"passage" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"passage" po szwedzku

SV

"passage" po angielsku

EN passage
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

passage (też: article, episode, part, section)
I am glad that this passage, which was present in the first draft, has now disappeared.
Jag är glad över att detta avsnitt, som fanns i det första utkastet, nu har strukits.
In the end, the adopted resolution contained a more vague passage on this point, but the intent remains.
Den antagna resolutionen innehåller slutligen ett vagare avsnitt på den punkten, men avsikten finns kvar.
It contains some constructive passages, but has nothing to say about this particular issue.
Det innehåller en del konstruktiva avsnitt, men det sägs inget om just denna fråga.
passage (też: lobby, negotiation, pass, defile)
volume_up
passage {r.wsp.}
Think of it as a passage (or funnel) through which your customer reaches the conversion.
Se det som en passage (eller kanal) som dina kunder går genom för att nå omvandlingen.
I am happy to read out the relevant passage from the Amsterdam Treaty again.
Men jag skall gärna läsa ifrågavarande passage för er ur Amsterdamfördraget.
I found one passage in this interview puzzling, however.
En passage i intervjun förbryllade mig dock.
passage (też: distance, path, road, run)
volume_up
väg {r.wsp.}
The Northwest Passage is an ideal way to save time, money and fuel and benefit the environment.
Nordvästpassagen är en idealisk väg för att spara tid, pengar och bränsle och gynnar även miljön.
In the end, the adopted resolution contained a more vague passage on this point, but the intent remains.
Den antagna resolutionen innehåller slutligen ett vagare avsnitt på den punkten, men avsikten finns kvar.
The passage of freight transport by road through the Alps is a bone of contention that recurs time and again both within and outside parliamentary debate.
Genomfartstrafiken för godstransporter på vägarna i Alperna har varit en ständigt återkommande stridsfråga både i och utanför parlamentets debatter.
passage (też: locality, locus, place, point)
We have done so, even though the comments contain a passage stating that the EU should move towards a low carbon economy.
Vi har röstat ja trots att det i kommentarerna finns ett ställe där det sägs att EU bör gå mot en koldioxidsnål ekonomi.
In a text document, you can use the bookmarks, for example, to jump from one passage in the document to another.
I ett textdokument kan du med hjälp av infogade bokmärken t.ex. snabbt hoppa från ett ställe i dokumentet till ett annat.
The question this raises for me, and which is no doubt interesting for many Austrians, concerns the passage of nuclear waste.
Frågan som jag ställer mig, och som säkert också är intressant för många österrikare, gäller transit av kärnavfall.
passage (też: expedition, journey, run, travel)
volume_up
resa {r.wsp.}
The various speakers have stressed that this regulation has had a rough passage.
De olika inläggen har betonat att denna förordning har haft en olycklig resa.
When all is said and done, this piece of legislation has had a very difficult passage through Parliament.
När allt kommer omkring har denna lagstiftning haft en mycket svår resa genom parlamentet.
We should punish Turkey, of course, for providing illegal immigrants with a passage to Greece.
Vi bör naturligtvis straffa Turkiet för att man ger olagliga invandrare en möjlighet att resa in i Grekland.
passage (też: briefing, exposition, pass, review)
Their continued closure impedes the effective passage of humanitarian personnel and goods and it is to be hoped that this will not have devastating consequences for the economy of the Strip.
Att de fortsätter att vara stängda hindrar en effektiv genomgång för biståndspersonalen och varor, och man får hoppas att detta inte får förödande konsekvenser för ekonomin i remsan.
passage (też: aperture, break, gap, intake)
volume_up
öppning {r.wsp.}
passage (też: episode)
volume_up
episod {r.wsp.}
passage (też: transfer)
passage
volume_up
överfart {r.wsp.} [form.]
We need to ensure its design is streamlined, simple and robust to ensure smooth passage and minimum maintenance.
Vi måste se till att dess utformning blir strömlinjeformad, enkel och robust, för att säkerställa en smidig överfart och minsta möjliga underhåll.
passage
volume_up
överresa {r.wsp.}
passage

