EN proof
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

proof (też: document, evidence, mark, pledge)
Proof of this lies in the positive outlook for consumption and household confidence.
Ett bevis på detta är att konsumtionen och hushållens förtroende upprätthållits.
Their release is proof of the importance of international solidarity.
Deras frigivning är ett bevis för betydelsen av internationell solidaritet.
The recommendations also refer to reciprocal recognition of proof.
Bland rekommendationerna erinrar jag om det ömsesidiga erkännandet av bevis.
proof (też: check, crucible, display, experiment)
There is no reliable proof of the quality of the screening process.
Det saknas hållbara prov på screeningtestets kvalitet.
The Olympic Games are coming up, and they give China good reason to furnish proof of genuine reforming zeal.
OS närmar sig och är ett bra tillfälle för Kina att visa prov på verklig reformvilja.
If we do not provide this proof, then we should fear the ultimate financial decisions when they are made.
Om vi inte kan ge prov på detta har vi anledning att frukta de slutgiltiga finansiella besluten.
The debates did not provide any new proof, any evidence, or any sound arguments.
De debatter som har hållits har inte fört fram nya bevis, belägg eller solida argument.
Mr Hory, the Minutes will be corrected but your word counts for more than any proof.
Protokollet kommer att rättas, Hory, men ert ord är mer värt än något annat belägg.
Fundamentally, we are looking for good traceability and proof of sustainable practices.
I grund och botten eftersträvar vi god spårbarhet och belägg för att verksamheten är hållbar.
We have now tabled Amendment No 77, which reverses the burden of proof by saying that the Commission must provide proof to the contrary.
Vi har nu infört ändringsförslag 77 om omvänd bevisföring, nämligen att det är kommissionen som måste bevisa motsatsen.
There must be a legislative framework that is based on the precautionary principle and on the principle of a reverse burden of proof.
Det skall vara en lagstiftningsmässig ram som bygger på försiktighetsprincipen och på principen om omvänd bevisföring.
I agree with the rapporteur's position on the proposals by the Danish Presidency on the possibility of 'more extensive' confiscation and the inversion of the onus of proof.
konfiskering och omvänd bevisföring.
proof (też: evidence, testimony)
proof
proof
proof (też: rough copy)
volume_up
råkopia {r.wsp.}
proof
volume_up
korr {tylko l.mn.}

2. Biznes

proof (też: evidence)
Proof of this lies in the positive outlook for consumption and household confidence.
Ett bevis på detta är att konsumtionen och hushållens förtroende upprätthållits.
Their release is proof of the importance of international solidarity.
Deras frigivning är ett bevis för betydelsen av internationell solidaritet.
The recommendations also refer to reciprocal recognition of proof.
Bland rekommendationerna erinrar jag om det ömsesidiga erkännandet av bevis.
proof (też: evidence)
volume_up
bevisning {r.wsp.}
A DNA test — like a paternity test — would provide that clear proof.
En DNA-analys – i likhet med ett ”faderskapstest” – skulle möjliggöra en riskfri bevisning i detta sammanhang.
I might add that these are policies based on practical proofs and practical opinions.
Jag kanske ska tillägga att denna politik baseras på praktisk bevisning och faktiska uppfattningar.
We should only label where we have proof and can therefore control labelling requirements.
En märkning bör bara ske där det också är möjligt med bevisning och följaktligen med kontroll av märkningsföreskrifterna.
proof (też: evidence)

3. Fotografia

proof

4. Drukarstwo

proof
volume_up
korrektur {r.wsp.}

5. Gastronomia: "drinks"

proof
volume_up
normalstyrka {r.wsp.} (spritdrycker)

Synonimy (angielski) dla "proof":

proof

Przykłady użycia - "proof" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishHe took his bank card with him – in Sweden, it's accepted as proof of identity.
Han tar med sig sitt id-kort från banken, som är en giltig id-handling i Sverige.
EnglishThis is proof that, when faced by a tragedy, no Member State will be left alone.
Detta visar att en medlemsstat som står inför en tragedi inte måste klara sig själv.
EnglishThe Danish initiative envisages a certain flexibility concerning the burden of proof.
Det danska initiativet förutser en viss flexibilitet när det gäller bevisbördan.
EnglishI would like to remind you that there is as yet no scientific proof for that.
Jag anser dessutom att vi bör hålla denna debatt i Bryssel, inte i Strasbourg.
EnglishI believe that this debate is proof of Parliament’s interest in this key issue.
Jag anser att denna debatt bevisar Europaparlamentets intresse för denna nyckelfråga.
EnglishThe burden of proof is a tricky point, as the Commissioner commented before.
Bevisbördan är, som kommissionsledamoten tidigare påpekade, en knepig fråga.
EnglishOur package should be the proof of our leadership in the battle against global warming.
Vårt paket blir beviset på vårt ledarskap i kampen mot den globala uppvärmningen.
EnglishWhat visible proof is there that the reconstruction aid is in fact getting through?
Av vad kan man se att detta återuppbyggnadsstöd verkligen kommer fram i rätta händer?
EnglishOne problem is the recognition of proof of qualifications in the private sector.
Ett problem inom den privata sektorn är erkännandet av behörighetsbevis.
EnglishI voted in favour of the report on proof of origin for certain textile products.
Jag röstade för betänkandet om ursprungsbevis för vissa textilprodukter.
EnglishCohesion policy is the best proof of the solidarity which exists in the European Union.
Sammanhållningspolitiken är det bästa beviset för den solidaritet som finns i EU.
EnglishThe recent events in Ukraine and the conflict in Georgia are proof of this.
Den senaste händelseutvecklingen i Ukraina och konflikten i Georgien vittnar om det.
EnglishOne need only look at the booming Chinese economy to see proof of this.
Det räcker med att se på den snabbväxande kinesiska ekonomin för att inse detta.
English(IT) Mr President, ladies and gentlemen, this is proof that lobbies do work!
(IT) Herr talman, mina damer och herrar! Det här bevisar att lobbyverksamhet fungerar!
EnglishAnd this, ultimately, will be the best proof that this measure is a sensible one.
Det är väl när allt kommer omkring det bästa beviset för att denna åtgärd är meningsfull.
EnglishThis situation is proof of the true nature of American-style globalisation.
Denna situation visar den verkliga naturen hos en globalisering av amerikanskt snitt.
EnglishLet me say first, however, that this debate is proof that maritime policy matters.
(EN) Inledningsvis vill jag påpeka att den här debatten visar att havspolitiken är viktig.
EnglishThe defendant will now have to provide convincing proof that there is no discrimination.
Nu måste svaranden på ett trovärdigt sätt bevisa att diskriminering inte förekommer.
EnglishI have merely changed the burden of proof for products that no longer exist.
Jag har bara ändrat bevisbördan för produkter som inte längre existerar.
EnglishWho is taking responsibility for ensuring that all the documents in proof now come to light?
Vem tar ansvaret för att se till att allt bevismaterial nu kommer fram i ljuset?