"to obtain an opinion" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"to obtain an opinion" po szwedzku

EN to obtain an opinion
volume_up
{czasownik}

1. Biznes

to obtain an opinion

Podobne szwedzkie tłumaczenia dla słowa "to obtain an opinion"

to obtain czasownik
an przedimek/rodzajnik
opinion rzeczownik

Przykłady użycia - "to obtain an opinion" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt is therefore necessary that the agreement text is changed and that, in any case, recourse is made to the Court of Justice to obtain an opinion.
Det är därför nödvändigt att avtalstexten ändras samt i alla händelser att ärendet hänskjuts till EG-domstolen för ett yttrande.
EnglishI believe that raises an ethical issue, President, and can I therefore ask you how I, as a Parliamentarian, can obtain the opinion of this new committee?
Jag tror att det här reser en etisk fråga, herr ordförande, och kan jag därför fråga er hur jag, som parlamentariker, kan få ett utlåtande från den här nya kommittén?
EnglishThe result of the Council's compromise, which is to obtain an opinion from the Scientific Committee for Food, will hopefully be that no directive is drawn up.
Rådets kompromiss om att man nu skall inhämta ett yttrande från den vetenskapliga kommittén för livsmedel, kommer förhoppningsvis att resultera i att det inte blir något direktiv.
English A Member State, the European Parliament, the Council or the Commission may obtain the opinion of the Court of Justice as to whether an agreement envisaged is compatible with the Constitution.
    En medlemsstat, Europaparlamentet, rådet eller kommissionen får inhämta domstolens yttrande om huruvida ett planerat avtal är förenligt med konstitutionen.
EnglishIt may obtain the opinion of European bodies which are representative of the various economic and social sectors and of civil society to which the Union's activities are of concern.
Det får inhämta synpunkter från europeiska organisationer som representerar olika ekonomiska och sociala sektorer, eller det civila samhället, som berörs av unionens verksamhet.
EnglishPresident Santer, you are aware of my concern about this because of course on Monday of this week I sent you a fax asking you how as a Parliamentarian I could obtain the opinion of the new committee.
Ordförande Santer, ni känner till min oro inför detta, eftersom jag i måndags skickade ett fax till er och frågade er hur jag skulle kunna få ett utlåtande från den nya kommittén.