"to profess" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"to profess" po szwedzku

EN to profess
volume_up
[professed|professed] {czasownik}

Freedom to profess and practise a religion is one of the most important elements of human rights.
Friheten att utöva och praktisera en viss religion är ett av de viktigaste inslagen i de mänskliga rättigheterna.
This is because, when there is acceptance of religious freedom, there is also acceptance of its opposite, in other words, the freedom not to profess any religion.
När man accepterar religionsfrihet accepterar man också dess motsats, det vill säga friheten att inte utöva någon religion.
Europe must not be overcautious and afraid to support the right of Christian communities in the Middle East and around the world to profess their faith and religion freely.
EU får inte vara alltför försiktig och rädd när det gäller att stödja de kristna samfundens rätt att fritt utöva sin tro och religion i Mellanöstern och på andra platser i världen.

Przykłady użycia - "to profess" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishYet now you profess surprise, in 2010, at finding that the procedural rights are not adequate.
Men nu, 2010, är du plötsligt förvånad över att rättsäkerhetsgarantierna inte är adekvata.
EnglishWe are now even seeing that those who profess the Christian faith can pay for it with their lives.
Vi får nu se hur de som bekänner sig till den kristna tron kan få plikta med sina liv.
EnglishWhat we will not tolerate are those who profess such a vision but fail to live up to it.
Däremot kommer vi inte att tolerera dem som påstår sig dela denna vision men inte lever upp till den.
EnglishGovernments find it easy to sign declarations of intent but harder to put into practice what they profess.
Regeringarna har lätt att skriva på avsiktsförklaringar men svårare för att gå från ord till handling.
EnglishBoth sides profess that they do indeed want a peaceful outcome, but what actually takes place says something else.
Båda sidor hävdar att de vill ha en fredlig lösning, men det som faktiskt händer tyder på något annat.
EnglishWe would urge the Commission and Council to improve the situation for female migrants who profess the Muslim religion.
Vi efterlyser att kommissionen och rådet skall förbättra de muslimska invandrarkvinnornas situation.
EnglishBoth parties profess freedom and democracy and the defence of human rights and the principles of the rule of law.
Båda parter bekänner sig till frihet och demokrati, försvar för de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprinciperna.
EnglishWhen addressing the European Parliament, Russian Duma delegates state they profess the same values as the European Union.
När delegater från den ryska duman talar till Europaparlamentet förklarar de att de har samma värderingar som EU.
EnglishWe take up cases involving followers of different religions, and even of people who do not profess any religion.
Vi tar upp fall som inbegriper anhängare av olika religioner, och även personer som inte bekänner sig till någon religion.
EnglishThe freedom to change one's religion or religious denomination must also include the right not to profess any faith.
Friheten att byta religion eller religiös hemvist måste också omfatta rätten att inte bekänna sig till någon tro alls.
EnglishWe should not be shy or reticent about the European Union's duty to uphold the freedom to profess one's religion.
Vi bör inte vara rädda eller förbehållsamma när det gäller EU:s plikt att försvara friheten att bekänna sig till sin religion.
EnglishOne is close to home, namely Turkey, where Syrian Christians are still being put behind bars if they actively profess their religion.
Ett exempel nära Europa, nämligen Turkiet, där syriska kristna fortfarande fängslas när de aktivt bekänner sin religion.
EnglishWe can pass a constitution, but which army will defend the principles and values which that constitution will profess?
Vi kan anta ett konstitutionsfördrag, men vilken armé kommer att försvara de principer och värderingar som uttrycks i den konstitutionen?
EnglishWe must fully understand that some on the 'no' side, who profess to be pro-European, want to see an unravelling of the EU and its institutions.
Vi måste verkligen förstå att vissa på ”nej”-sidan, som menar sig vara europavänner, vill att EU och dess institutioner rivs upp.
EnglishAll of these believers are protected under international human rights law, as well as the right not to profess any religion or belief.
Alla dessa troende skyddas av den internationella människorätten och av rätten att inte bekänna sig till någon religion eller trosuppfattning.
EnglishThe Indonesian Government and army are duty-bound to guarantee their citizens'safety and lives, regardless of which faith they profess.
Den indonesiska regeringen och armén har en given skyldighet att garantera sina medborgare säkerhet och liv, oavsett vilken tro de bekänner sig till.
EnglishThe Indonesian Government and army are duty-bound to guarantee their citizens' safety and lives, regardless of which faith they profess.
Den indonesiska regeringen och armén har en given skyldighet att garantera sina medborgare säkerhet och liv, oavsett vilken tro de bekänner sig till.
EnglishOne of the Christian values I believe that everyone, irrespective of their denomination, should profess is that of alleviating suffering as much as possible.
Ett av de kristna värden som jag anser att alla, oberoende av konfession, borde bekänna sig till är att lindra lidande så mycket som möjligt.
EnglishThe Indonesian government and the army have pledged to ensure the safety and to protect the lives of their citizens, irrespective of the religion they profess.
Den indonesiska regeringen, och armén, har en given skyldighet att garantera sina medborgares säkerhet och liv, oavsett vilken tro de bekänner sig till.
EnglishWe both profess freedom and democracy, accountability to the courts and the defence of human rights and of the principle of a society governed by the rule of law.
Vi bekänner oss till frihet och demokrati, försvar av de mänskliga rättigheterna och den rättsstatliga principen och till ansvarsskyldighet när det gäller domstolarna.