EN

pass {rzeczownik}

volume_up
1. ogólne
pass (też: direction, file, line)
Time after time this Parliament passes resolutions for a common foreign and security policy with Europe a leader in global affairs.
Den ena gången efter den andra antar Europaparlamentet resolutioner om en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik där EU spelar en ledande roll i världen.
The states that have just bailed out their banks ought to make it mandatory for them to pass on immediately the significant reductions to the ECB's base rate.
De stater som just har löst ut sina banker borde göra det obligatoriskt för dem att omedelbart föra vidare de betydande sänkningarna av ECB:s basräntesats till nästa led.
We hope that Turkey will refrain from implementing the death sentence in cases where such a sentence has been passed - including the PKK leader, Abdullah Öçalan.
Vi hoppas att Turkiet avstår från att verkställa de dödsdomar som redan har avkunnats - inklusive domen mot PKK-ledaren Öcalan.
There will be two passes here, in the same patient, from the same hole.
Det kommer vara två genomgångar här, i samma patient, från samma hål.
It now seems that there is going to be a pass at Canfranc but, for the moment, there are just those two passes.
Nu ser det ut som passagen Canfranc kommer att öppnas, men för närvarande finns det ingenting mer än dessa två passager.
There are narrow passes which are under considerable pressure from environmentally damaging emissions.
Det finns trånga passager som är mycket utsatta för miljöutsläpp.
The Commission believes that, between now and 2010, we must provide a pass for a further 100 million tonnes between the Iberian Peninsula and the rest of the European continent.
Kommissionen beräknar att vi från och med nu till år 2010 måste underlätta passage av ytterligare 100 miljoner tonnage mellan Iberiska halvön och övriga Europa.
pass (też: assist)
And Whitaker will find Grande and pass as Chavez is leveled.
Whitaker hittar Grande... med en dålig passning och Chavez tacklas.
Ni blockerar inte passningarna.
Those who do not register shall be refused a long-term access pass to the European Parliament.
De som inte registrerar sig kommer inte att få något långsiktigt passerkort till Europaparlamentet.
No pressure group representing commercial interests should obtain a permanent pass to the European institutions.
Påtryckningsgrupper som företräder kommersiella intressen bör aldrig få permanenta passerkort till EU-institutionerna.
Vi fick ett antal passerkort.
Indeed, what happens to one pass immediately affects all the others.
Det som sker vid en genomfart får faktiskt omedelbart effekter för alla de andra.
So it made a very low pass, just a few hundred kilometers above the surface.
Så den gjorde en väldigt låg genomfart, bara några hundratals kilometer över ytan.
We must make sure that ships passing through sensitive shipping zones are better controlled.
Vi måste se till att fartyg på genomfart i känsliga havszoner kontrolleras bättre.
Vad är det för slags kritiskt läge Europa har hamnat i?
A passing parade of political nonentities have given themselves the power to grant rights and freedoms to other people.
En passerande parad av politiska obetydligheter har gett sig själva makten att garantera andra människor rättigheter och friheter.
This monumental step is like a mountain pass: when we get there, a new landscape will of course unfold before us.
Detta enorma steg är som ett bergspass: när vi når dit upp kommer ett nytt landskap naturligtvis att breda ut sig framför oss.
pass (też: defile)
pass (też: passport)
2. "no bid"
Well, John Pass and John Stow cast the bell.
John Pass och John Stow göt klockan.
It clearly states in the pass that it is only valid within the European Union.
På passet står det uttryckligen: " Gäller endast inom Europeiska unionens område ".
And it's going to pass us so close that it's actually going to come underneath our weather satellites.
Och den kommer så pass nära oss att den faktiskt kommer in lägre än våra vädersatelliter.
3. "in card game"
pass
volume_up
inget bud [przykł.] (i kortspel)
4. Edukacja: "exam"
pass
It awards us a sort of 'pass ', and I thank you, but we will try to improve.
Det ger oss ett visst godkännande, och jag är tacksam över det, men vi skall försöka bli ännu bättre.
It awards us a sort of 'pass' , and I thank you, but we will try to improve.
Det ger oss ett visst godkännande, och jag är tacksam över det, men vi skall försöka bli ännu bättre.
We have proposed that no EU law should be passed without the approval of this House.
Vi har föreslagit att ingen EU-lag bör antas utan parlamentets godkännande.
5. Sport
SV

