"ozone" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"ozone" po szwedzku

volume_up
ozone {rzecz.}
SV

EN ozone
volume_up
{rzeczownik}

1. Chemia

ozone
volume_up
ozon {r.wsp.}
As regards ozone the Commission has been up to all manner of antics.
När det gäller ozon har kommissionen gjort mycket konstiga krumbukter.
The proposal sets target values and long-term objectives for ozone in ambient air.
I förslaget fastställs målvärden och långsiktiga mål för ozon i luften.
There are no safe ozone levels, despite what the World Health Organisation claims.
Det finns inga säkra värden för ozon, vad Världshälsoorganisationen än påstår.

Przykłady użycia - "ozone" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe all know that methyl bromide is one of the worst ozone-depleting substances.
Alla vet vi att metylbromiden är ett av de värsta ämnena som förstör ozonskiktet.
EnglishConcentrations of ozone are very unevenly distributed amongst the Member States.
Ozonkoncentrationerna påverkar medlemsstaterna på ett mycket ojämnt sätt.
EnglishIf this policy is to hold together, we also require binding rules on ozone emissions.
Om denna politik skall hålla ihop krävs också bindande regler för ozonutsläpp.
EnglishThis is very important if we are to ensure a halt to the depletion of the ozone layer.
Detta är mycket viktigt om vi skall se till att stoppa uttunningen av ozonlagret.
EnglishWhat is at issue here is the vital ozone layer which is getting thinner by the day.
Det handlar om det livsviktiga ozonlagret som tunnas ut för var dag som går.
EnglishThe directive will therefore provide a benchmark for the levels of ozone in ambient air.
Direktivet kommer således att bli ett referensinstrument för ozonnivån i luften.
EnglishWe know that exceedance of ozone limits directly affects children' s lung capacity.
Vi vet att överskridandet av ozonhalterna har en direkt effekt på barns lungkapacitet.
EnglishThere will be a measure to prevent the hole in the ozone from becoming any larger.
Det kommer att ske åtgärder för att förhindra att hålet i ozonskiktet blir ännu större.
EnglishThe ozone layer is one of the two layers of the atmosphere that protect life on earth.
Ozonskiktet är ett av de två lager i atmosfären som skyddar livet på jorden.
EnglishOzone-destroying substances have a deleterious effect over a very long period.
De ozonförstörande ämnena har en negativ påverkan under mycket lång tid.
EnglishControlling the production of HCFCs is part of the Community's ozone policy.
Övervakning av produktionen av kolväten ingår i gemenskapens ozonpolitik.
EnglishI have voted in favour of Mr Blokland's report on substances that deplete the ozone layer.
Jag röstade för Johannes Bloklands betänkande om ämnen som bryter ned ozonskiktet.
EnglishFrom the increase in global warming to the reduction of the ozone layer.
Detta gäller från den globala uppvärmningen till minskningen av ozonbältet.
EnglishPreserving the ozone layer is one of the main aims of our environment policy.
Att bevara ozonlagret är ett av de primära målen med vår miljöpolitik.
EnglishIt sets long-term objectives and interim target values for ozone in ambient air.
Detta direktiv fastställer långsiktiga mål såväl som delmålvärden.
EnglishThe ozone in the stratospheric layer protects us from harmful UV radiation from the sun.
Ozonskiktet i stratosfären skyddar oss från solens skadliga UV-strålning.
EnglishAs we know, ozone, in itself, is activated oxygen: a healthy thing.
I sig är ozonet, som vi vet, någonting som berikar syret, vilket är hälsosamt.
EnglishIt is important to avoid the introduction of the new ozone depleting substances.
Det är viktigt att undvika att nya ozonnedbrytande ämnen införs.
EnglishHCFCs are not as dangerous by far in terms of ozone-layer depletion.
HCFC-ämnen är inte på långt när så skadliga när det gäller nedbrytning av ozonlagret.
English. - (DE) I am voting in favour of the report on substances that deplete the ozone layer.
skriftlig. - (DE) Jag röstar för betänkandet om ämnen som bryter ned ozonskiktet.