"to opt in" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"to opt in" po szwedzku

EN to opt in
volume_up
{czasownik}

Hence the opt-in/ opt-out system as regards the level playing field.
Därav systemet med möjligheten att vara med eller stå utanför i fråga om lika konkurrensvillkor.
Hence the opt-in/opt-out system as regards the level playing field.
Därav systemet med möjligheten att vara med eller stå utanför i fråga om lika konkurrensvillkor.
The old Labour government did not opt in, and the new Lib-Dem/Con coalition government must stay opted out.
Den gamla Labourregeringen ville inte vara med och den nya liberaldemokratiska/konservativa koalitionsregeringen måste stå utanför.

Podobne szwedzkie tłumaczenia dla słowa "to opt in"

to opt czasownik
in przymiotnik
in przyimek

Przykłady użycia - "to opt in" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe time for a decision has come; we have to choose: more Europe, or the opt-out.
Tidpunkten för beslut har kommit. Vi måste välja: mer Europa, eller att hoppa av.
EnglishHowever, if you opt for the economic point of view, things turn out differently.
Om man i stället väljer den ekonomiska infallsvinkeln blir utfallet ett annat.
EnglishThis means that the time limit on the British opt-out is now to be phased out.
Det innebär att tidsbegränsningen för det brittiska undantaget nu skall fasas ut.
EnglishWhat is absolutely clear is that the opt-out has nothing to do with flexibility.
En sak är helt klar och det är att opt-out inte har något med flexibilitet att göra.
EnglishSince that point, the number of Member States using the opt-out has risen sharply.
Sedan dess har det antal medlemsstater som använder sig av undantag ökat kraftigt.
EnglishI myself am a supporter of " opt-in " and would like to mention a few arguments.
Själv är jag en förespråkare för opt in och jag vill nämna ett par argument.
EnglishIn the short time I have, I shall concentrate on one aspect, namely the opt-out.
Jag skall på denna korta tid uppehålla mig vid en sak, nämligen undantaget.
EnglishThere are powerful Members of Senate and the Congress who advocate opt-in solutions.
Det finns mäktiga senat- och kongressledamöter som förespråkar "opt-in"lösningar.
EnglishAn opt-out from a piece of health and safety legislation is wrong in principle.
I princip är det fel med en undantagsmöjlighet från hälso- och säkerhetslagstiftning.
EnglishI can confirm that there is actually a majority in favour of removing the opt-out.
Jag kan konstatera att det egentligen finns en majoritet för att opt-outen ska bort.
EnglishAs for the single currency, you - the British Government - have the right to opt out.
Gemensam valuta. Ni har i den brittiska regeringen rätt att välja att inte delta.
EnglishFor that reason, Internet service providers strongly favour opt-in solutions.
Av den anledningen föredrar Internetleverantörer starkt " opt-in " lösningar.
EnglishI myself am a supporter of "opt-in" and would like to mention a few arguments.
Själv är jag en förespråkare för opt in och jag vill nämna ett par argument.
English(SL) We usually opt for changes and measures only if they are based on solid facts.
(SL) Vi väljer oftast ändringar och åtgärder enbart om det grundas på gedigna fakta.
EnglishThere are some controversial elements, however, the first of which is the opt-out.
Men det finns några kontroversiella delar, varav den första är undantagsbestämmelsen.
EnglishThat is why it makes sense to opt for a more comprehensive approach here.
Därför finns det anledning att välja ett mer omfattande initiativ i denna fråga.
EnglishThe first is that the opt-out goes against the principles and the letter of the Treaty.
För det första strider undantaget mot principerna och ordalydelsen i fördraget.
EnglishAs I have already indicated, France has long been opposed to the opt-out.
Som jag redan har nämnt har Frankrike sedan länge motsatt sig undantagsklausulen.
EnglishThe debate surrounding the opt-out is thus of particular importance in this context.
Den debatt som förts om undantagsbestämmelsen är av särskild vikt i detta sammanhang.
EnglishFrom a moral standpoint, it is unacceptable to give an opt-out on such an issue.
Ur moralisk synvinkel är det oacceptabelt att bevilja ett undantag om en sådan här fråga.