"to originate" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"to originate" po szwedzku

volume_up
origin {rzecz.}

EN to originate
volume_up
[originated|originated] {czasownik}

to originate (też: to derive)
Mr Graefe zu Baringdorf mentioned the example of Parma ham, that that should originate in that region.
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf nämnde exemplet med parmaskinka, att den bör härstamma från den regionen.

Synonimy (angielski) dla "origin":

origin

Przykłady użycia - "to originate" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishHe must know of the suspicions in this regard and precisely where they originate.
Han måste känna till misstankarna i detta avseende och exakt varifrån de härrör.
EnglishCooperation is needed with the third countries from which the asylum seekers originate.
Det fordras ett samarbete med de tredjeländer som de asylsökande kommer ifrån.
EnglishWe do not know for certain where the raw materials which it contains originate.
Vi vet inte säkert varifrån råvarorna som fodret innehåller kommer från.
EnglishVarious proposals were subsequently made, however, which I did not originate.
Sedan har det framställts många förslag som jag dock inte är upphov till.
EnglishAs regards the payments, most of them originate from the period between 2000 and 2006.
När det gäller utbetalningarna är de flesta av dem från perioden 2000-2006.
EnglishAlso, 10% of the fuel consumed is to originate from renewable sources.
Dessutom ska 10 procent av drivmedelsanvändningen komma från förnybara källor.
EnglishMany excellent wines now originate from the UK and particularly in the south-east of England.
Många utmärkta viner kommer nu från Storbritannien och särskilt från sydöstra England.
EnglishAnother big question mark is the immigration that may originate in the new Member States.
Ett annat stort frågetecken är den invandring som kan härröra från de nya medlemsstaterna.
EnglishIt has been said here that European Union aid should originate from the principle of solidarity.
Man har här uttalat att Europeiska unionens stöd bör utgå från solidaritetsprincipen.
EnglishMedicinal products which originate from biotechnology are now a reality.
Mediciner som är bioteknologiska tillämpningar är i dag verklighet.
EnglishLet us work to ensure that the next generation's Googles and Facebooks originate in Europe.
Låt oss arbeta för att se till att nästa generations Google och Facebook kommer från Europa.
EnglishOver half the bananas eaten in Switzerland originate from imports based on fair trade.
Mer än hälften av de bananer som äts i Schweiz kommer från import som grundar sig på rättvis handel.
EnglishTen per cent of greenhouse gases still originate from agriculture.
Tio procent av växthusgaserna kommer fortfarande från jordbruket.
EnglishRetailers do not even label which animal the furs originate from.
Återförsäljarna anger inte ens från vilket djur skinnen kommer.
EnglishThe templates originate from these folders and sub-folders.
Mallarna kommer från de mappar och underordnade mappar som finns här.
EnglishThe entries, which are offered as a list from which users may select, may originate from any database table.
De poster som finns på listan kan komma från valfri databastabell.
English. - The financial crisis in Greece did not originate in the banking sector but in the public sector.
Finanskrisen i Grekland uppstod inte i banksektorn, utan i den offentliga sektorn.
EnglishFollow-up measures must chiefly originate on their side.
Uppföljningsåtgärder måste främst komma från deras håll.
EnglishNow any astronomer will tell you, this is the telltale sign of something that doesn't originate from Earth.
Vilken astronom som helst skulle berätta att det betyder att det inte kommer från någonting på Jorden.
EnglishBathing waters may be contaminated by bacteria which originate from households, hotels or maybe office buildings.
Badvattnet kan vara förorenat av bakterier från hushåll, hotell eller kanske kontorsfastigheter.