pass {nijaki}

volume_up
1. ogólne
Vid utvisningen fråntogs hon sitt pass och sitt marockanska medborgarskap.
When deported, she had her passport and her Moroccan citizenship withdrawn.
För det första måste ett fullvärdigt europeiskt pass för värdepappersföretag införas.
Firstly, a fully operational European passport needs to be created for investment firms.
Vi kommer att inrätta ett europeiskt pass för pensionsfonderna.
We are going to create a European passport for pension funds.
pass
volume_up
pass {rzecz.} (no bid)
Well, John Pass and John Stow cast the bell.
På passet står det uttryckligen: " Gäller endast inom Europeiska unionens område ".
It clearly states in the pass that it is only valid within the European Union.
Och den kommer så pass nära oss att den faktiskt kommer in lägre än våra vädersatelliter.
And it's going to pass us so close that it's actually going to come underneath our weather satellites.
Kosovos medborgare kommer till Europeiska unionen med UNMIK-pass och vi avvisar dem eftersom vi inte erkänner deras handlingar.
The citizens of Kosovo arrive in the European Union holding UNMIK passports and we turn them away because we do not respect their documents.
De utnyttjar våra tvivel och förvrider delar av våra egna debatter till sina egna argument när det passar dem.
They take advantage of our doubts and turn parts of our debates into their own arguments whenever it suits them.
Jag vänder mig i stället till kommissionär Gradin: framför allt passar jag på tillfället att tacka henne för hennes verk och hennes arbete.
Instead I would turn to the Commissioner, Mrs Gradin, and begin by taking this opportunity to thank her for her hard work.
2. Geografia
pass (też: sänka, sadel)
3. "mellan branta klippor"
pass (też: svalg, hals, maginnehåll)
4. Geologia
pass (też: bergsklyfta)

Przykłady użycia - "pass" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIf you believe that our problems will pass with the current crisis, think again.
Ni har fel om ni tror att våra problem kommer att försvinna när krisen är över.
EnglishI will pass on the document that has been received by various foreign citizens.
Jag sänder vidare det dokument som har tagits emot av olika utländska medborgare.
EnglishFor thousands of European citizens, however, these debates pass over their heads.
Dock rör sig dessa debatter för tusentals europeiska medborgare i stratosfären.
EnglishIf we do not pass this test, the flames in Naples will set fire to all Europe.
Om vi inte klarar testet kommer lågorna i Neapel att sätta hela Europa i brand.
EnglishIf we have that confidence we can pass that message on to the public in Europe.
Om vi har det förtroendet kan vi framföra det budskapet till allmänheten i Europa.
EnglishIt clearly states in the pass that it is only valid within the European Union.
På passet står det uttryckligen: "Gäller endast inom Europeiska unionens område".
EnglishIt was the despised Samaritan who did not pass by on the other side as others had.
Det var den föraktade samariten som inte passerade obemärkt förbi som de andra.
EnglishOur mandate obliges us to learn to pass on the message and to explain our choices.
Vårt mandat tvingar oss att lära oss att få ut budskapet och förklara våra val.
EnglishThe financial intermediaries must pass these loans on to the small businesses.
De finansiella intermediärerna måste överföra dessa lån till de små företagen.
EnglishThe summit must pass the responsibility for this financial review to the Commission.
Toppmötet måste överlåta ansvaret för denna finansiella översyn på kommissionen.
EnglishI live on an important rail route - the route via the Brenner Pass to Verona.
Jag bor vid en viktig järnväg, nämligen sträckan via Brennerpasset till Verona.
EnglishIt is one of the most important texts to pass through the European Parliament.
Det rör sig om en av de viktigaste texter som Europaparlamentet har behandlat.
EnglishI shall pass that on to Mr Rømer at the Secretariat, where the decision was taken.
Jag ska föra detta vidare till Harald Rømer på sekretariatet där beslutet fattades.
EnglishI will pass on your words of sympathy to the victims and to the people of my country.
Jag ska framföra ert deltagande till de drabbade och till invånarna i mitt land.
English(FR) Mr President, you said 'France cannot pass judgment on the Irish "no”'.
(FR) Herr rådsordförande! Ni sa att Frankrike inte kan döma om irländarnas nej.
EnglishIt clearly states in the pass that it is only valid within the European Union.
På passet står det uttryckligen: " Gäller endast inom Europeiska unionens område ".
EnglishI will pass on this request, then, Mr Cashman, and the results will be made known.
Jag vidarebefordrar denna begäran, herr Cashman, och resultatet kommer att meddelas.
EnglishMrs Raschhofer, I shall gladly pass your comments on to President Fontaine.
Fru Raschofer! Jag skall med största nöje framföra era åsikter till fru talman.
EnglishWe therefore ask you to pass on this message to the participants at the summit.
Vi ber er därför att framföra detta budskap till deltagarna vid toppmötet.
EnglishWhy do we not pass resolutions or take measures against these two countries?
Varför antar vi inte resolutioner eller vidtar åtgärder mot dessa två länder?