"of topic" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"of topic" po szwedzku

volume_up
of topic {przysł.} [przykład]

EN of topic
volume_up
{przysłówek} [przykład]

of topic
volume_up
orelevant {przysł.} [przykł.]

Podobne szwedzkie tłumaczenia dla słowa "of topic"

of przyimek
topic rzeczownik

Przykłady użycia - "of topic" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe other topic of debate is the reduced VAT rate for labour-intensive services.
Det andra debattämnet handlar om den sänkta momsen på arbetsintensiva tjänster.
EnglishThis is my answer: ‘ The topic of the future is how to manage these processes’.
Mitt svar är följande: ” Framtidsfrågan är hur vi ska hantera dessa processer. ”
EnglishGender equality, the topic of this report, is a very important element in this.
Jämställdhet, ämnet för detta betänkande, spelar en mycket viktig roll i detta.
EnglishThe second topic concerns the way global problems are dealt with as local issues.
Den andra frågan handlar om att föra ner de globala problemen till lokal nivå.
EnglishThis will be a separate topic here tonight, and we are yet to talk about this.
Detta är ett separat diskussionsämne här i kväll, så vi kommer att tala om det.
EnglishAllow me to finish off on a controversial note, namely the topic of light bulbs.
Som sista punkt vill jag ta upp något kontroversiellt, nämligen glödlamporna.
EnglishAs Mrs Bauer has said, the topic we are debating is as old as the Treaty of Rome.
Som Edit Bauer har sagt är ämnet vi diskuterar lika gammalt som Romfördraget.
EnglishThis is my answer: ‘The topic of the future is how to manage these processes’.
Mitt svar är följande: ”Framtidsfrågan är hur vi ska hantera dessa processer.”
EnglishAllow me to move to another important topic to be discussed by the European Council.
Jag vill nu gå in på ett annat viktigt ämne som Europeiska rådet ska diskutera.
EnglishNon-discrimination also includes gender equality, a topic so often debated here.
Icke-diskriminering omfattar också jämställdhet, ett ämne som så ofta debatteras här.
EnglishFinally, another topic is close to my heart, that of exchanges between young people.
Slutligen ett annat ämne som ligger mig varmt om hjärtat, nämligen ungdomsutbyte.
EnglishHowever, I am even more pleased that this is a topic which is genuinely European.
Det gläder mig emellertid ännu mer att detta är ett ämne som är verkligt europeiskt.
EnglishThe commotion is justified, given the nature of the topic, but the confusion is not.
Den uppståndelsen är också berättigad med tanke på ämnet men inte förvirringen.
English(DE) Mr President, the Estrela report yesterday covered a very important topic.
(DE) Herr talman! Edite Estrelas betänkande i går behandlade ett mycket viktigt ämne.
EnglishMr President, I am unable to vote on this topic due to financial involvement.
Herr talman! Jag kan inte rösta i den här frågan på grund av ekonomiskt engagemang.
EnglishIt is our view that the report deals with an important topic and is worth supporting.
Vi menar att betänkandet behandlar ett viktigt område. Det är värt att ge stöd.
EnglishPost-communist countries, including Slovakia, have long ignored this topic.
Postkommunistiska länder, bland annat Slovakien, har länge bortsett från saken.
EnglishI would have gladly joined in this topic, too, but unfortunately I cannot do it.)
Jag hade gärna deltagit i en debatt även om denna fråga, men tyvärr är det omöjligt.)
EnglishAccording to him, this idea should be the topic of a national debate in Belgium.
Enligt honom skulle detta förslag tas upp till nationell debatt i Belgien.
EnglishThere remains a third topic that you have also mentioned: political declarations.
Det återstår en tredje fråga som också har tagits upp, nämligen politiska uttalanden.