy (angielski) dla "purely":

purely
English
pure

Przykłady użycia - "purely" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI fully agree that the directive should not apply to purely private transactions.
Jag håller helt med om att direktivet inte bara bör gälla privata transaktioner.
EnglishA central concern of our policy is the use of space for purely peaceful purposes.
En central punkt i vår politik är att rymden endast används för fredliga syften.
EnglishThe Commission is criticised for looking at things purely from an economic angle.
Man har kritiserat kommissionen för att enbart företräda ett ekonomiskt synsätt.
EnglishThe Charter is purely and simply a building block for an EU federal state.
Stadgan är rätt och slätt en byggsten i uppbyggandet av EU till en förbundsstat.
EnglishThey cannot be used to adjust purely internal situations within Member States.
Avsikten är inte att minska kulturell aktivitet på Kuba eller finansieringen av den.
EnglishIn accordance with a judicial, administrative or purely arbitrary decision?
I enlighet med ett rättsligt, administrativt eller fullkomligt godtyckligt beslut?
EnglishHis two previous comments were made purely and simply in order to manipulate the House.
Hans två tidigare inlägg gjordes alltså helt enkelt för att manipulera kammaren.
EnglishSo much is still to be done because the country has lived purely off oil.
Det återstår fortfarande mycket att göra eftersom landet helt har levt på oljan.
EnglishSpecifically, the data collected must not be intended for purely scientific use.
De insamlade uppgifterna skall nämligen inte enbart vara avsedda för vetenskapligt bruk.
EnglishThis then refers to a quality heading other than the purely organic production.
Det innebär då en annan kvalitetskategori än enbart biologisk produktion.
EnglishThey cannot be used to adjust purely internal situations within Member States.
De kan inte användas för att reglera renodlat interna situationer inom medlemsstaterna.
EnglishBut we should not focus on a one-sided, purely doctrinal stability policy.
Men en ensidig fixering vid den rena lärans stabilitetspolitik bör undvikas.
EnglishIt is purely your body, and the wings become part of the body and vice versa?
Det är enbart din kropp, och vingarna blir en del av kroppen och tvärtom?
EnglishIf there is no sanction, what we do remains purely symbolic and has no legal foundation.
Om inga sanktioner införs har normen ett symboliskt värde, men inte ett juridiskt.
EnglishI could not support this regulation, purely because of the amendments.
Jag kan inte ge mitt stöd till förordningen, och det beror enbart på ändringarna.
EnglishThe agreement should be very broad and not be limited to purely trade questions.
Avtalet bör vara brett och inte begränsas till enbart handelsfrågor.
EnglishThe reasons are not only purely financial; it is about being able to develop.
Orsakerna är inte bara finansiella. Det handlar om att kunna utvecklas.
EnglishThis is a purely technical problem involving communication and the transfer of information.
Det handlar helt enkelt om ett tekniskt problem för förmedling och kommunikation.
EnglishBut the problem, in any case, is not one that we can solve via purely intra-European means.
Hur som helst kan vi inte lösa det här problemet med enbart inomeuropeiska medel.
EnglishThe development of EU policies should not be purely based on abstract statistics.
EU-politikens utveckling bör inte endast bygga på abstrakt statistik.