"obtain money" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"obtain money" po szwedzku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "obtain money" w kontekście.

Podobne szwedzkie tłumaczenia dla słowa "obtain money"

to obtain czasownik
money rzeczownik

Przykłady użycia - "obtain money" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishHow are we to obtain money for the 30 cross-border projects that have been adopted?
Hur ska vi få fram pengar till de 30 gränsöverskridande projekt som har godkänts?
EnglishWe welcome efforts to ensure that taxpayers obtain more value for money.
Vi välkomnar ansatsen att skattebetalarna ska få mer värde för pengarna.
EnglishThe intention is to obtain money from the private sector as well.
Avsikten är att utverka finansiering också från den privata sektorn.
EnglishThese networks obtain huge sums of money from transporting asylum seekers to European Union Member States.
Dessa nätverk tjänar stora pengar på att transportera asylsökande till EU:s medlemsstater.
EnglishIt is not fair to obtain this money by cutting down on important programmes for poor countries.
Det är inte rimligt att förvärva dessa pengar genom att skära ned på viktiga program för fattiga länder.
EnglishIf we were only to obtain money from the Member States without providing any added value, we would be unnecessary.
Om vi bara skulle få pengar från medlemsstaterna utan att ge ett mervärde vore vi överflödiga.
EnglishI want us to obtain more value for money.
Jag vill att vi skall få mer valuta för pengarna.
EnglishWithout resources of their own, they cannot obtain money from the state budget, nor are they able to apply for EU money.
Utan egna resurser kan de inte få några medel ur statsbudgeten och inte heller har de möjlighet att ansöka om EU-pengar.
EnglishIt is pointless us making all the effort to negotiate to obtain money for the cohesion policies if these funds are not used.
Det är meningslöst att vi anstränger oss för att förhandla fram pengar till sammanhållningspolitiken om dessa medel inte utnyttjas.
EnglishSo the discussion about how we are to obtain the money for Serbia does not have to do with any unwillingness to remain within a financial framework.
Så diskussionen om hur vi skaffar pengarna till Serbien handlar inte om bristande vilja att hålla sig inom en ekonomisk ram.
EnglishIn the long term, it is not a good division of labour to have one body that proposes expenditure and another whose task it is to obtain the money.
Det är i längden ingen bra arbetsfördelning att ha en som föreslår utgifter och en annan som har till uppgift att skaffa in pengarna.
EnglishThe reason is that often, the proprietors of premises and home owners can neither cover cofinancing with their own money nor obtain a bank loan for this.
Skälet är att fastighetsägare och bostadsägare ofta vare sig kan täcka medfinansieringen med egna pengar eller erhålla ett banklån för detta.
EnglishI think that in this particular debate, we are looking at pragmatic politics and seeing how to obtain value for money for European citizens in relation to scarce resources.
Jag tror att vi i just den här debatten ser över pragmatisk politik och förstår hur vi ska få valuta för EU-medborgarnas pengar i förhållande till knappa resurser.
EnglishThanks to this multiplier effect, the companies will obtain more money for implementing infrastructure projects in the areas of transport, energy, IT and sustainable development.
Tack vare denna multiplikatoreffekt kommer företagen att få mer pengar till att genomföra infrastrukturprojekt på områdena transport, energi, it och hållbar utveckling.
EnglishDebt is rightly often written down or often completely written off in the donor countries, and as a result the countries that obtain money by way of aid in this way are the rich donor countries.
Skulder minskas ofta med rätta eller skrivs ofta helt av i givarländerna, och de länder som får pengar i form av stöd på det här sättet är följaktligen de rika givarländerna.
EnglishFollowing the earmarking, Riga and the surrounding area will obtain all the money, but the Latvian region fundamentally in need of support is Latgale, the poorest region in the EU at the moment.
Enligt öronmärkningen kommer Riga med omgivningar att få alla pengar, men den region i Lettland som är i desperat behov av stöd är Latgale, som för närvarande är EU:s fattigaste region.

Pozostałe hasła

English
  • obtain money

Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-angielski słownik bab.la.