EN occasion
volume_up
{rzeczownik}

occasion (też: cause, excuse, ground, matter)
volume_up
anledning {r.wsp.}
The presidency therefore sees no occasion to comment on these statements.
Ordförandeskapet finner därför ingen anledning att kommentera dessa uttalanden.
Here too, we will undoubtedly have occasion to discuss the financing issue further.
Även här kommer vi utan tvekan att ha anledning att diskutera finansieringsfrågan ytterligare.
Does a father need an occasion to dote upon his daughter?
Måste det finnas en anledning för en far att köpa nåt till sin dotter?
occasion
The flag is raised on all premises of the Parliament and on the occasion of official events.
Flaggan är hissad vid alla parlamentets lokaler och i samband med officiella evenemang.
I hope we shall meet on numerous occasions when you have left Parliament.
Jag hoppas att vi träffas vid många evenemang även efter det att du lämnat parlamentet.
It is a great honour for me to be able to speak to you on this occasion today in the European Parliament.
Det är en stor ära för mig att kunna tala till er i dag vid detta evenemang i Europaparlamentet.
occasion (też: account, causation, cause, ground)
volume_up
orsak {r.wsp.}
As on this occasion, this is often not for positive reasons.
Ofta är orsakerna till detta inte positiva; inte heller denna gång.
We adopted the resolution and we have had occasion to note that it brought about a few small improvements.
Den resolutionen antogs, och vi har kunnat konstatera att den har orsakat några små förbättringar.
Nuclear energy alone has divided the European Parliament on other occasions, for obvious reasons.
Kärnenergin är i sig en fråga som redan tidigare splittrat Europaparlamentet, av uppenbara orsaker.
occasion
volume_up
tilldragelse {r.wsp.} [form.]
The Council will be represented by Foreign Minister Cowen on this important occasion.
Rådet kommer att företrädas av utrikesminister Brian Cowen vid denna viktiga tilldragelse.
We marked the occasion by a formal and symbolic ceremony - a 'Day of Welcomes ' - in Dublin.
Vi markerade denna tilldragelse med en formell och symbolisk ceremoni – en ” välkomstdag ” – i Dublin.
We marked the occasion by a formal and symbolic ceremony - a 'Day of Welcomes' - in Dublin.
Vi markerade denna tilldragelse med en formell och symbolisk ceremoni – en ”välkomstdag” – i Dublin.
occasion
I will check with the Commission as to whether the Commissioner is available to come to the House this week or, if not, on another appropriate occasion.
Jag skall höra med kommissionen om kommissionären har möjlighet att komma till kammaren den här veckan, eller om det inte går, om han kan komma vid ett annat lämpligt tillfälle.
occasion
occasion (też: chance, facility, handle, moment)
On this occasion, however, the contents of this list are very important.
Dock är det vid detta tillfälle mycket viktigt vad som sägs i denna hänvisning.
(PL) Mr President, yesterday was a great occasion for the European Parliament.
Gårdagen var ett stort tillfälle för Europaparlamentet.
You yourself said that Monday was a historic occasion and that is true.
Ni sade själv att måndagen var ett historiskt tillfälle, och det stämmer.

Synonimy (angielski) dla "occasion":

occasion

Przykłady użycia - "occasion" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishOn that occasion, Parliament had drawn up several proposals regarding relocations.
Vid det tillfället hade parlamentet upprättat flera förslag om omlokaliseringar.
EnglishThe occasion is piled high with difficulty, and we must rise with the occasion."
Händelsen är högt staplad med svårighet, och vi måste uppstå med tillfället."
EnglishAnd can I have your assurance that I will be able to do so on that occasion?
Och kan ni försäkra mig om att jag kommer att kunna göra det vid det tillfället?
EnglishOn that occasion, demonstrating a distinct lack of charm, you declined to answer me.
Vid det tillfället visade ni en markant brist på charm, och nekade mig ett svar.
EnglishOur group agrees with the conclusion that discharge may on this occasion be granted.
Vår grupp omfattar konklusionen att ansvarsfriheterna kan beviljas denna gång.
EnglishIt's a very rare occasion that you get to actually witness an iceberg rolling.
Det är väldigt ovanligt att man faktiskt får bevittna när ett isberg rullar.
EnglishTo mark the occasion we published a volume tracing the history of the institution.
För att uppmärksamma jubileumet publicerade vi en skrift om institutionens historia.
EnglishThe European Parliament must profit from this occasion to clean up its own act.
Europaparlamentet måste ta tillfället i akt och städa upp i sitt eget hus.
EnglishOn a previous occasion an agreement on parttime work was approved in this House.
Vid förra tillfället här i kammaren godkändes ett avtal om deltidsarbete.
EnglishSince this has not happened on this occasion, I have voted against both these dossiers.
Eftersom det inte har skett den här gången har jag röstat emot båda dokumenten.
EnglishWhether this is at the point of sale or via taxes is a debate for another occasion.
Huruvida detta sker i butiken eller via skattsedeln är en annan diskussion.
EnglishOn that occasion we backed the mobilisation of the European Solidarity Fund.
Den gången stödde vi förslaget om att utnyttja Europeiska unionens solidaritetsfond.
EnglishOn that occasion, Parliament approved 12 amendments to the first proposal.
Vid det tillfället antog parlamentet 12 ändringsförslag till det första förslaget.
EnglishThe question is whether on this occasion these words will turn into action.
Behovet av en verklig och långtgående ekonomisk strukturreform är brådskande.
EnglishOn that occasion it was decided that eleven Member States would join the zone.
Den gången beslutades det att elva medlemsstater skulle gå med i området.
English   We all hope that you will succeed in defending Europeans’ interests on this occasion.
   – Vi hoppas alla att ni ska lyckas försvara EU:s intressen i detta sammanhang.
EnglishIn conclusion, the holding of this debate on this occasion is very welcome.
Sammanfattningsvis är det faktum att denna debatt hålls nu mycket välkommet.
EnglishOn this occasion, the dispute did not involve an institutional or budgetary matter.
Tvisten gällde denna gång inte en fråga av institutionell eller budgetmässig karaktär.
EnglishJust as on the last occasion, cooperation has meant that we have been overruled.
Precis som vid det förra tillfället har samarbetsförfarandet inneburit att vi åsidosatts.
EnglishWe have not had a specific response to the reply we gave on the last occasion.
Vi har inte fått någon specifik reaktion på det svar vi gav vid det senaste tillfället.