"number" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"number" po szwedzku

volume_up
number {rzecz.}

EN number
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

number (też: head, quantity, strength)
In a number of other cases, we have reacted by letter and raised a number of issues.
I ett antal andra fall reagerade vi genom skrivelser och tog upp ett antal frågor.
Number and numerical strength of the interparliamentary delegations (vote)
De interparlamentariska delegationernas antal och antal ledamöter (omröstning)
In this case, there are a number of inaccuracies, and a number of things that are frankly false.
I det aktuella fallet föreligger ett antal misstag, ett antal saker som är direkt felaktiga.
number (też: act, attraction, copy, issue)
We happen to have number three and number four," we tell the subject.
Vi råkade ha nummer tre och nummer fyra," berättar vi för försökspersonen.
We then gave them the choice between number three and number four.
Vi gav dem sen valet mellan nummer tre och nummer fyra.
In my country there is now one number and in France there is another one.
I mitt land finns det i dag ett nummer och i Frankrike ett annat nummer.
number (też: amount, crowd, drove, host)
volume_up
mängd {r.wsp.}
Article 129 A is still lacking a number of points of clarification and improvements.
Artikel 129a saknar fortfarande en mängd preciseringar och förbättringar.
Returns the number of pemutations for a given number of objects.
Beräknar antalet möjligheter att dra k element ur en mängd av n element utan upprepning.
It is wrong to include such a large number of detailed provisions in the report.
Det är fel att ta upp en sådan mängd detaljbestämmelser i betänkandet.
number (też: baby)
volume_up
tjej {r.wsp.} [pot.]
number (też: sexpot)
volume_up
brud {r.wsp.}
number (też: book, booklet, part, broadsheet)
number
volume_up
numerär {r.wsp.}
number (też: address, apostrophe, discourse, rate)
volume_up
tal {n.}
Number 1,number 2,...number 30 numerical arguments representing a sample.
tal 1, tal 2...tal 30 är numeriska argument som utgör ett stickprov.
The Numbers tab page contains the functions for defining the number format.
Under fliken Tal hittar du funktionerna för att bestämma talformatet.
Number 1; Number 2;...Number 30 are numerical arguments, the largest of which must be determined.
tal 1; tal 2;...tal 30 är numeriska argument, vars största tal ska bestämmas.

2. Teatr

number
We happen to have number three and number four," we tell the subject.
Vi råkade ha nummer tre och nummer fyra," berättar vi för försökspersonen.
We then gave them the choice between number three and number four.
Vi gav dem sen valet mellan nummer tre och nummer fyra.
In my country there is now one number and in France there is another one.
I mitt land finns det i dag ett nummer och i Frankrike ett annat nummer.

3. gramatyka

number

Przykłady użycia - "number" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe have established that there is an increasing number of multiple applications.
Vi fastslår nämligen att det allt oftare handlar om flerfaldiga asylansökningar.
EnglishThe number of starving people has risen in that region by many tens of millions.
Antalet svältande människor i denna region har ökat med många tiotals miljoner.
EnglishFinally, as a number of speakers have stated, we have to help remove the causes.
Slutligen som flera talare redan sagt måste vi hjälpa till att få bort orsakerna.
EnglishThis regulation goes further than the Treaty of Rotterdam on a number of points.
Denna förordning sträcker sig på ett par punkter längre än Rotterdamkonventionen.
EnglishThe number killed since the conflict broke out six years ago has risen to 3 500.
Sedan konfliktens utbrott för sex år sedan har antalet dödsoffer ökat till 3 500.
EnglishI have also heard a number of comments about the progression to a 30% reduction.
Jag har också hört flera kommentarer om framstegen för minskningen på 30 procent.
English(NL) Mr President, I voted against the Roure report for a number of basic reasons.
(NL) Herr talman! Jag röstade mot Roure-betänkandet av flera grundläggande skäl.
EnglishThe largest number of orders or bans can actually be found in the common market.
Flest förelägganden eller förbud finns i själva verket på inremarknadsområdet.
EnglishNumber one: the question has been asked, where is the funding going to come from?
För det första, och frågan har redan ställts, var ska finansieringen komma ifrån?
EnglishBetween 1996 and 2006 the number of farms has dropped from 30 000 to just 3 200.
Mellan 1996 och 2006 har antalet jordbruk minskat från 30 000 till bara 3 200.
EnglishThere are any number of places where I am willing to express a militant opinion.
Det finns en rad platser där jag inte är beredd att uttrycka mig som militant.
EnglishThe number of goats has increased in recent years from 8 000 to almost 400 000.
Antalet getter har under de senaste åren stigit från 8 000 till nästan 400 000.
EnglishIn any case, the fax number must start with the characters @@# and end with @@.
Faxnumret måste i varje fall inledas med tecknen @@# och avslutas med tecknen @@.
EnglishThe Committee on Budgetary Control was informed of this on a number of occasions.
Budgetkontrollutskottet har fått information om detta vid ett flertal tillfällen.
EnglishFor a number of years now I have studied the advancement of political democracy.
I ett flertal år nu har jag studerat framskridandet för den ekonomiska demokratin.
EnglishThey also faithfully record that a number of Members expressed their discontent.
Det tas också helt riktigt upp att några ledamöter också uttryckte sitt ogillande.
EnglishHowever, we have acute reservations on a number of other points in the report.
Vi är dock ytterst reserverade när det gäller vissa andra punkter i betänkandet.
EnglishHowever, we have been obliged to abstain from voting on a number of amendments.
Trots det har vi varit tvungna att undvika att rösta om en rad ändringsförslag.
EnglishThe number of new patients diagnosed each year has doubled over the same period.
Antalet nya patienter som får sin diagnos har fördubblats under samma period.
EnglishFinally, let me to mention the large number of amendments which have been tabled.
Slutligen vill jag nämna det stora antalet ändringsförslag som har lagts fram.