"outside the law" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"outside the law" po szwedzku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "outside the law" w kontekście.

Podobne szwedzkie tłumaczenia dla słowa "outside the law"

outside rzeczownik
outside przymiotnik
outside przysłówek
Swedish
outside przyimek
the przedimek/rodzajnik
Swedish
law rzeczownik

Przykłady użycia - "outside the law" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIf you do not comply with them, you will be acting outside the law and you will be punished.'
Om ni inte gör det kommer ni att handla utanför lagen och då kommer ni att straffas.”
EnglishIf this is the case, it is clearly outside Community law.
Om så är fallet hamnar det klart utanför gemenskapslagstiftningen.
EnglishCroatia has shown that no one is outside the law or exempt from measures to combat corruption.
Kroatien har visat att ingen står utanför lagen eller är undantagen från åtgärder för att bekämpa korruptionen.
EnglishThe same pitiless suppression must be targeted at employers who exploit immigrants completely outside the law.
Samma skoningslösa attityd måste tillämpas för alla arbetsgivare som exploaterar invandrare helt utanför lagens råmärken.
EnglishThey cannot be allowed to stand outside the law.
EnglishThese directory company practices are also clearly outside the law, according to the directive on misleading and comparative advertising.
De oseriösa företagskatalogerna är alltså olagliga i enlighet med direktivet om vilseledande och jämförande reklam.
English(IT) Mr President, ladies and gentlemen, as always when someone acts outside international law, Europe is divided and undone.
(IT) Herr talman, mina damer och herrar! Som alltid när någon agerar utanför gränserna för den internationella rätten är Europa splittrat och upplöst.
EnglishWe have in this legislation created a situation where there are people outside the law, incapable of being pursued legitimately.
Med den här lagstiftningen har vi skapat en situation där det finns folk som står utanför lagen och inte kan ställas till svars på ett lagligt sätt.
EnglishThis ban unfortunately makes it clear that the Turkish Government authorities continue to keep this debate shrouded in complete obscurity and entirely outside the law.
Nuet och inte minst det förgångna tvingar oss alltså att bekräfta att Europas folk inte kommer att glömma denna fråga.
EnglishTerrorism occurs not only when people engage in suicide bombing, but also when members of the security forces operate outside the law.
Det handlar inte bara om terrorism när folk blir självmordsbombare, utan även när vissa inom säkerhetsstyrkorna bedriver verksamhet utanför lagens råmärken.
EnglishThis ban unfortunately makes it clear that the Turkish Government authorities continue to keep this debate shrouded in complete obscurity and entirely outside the law.
Tyvärr visar detta förbud tydligt att de turkiska myndigheterna fortsätter att dölja denna debatt och hålla den helt utanför lagen.
EnglishGuantánamo is a place outside the law, where terrorists or suspected terrorists are detained and thus kept out of reach of normal judicial process.
Guantánamo är en laglös plats där terrorister, eller misstänkta terrorister, hålls internerade och därmed utom räckhåll för den normala rättsprocessen.
EnglishIs the Commission going to get tough on some of these operators who seem to think they can operate outside the law and outside EU regulations?
Kommer kommissionen att ta i med hårdhandskarna mot några av dessa verksamhetsutövare, som verkar tro att de kan verka utanför lagen och utanför EU:s förordningar?
EnglishNor should we lose sight of the fact that these directory company practices clearly are outside the law according to the directive on misleading and comparative advertising.
Vi ska också komma ihåg att de metoder som katalogföretagen använder är helt oförenliga med direktivet om vilseledande och jämförande reklam.
EnglishThey need to realise that the Internet is not outside the law, and that in a democratic society there cannot be any areas where people can just do what they like.
Till dem kan man säga att Internet inte är ett rättslöst rum; just i det demokratiska samhället kan det inte finnas några områden där man kan göra precis vad man vill.
EnglishThere is a dangerous trend towards the escalation of armed conflict, especially as the United Kingdom has now become militarily involved outside international law and the United Nations.
Det finns en farlig tendens till att de beväpnade tvisterna trappas upp, i synnerhet som Storbritannien nu har blivit militärt aktiv utanför folkrätten och FN.
EnglishTherefore, I can only repeat that if the current situation is thought to be outside Community law, it is up to those concerned to challenge that in the appropriate avenues.
Jag kan därför bara upprepa att om den föreliggande situationen anses står i strid med gemenskapslagen, så är det upp till de berörda att ta upp saken i enlighet med tillämpliga förfaranden.
EnglishWe are anxious to ensure that this decision is implemented in full compliance with the law, to ensure that stadiums are not considered to be a territory outside the law, a sort of free zone.
Vi är angelägna att se till att detta beslut tillämpas helt och hållet i enlighet med lagstiftningen, att arenorna inte betraktas som ett område utanför lagen, ett slags frizon.
EnglishThere are differences in the various Member States and we must avoid the possibility of 'havens for criminals', and prevent freedom of movement from benefiting those acting outside the law.
Det finns skillnader mellan medlemsstaterna. Vi måste undvika att det uppstår ?straffparadis?, genom att se till att den fria rörligheten inte gynnar dem som agerar utanför lagen.
EnglishIn a Union where there is freedom of movement enjoyed by all the citizens, including those who act outside the law, it is important to prevent the possibility of there being penal countries.
I en union med fri rörlighet för alla medborgare och även för dem som agerar vid sidan om lagen, måste man undvika möjligheten att det finns länder som fungerar som stöd för brottslig verksamhet.

Pozostałe hasła

English
  • outside the law

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-angielski.