"nuanced" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"nuanced" po szwedzku

EN nuanced
volume_up
{przymiotnik}

nuanced
volume_up
nyanserad {przym.}
Secondly, I am also grateful that the proposed position is so nuanced.
För det andra är jag också nöjd med att den föreslagna hållningen är så nyanserad.
In a nuanced world like this one, we cannot apply the same yardstick to every state.
I en nyanserad värld som denna kan vi inte tillämpa samma måttstock på alla stater.
The picture is much more nuanced, be that in terms of human rights or on other questions.
Bilden är mycket mer nyanserad, vare sig det handlar om mänskliga rättigheter eller andra frågor.

Przykłady użycia - "nuanced" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishA regional, sector-specific approach calls for nuanced language in this respect.
En regional, sektorspecifik strategi kräver nyanserat språk i detta avseende.
EnglishWe also need a nuanced response to the issue of the various routes and paths.
Vi behöver också ett nyanserat svar på frågan om olika sträckningar och vägar.
EnglishThe restructuring of businesses needs to be seen in a nuanced light.
Omstruktureringar av företag måste betraktas ur ett nyanserat perspektiv.
EnglishIn this instance, though, the subject matter has to be seen in a more nuanced light.
I detta fall måste man dock se saken i ett mer nyanserat ljus.
EnglishOn certain amendments, however, the Commission has to be a bit more nuanced.
Men det finns vissa ändringsförslag där kommissionen anser att det krävs en noggrannare avvägning.
EnglishIn spite of all its nuances and nuanced assessments, the Kauppi report is still just a typical piece of spin.
Trots alla nyanser och nyanserade bedömningar är fru Kauppis betänkande bara tomma ord.
EnglishLastly, I welcome the nuanced approach that the report takes vis-à-vis mitigating circumstances.
Till sist: Jag välkomnar föredragandens nyanserade förhållningssätt gentemot förmildrande omständigheter.
EnglishActually, the answer is more nuanced and subtle than that.
Svaret är mer nyanserat och komplicerat än så.
EnglishI believe that these will offer a more finely nuanced reading of some of the proposals contained in the report.
Jag anser att dessa ändringsförslag kommer att ge en mer välnyanserad läsning av vissa av förslagen i betänkandet.
EnglishBut a more nuanced definition is required.
EnglishWe believe there should be specific benchmarks and possibly a more nuanced set of benchmarks for responding to human rights violations.
Vi anser att det borde finns särskilda och kanske mer mångskiftande riktmärken som svar på brott mot mänskliga rättigheter.
EnglishIn order to promote our interest, the European Union should develop appropriate nuanced and specific bilateral relations with the Member States of the region.
För att kunna främja våra intressen bör EU skapa lämpliga nyanserade och särskilda bilaterala förbindelser med staterna i regionen.
EnglishWar is not normally the time for taking a nuanced view, for heightened sensibilities, for a sensible mixture of reason and emotion.
I krigstider finns det vanligtvis inte utrymme för ett differentierat betraktelsesätt, för en ökad sensibilitet, för en väl avvägd blandning av känsla och förnuft.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, I am able to start my speech by saying something positive: Mr Eurlings’ report is in every respect more nuanced than Mr Poettering’ s speech.
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna blir då en del av författningsrätten och bindande i medlemsstaten Turkiet.
EnglishWere they to be adopted, the report would lose its critical view of things and would not be equal to the nuanced handling of the reform process that is necessary.
Om dessa antogs skulle betänkandet förlora sin kritiska syn på saker och ting och inte motsvara den nyanserade hantering av reformprocessen som krävs.
EnglishThis resolution is sufficiently firm, but also finely nuanced so that it expresses our satisfaction on the first issue as well as our concern about the second.
Denna resolution är tillräckligt bestämd men också välnyanserad, vilket innebär att den ger uttryck för vår tillfredsställelse över det första likväl som vår oro över det andra.
EnglishThis was not because I am not concerned about the issue, as I really am concerned about this issue, but I realise that it has to be nuanced and there are no easy answers.
Det berodde inte på att frågan inte engagerar mig, eftersom jag verkligen känner engagemang i frågan, utan på att jag inser att den måste nyanseras och att det inte finns några enkla svar.