2. "in text"

passage
volume_up
passus {r.wsp.} (i text)
There is a special passage about it in the Rocard report.
Vi har i Rocards betänkande en speciell passus om detta.
I must honestly say that I am slightly surprised that some colleagues have overlooked that passage in the van Velzen report.
Jag måste ärligt talat säga att det har förvånat mig lite att vissa kollegor har upprepat denna passus från Van Velzens betänkande.
Despite these and other important positions I subscribe to, I hesitated to vote in favour because of the following passage: " 6.
Trots detta och andra viktiga ståndpunkter som jag stöder tvekade jag på om jag skulle rösta för, på grund av följande passus:?

Synonimy (angielski) dla "passage":

passage

Synonimy (szwedzki) dla "passage":

passage

Przykłady użycia - "passage" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

English—To what extent did the Council intend this passage of the text to relate to Taiwan?
—I vilken utsträckning avsåg rådet att denna textpassage skulle syfta på Taiwan?
EnglishThe corresponding text passage has to be defined with " Set Reference " first.
Du måste ha definierat det motsvarande stället i texten tidigare med " Sätt referens ".
EnglishAnother one is the dispute over the strategic north passage between Asia and America.
En annan är tvisten över den strategiska norra passagen mellan Asien och Nordamerika.
EnglishNested changes are changes where different actions overlap in a text passage.
Kapslade ändringar är sådana där olika åtgärder för ett textställe delvis sammanfaller.
EnglishWe have now reached the final stage in this report's lengthy passage through the House.
Efter en lång process har detta ärende kommit till sin slutliga behandling.
EnglishThese concerns have been intensified with the passage of the Adaptation of Laws bill.
Dessa bekymmer har intensifierats i och med antagandet av Lagen om anpassning av lagar.
EnglishSubject: Passage of oil tankers through the waters of the Azores, the Canaries and Madeira
Angående: Oljetankfartyg i vattnen utanför Azorerna, Kanarieöarna och Madeira
EnglishMr President, the passage of this directive at second reading has perhaps been historic.
Herr talman! Antagandet av detta direktiv under andra behandlingen är kanske historisk.
EnglishHere the passage from peace to war would put millions of lives at risk.
Här skulle en övergång från fred till krig riskera miljontals människoliv.
EnglishSimilarly, Canada wants the right to tax shipping through an ice-free Northwest Passage.
Kanada vill likaså ha rätten att beskatta sjötransporter genom en isfri nordvästpassage.
EnglishWhen a vote was taken, the majority in committee cut out this passage.
Detta stycke har majoriteten av utskottet tagit bort vid omröstningen.
EnglishWe hope that our confidence will grow with the passage of time because our cause is a just cause.
Vi hoppas att vår tillförsikt växer med tiden eftersom vår sak är rättvis.
EnglishI took particular exception to a passage concerning the Hartz Commission.
Där föreslås det att man på europeisk nivå skall inrätta en sorts kommission enligt tysk modell.
EnglishI am not saying we agree with everything in it, but we endorse the core passage.
Jag säger inte att vi håller med om allt som står i den, men vi stöder det centrala avsnittet i texten.
EnglishThe passage in the communication about radioactive waste management is a real gem of vacuity.
Botten är nådd, vad informationsbristen beträffar, i stycket som handlar om slutdeponeringen.
EnglishRoad haulage contractors have a right of passage and a right to provide a service as well.
Även speditörerna utöver sin rätt till genomfart och service.
EnglishI support this passage and also what Mr Kreissl-Dörfler has said.
Jag stöder den passagen och även det som Kreissl-Dörfler sade.
EnglishMy group will be reinserting this passage, and a couple of others as well, by means of an amendment.
Min grupp kommer att åter lämna in detta stycke, liksom ett par andra, genom ändringsförslag.
EnglishWe also consider the passage on access to redress important.
Vi anser också att avsnittet om prövningsmöjligheterna är viktigt.
EnglishSo a lot of the amendments are simply updating the document as required because of the passage of time.
De säger att översynsförfarandet vad gäller undantag framgent bör inlemmas i ramdokumentet.