EN to obstruct
volume_up
[obstructed|obstructed] {czasownik}

The framework programme must promote innovation, and not obstruct it.
Ramprogrammet måste främja innovationer och inte hindra dem.
Cooperation between companies does not always necessarily obstruct competition.
Samarbete mellan företag behöver inte alltid hindra konkurrens.
The Commission and a committee must not be able to obstruct the legislative work of democratically elected representatives.
Kommissionen och en kommitté skall inte kunna hindra folkvalda från att lagstifta.
The scheme must not obstruct the market and must therefore also provide opportunities to newcomers on the market.
Systemet får inte blockera marknaden, och måste alltså också ge nykomlingar möjligheter där.
The right-wing elements in this House will do everything in their power to obstruct this process.
Högersidan kommer att göra allt för att blockera detta.
However, it constitutes real progress in the right direction, which is something we do not wish to obstruct.
Men det handlar om faktiska framsteg, som vi inte vill blockera.
It is a grotesque idea, however, that an individual colleague of mine or a major firm within my industry should be able in some way to obstruct all development.
Det är likväl en grotesk tanke att en av mina kolleger eller ett större företag i branschen på något sätt skulle kunna hejda all utveckling.
to obstruct (też: to delay, to detain, to hold up, to keep)
to obstruct (też: to bar, to block, to blockade, to seal off)
to obstruct (też: to block, to bung, to choke, to clog)
It will obstruct the trade in vine material in Europe, and so I believe that in the interests of the single market for Europe's vine propagators, we must vote on our report.
Det kommer att lägga hinder i vägen för handeln med vinstockar i Europa, och jag tror att vi även här måste rösta om betänkandet i enlighet med den inre marknaden, för Europas vinstocksförädlare.
to obstruct
Will horizontal enlargement not obstruct vertical enlargement?
Kommer inte utvidgningen att stå i vägen för fördjupningen?
to obstruct

Przykłady użycia - "to obstruct" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishTherefore, there is no legal basis for Greece to obstruct the country's accession process.
Därför har Grekland ingen rättslig grund för att försvåra landets anslutningsprocess.
EnglishIt is not the case that agricultural policy wants to obstruct the aid and support for the poor.
Det är inte så att jordbrukspolitiken vill vara till hinder för stöd och hjälp till de fattiga.
EnglishWe constantly obstruct their path towards enjoying a full human existence.
Vi lägger ständigt hinder i vägen för dem i deras strävanden att åtnjuta en fullvärdig mänsklig tillvaro.
EnglishIf Germany does so, that will in effect obstruct you from exercising your right to retire to another country.
Tysklands krav hindrar dig från att utöva rätten att pensionera dig i ett annat land.
EnglishAll too often, endangered species are portrayed as nuisances which halt or obstruct building projects.
Alltför ofta framställs hotade arter som olägenheter som hindrar eller försvårar byggprojekt.
EnglishIs this any time to obstruct that dialogue and fan the flames of anti-European paranoia in Serbia?
Är det då lämpligt att lägga hinder i vägen och skapa en slags anti-europeisk paranoia i Serbien?
EnglishSurveillance is in the hands of the Member States and the Commission should in no way obstruct it.
Kontrollen är framför allt medlemsländernas uppgift och kommissionen borde inte få förhindra den.
EnglishIt will no doubt be asserted in the course of this debate that this Directive will obstruct research.
Under debattens gång kommer man säkert att påstå att forskningen hindras i och med denna riktlinje.
EnglishThe Committee of Experts should name everyone who has helped to obstruct the uncovering of dubious deals.
Expertgruppen bör namnge alla som medverkat till att förhindra uppklarandet av tveksamma affärer.
EnglishTechnical problems, however difficult, cannot obstruct the political objective of transparency.
De tekniska problemen, hur svåra de än är, får inte utgöra ett hinder för det politiska målet avseende öppenhet.
EnglishYou're under arrest for conspiracy to obstruct justice.
Nu är arresterade för att ni hindrar polisens arbete
EnglishWe must not therefore, in order to achieve another objective, obstruct or abandon the original aim of supporting disadvantaged areas.
De betalas ut för att skapa arbetstillfällen, och för att föra regionerna framåt.
EnglishThese forces obstruct the Egyptian solution that will put an end to internal disputes and divisions.
Dessa krafter hindrar den egyptiska lösning som skulle sätta stopp för de interna dispyterna och den interna splittringen.
EnglishWe should renounce those Member States which obstruct the work of the Committee on Petitions.
Vi bör anmäla de medlemsstater som hindrar arbetet inom utskottet för framställningar, vilket händer och som vi alla känner till.
EnglishI think he is right in stating that we in Parliament should make every effort not to obstruct procedures.
Jag anser att vi absolut måste göra vad vi kan från parlamentets sida för att se till att inga förfaranden står i vägen.
EnglishIt should also support the United Nations so that Morocco does not continue to obstruct the resolution of the conflict.
Vi borde också stödja FN för att Marocko inte skall fortsätta sätta upp hinder för en lösning av konflikten.
EnglishUN resolutions provide for targeted measures against those who obstruct the peaceful transition and the elections.
FN:s resolutioner gör det möjligt att vidta målinriktade åtgärder mot dem som hindrar en fredlig övergång och valen.
EnglishWhere it is a question of the freedom of movement of people, of the social rules and measures involved, we obstruct it.
När det handlar om fri rörlighet för personer, om sociala regler och åtgärder som står bakom, då blockerar vi oss.
EnglishIndustry was asked to raise practical issues which could, in their view, obstruct the development of short sea shipping.
Näringslivet ombeds bidra med praktiska lösningar av sådant som enligt dess uppfattning utgör hinder för sjöfarten.
EnglishAlready there are numerous examples of how just one country can obstruct matters which almost all countries consider to be important.
Redan nu finns det otaliga exempel på hur ett land bromsar upp frågor som nästan alla länder anser viktiga.