"to open into" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"to open into" po szwedzku

EN to open into
volume_up
{czasownik}

to open into (też: to breed, to produce, to come to)
Open borders could easily lead to us closing the door on dynamism and improvements.
Öppna gränser kan lätt leda till att vi låser ute dynamik och förbättringar.
We should therefore be open to all possible discussions that could lead to an improvement.
Därför måste vi vara öppna för alla möjliga diskussioner som kan leda till förbättring.
This file could open up a lot of out-of-state business for me, you understand?
Det här uppdraget skulle kunna leda till en massa jobb för mig...... runt om i landet, förstår du?

Przykłady użycia - "to open into" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe first door it must open is the door to ratification of the Treaty of Lisbon.
Den första dörr som måste öppnas är dörren till ratificering av Lissabonfördraget.
EnglishNor was the matter raised at all during the open session at the summit meeting.
Frågan togs över huvud taget inte upp under det öppna sammanträdet vid toppmötet.
EnglishI think that it is in Europe's best interests to maintain open global markets.
Jag tror att det ligger i EU:s eget intresse att bevara öppna globala marknader.
EnglishAllow me to state that we are in favour not of protectionism but of open borders.
Låt mig fastslå att vi inte är för någon protektionism, utan för öppna gränser.
EnglishHowever, the other 27 chapters will all remain open for new talks and progress.
De övriga 27 kapitlen kommer dock att förbli öppna för nya samtal och framsteg.
EnglishI look forward to continuing to work with you in an open and constructive manner.
Jag ser fram emot att fortsätta arbeta med er på ett öppet och konstruktivt sätt.
EnglishThey feel that if there is any solution of that sort, it should be open to all.
De anser, att om det skulle bli en sådan lösning, måste den stå öppen för alla.
EnglishThe next reform is, then, to open up the Council's deliberations to the public.
Nästkommande reform är att göra behandlingen i rådet tillgänglig för allmänheten.
EnglishThe last open question of the negotiations was related to the correlation tables.
Den sista utestående frågan vid förhandlingarna rörde de jämförande tabellerna.
EnglishThey must do this through open dialogue, initially with the national parliaments.
Det måste ske genom öppen dialog, inledningsvis med de nationella parlamenten.
EnglishWe must open up and reform the European economies as a matter of some urgency.
Vi måste öppna och reformera de europeiska ekonomierna, vilket är ganska bråttom.
EnglishIt is not through the open coordination method that we will fulfil our goals.
Det är inte genom den öppna samordningsmetoden som vi kommer att uppnå våra mål.
EnglishMr Solana, can we open the doors to the Balkans and close them to the Caucasus?
Herr Solana! Kan vi öppna dörrarna till Balkan och stänga dörrarna till Kaukasien?
EnglishThe outcome of the European Council is that the Union remains open to new members.
Resultatet av Europeiska rådets möte är att EU förblir öppet för nya medlemmar.
EnglishEurope has never closed the door to such discussions, and it remains open today.
EU har aldrig stängt dörren för sådana diskussioner och den står fortfarande öppen.
EnglishThese symbolic gestures are the right way to open up old wounds between people.
Dessa symboliska gester är ägnade att riva upp gamla diken mellan människorna.
EnglishIt is therefore in our own interests to ensure that our neighbours can open up.
Det ligger därför i vårt eget intresse att se till att våra grannar kan öppna sig.
EnglishI think that the method too – open coordination – has been shown to be inadequate.
Jag anser också att metoden – öppen samordning – har visat sig vara otillräcklig.
EnglishI know from experience that women are often much more open to innovation than men.
Jag vet av erfarenhet att kvinnor ofta är mer mottagliga för förändringar än män.
EnglishMy suggestion is that this process should be as inclusive and as open as possible.
Mitt förslag är att denna process ska vara så inkluderande och öppen som möjligt.