"ozone-depleting" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"ozone-depleting" po szwedzku

EN ozone-depleting
volume_up
{przymiotnik}

ozone-depleting
It is important to avoid the introduction of the new ozone depleting substances.
Det är viktigt att undvika att nya ozonnedbrytande ämnen införs.
This new regulation envisages a range of measures to minimise discharges of ozone-depleting substances.
Denna nya förordning förutser en rad åtgärder för att minimera utsläppen av ozonnedbrytande ämnen.
In this case, as in the ozone depleting substances regulation to which this proposal is related, that is environmental protection.
I detta fall, liksom i förordningen om ozonnedbrytande ämnen, som detta förslag relaterar till, är det miljöskyddet.

Podobne szwedzkie tłumaczenia dla słowa "ozone-depleting"

ozone rzeczownik
Swedish
depleting czasownik
to deplete czasownik

Przykłady użycia - "ozone-depleting" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe all know that methyl bromide is one of the worst ozone-depleting substances.
Alla vet vi att metylbromiden är ett av de värsta ämnena som förstör ozonskiktet.
EnglishThere is, however, more to be done in order to tackle the problem of stored ozone-depleting substances.
Men mer måste göras för att ta itu med problemet lagrade ozonförstörande ämnen.
English- I warmly welcome my colleague Anneli Hulthén's recommendation for tighter controls on substances depleting the ozone layer.
Jag anser därför det är riktigt att Europaparlamentet ingriper i denna situation.
EnglishFluorinated gases were introduced in the nineties to replace the ozone-depleting CFCs and HCFCs.
Fluorerade gaser infördes på 1990-talet som ersättning för freoner och klorfluorkolväten som bryter ned ozonskiktet.
EnglishPeople will therefore be better protected from getting scorched or going blind from glaring sunlight through an ever-depleting ozone layer.
Det kommer att ske åtgärder för att förhindra att hålet i ozonskiktet blir ännu större.
English- I warmly welcome my colleague Anneli Hulthén's recommendation for tighter controls on substances depleting the ozone layer.
. (EN) Jag välkomnar varmt min kollega Anneli Hulthéns rekommendation för strängare kontroller av ämnen som bryter ned ozonskiktet.
EnglishIn this case, as in the ozone depleting substances regulation to which this proposal is related, that is environmental protection.
Det förklaras tydligt i skälen till förordningen att huvudsyftet är att bidra till reduktionsmålen för den globala uppvärmningen.
EnglishThe CFCs and halons that have the strongest ozone-depleting effect have been completely eliminated, save for a limited number of exceptions.
Klorfluorkarboner och haloner som har den starkaste nedbrytande effekten på ozonet har försvunnit helt, med ett fåtal undantag.
EnglishLater, in another paragraph, we say that we want to control ozone-depleting substances, and I am all in favour of this objective.
Efter detta säger vi, i en annan avdelning, att det behövs kontrollåtgärder för de ämnen som tunnar ut ozonskiktet, och jag delar detta mål.
EnglishWhat is more, there are nowadays perfectly acceptable alternatives to the vast majority of ozone-depleting substances, and these are used in a variety of spheres.
Dessutom finns det i dag goda alternativ till de allra flesta ozonförstörande substanser, som används på olika områden.
EnglishThis will introduce new controls to the agreement reached at Montreal in 1987 and will provide a higher degree of control of trade in ozone-depleting substances.
Jag välkomnar varmt min kollega Anneli Hulthéns rekommendation för strängare kontroller av ämnen som bryter ned ozonskiktet.
EnglishOver ten years ago, with the Montreal Protocol, we found a way to control the phasing-out of ozone-depleting substances.
Vi fann tack vare Montrealprotokollet för över tio år sedan ett sätt att vidta åtgärder för att under kontrollerade former minska de ämnen som bryter ned ozonskiktet.
EnglishThe background is that the fluorinated gases were introduced in the nineties to replace the ozone-depleting CFCs and HCFCs.
Bakgrunden är att de fluorerade gaserna infördes på 90-talet för att ersätta klorfluorkarbonerna och klorfluorkolvätena (CFC respektive HCFC), som är skadliga för ozonlagret.
EnglishPeople will therefore be better protected from getting scorched or going blind from glaring sunlight through an ever-depleting ozone layer.
Folk kommer därför att vara bättre skyddade när det gäller brännskador eller blindhet från bländande solsken som strålar genom ett allt mer försämrat ozonskikt.
EnglishThe Community stipulations relating to the inspection of substances depleting the ozone layer are applied thanks to regulations which directly involve economic operators.
Gemenskapens bestämmelser för kontroll av substanser som skadar ozonskiktet tillämpas tack vare en förordning som direkt berör de ekonomiska aktörerna.
EnglishAs we know, CFCs are much more environmentally damaging than HFCs, being ozone-depleting gases which we have very successfully grappled with under the auspices of the Montreal Protocol.
Om vi skulle använda artikel 175 skulle det bli nästan omöjligt att saluföra produkter som innehåller dessa gaser i hela Europeiska unionen.
EnglishSince these substances cannot be obtained outside the EU in sufficiently pure form, all trade in ozone-depleting substances with countries outside the EU must be prohibited.
Eftersom de här ämnena inte kan fås i en tillräckligt ren form utanför EU så måste all handel i ämnen som bryter ned ozonskikten förbjudas med länder utanför EU.
EnglishThis will introduce new controls to the agreement reached at Montreal in 1987 and will provide a higher degree of control of trade in ozone-depleting substances.
Detta kommer att införa nya kontroller till avtalet som slöts i Montreal 1987, och kommer att medföra en högre grad av kontroll av handeln med ämnen som bryter ned ozonskiktet.
EnglishFor example, in the refrigeration and air conditioning sectors there is a strong upward trend in the use of fluorinated gases due to the phase-out of ozone-depleting substances.
Inom kylning och luftkonditionering finns det en starkt stigande trend när det gäller användningen av fluorerade gaser på grund av utfasningen av ozonuttunnande ämnen.
EnglishThe Greens believe it is essential that ozone depleting substances are removed from the market immediately and an effective ban should have been put in place a long time ago.
De gröna menar att det är av yttersta vikt att ämnen som bryter ned ozonskiktet omedelbart tas bort från marknaden, och ett effektivt förbud borde ha utfärdats för länge sedan.