"not" - szwedzkie tłumaczenie


Czy chodziło Ci o nöt,nöta
EN

"not" po szwedzku

volume_up
not {przysł.}
SV
SV

"not" po angielsku

volume_up
not {r.wsp.}

EN not
volume_up
{przysłówek}

not (też: none, no)
volume_up
inte {przysł.}
Let us not despair of Billancourt, despair of Vilvorde, despair of Europe!
Förtvivla inte Billancourt, förtvivla inte Vilvoorde, förtvivla inte Europa!
I don't mean they can't or they're not allowed to, they just often choose not to.
Jag menar inte att de inte kan eller inte får, de bara ofta väljer att inte göra det.
Don't tell me all the cute conversation... and air humping is leading nowhere!
Säg mig inte att en konversation... säg inte att det här inte leder till nånting!
not
volume_up
ej {przysł.}
Version: Serial Number: Issuer: Subject: Not Valid Before: Not Valid After:.
Version: Serienummer: Utfärdare: Ämne: Ej giltigt före: Ej giltigt efter:.
Department of Health will not pay compensation for the field study site.
Institutionen för hälsovetenskap betalar ej ersättning för fältstudieplats.
When the seat availability is not sufficient at any location application lottery.
När platstillgången ej räcker till på någon ort tillämpas lottning.
not
volume_up
icke {przysł.}
The governments are not negotiating this with non-governmental organisations.
Regeringarna förhandlar inte med icke-statliga organisationer.
There does not appear to be any justification for such differences in formal procedures.
Icke desto mindre begärs omedelbara förändringar inom dessa tre sektorer.
For example, non-governmental organisations are themselves not immune from criticism.
De icke-statliga organisationerna själva är inte skyddade mot kritik.

Synonimy (angielski) dla "not":

not
English

Synonimy (szwedzki) dla "not":

not

Przykłady użycia - "not" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishMontenegro needs to build a solid track record of implementation and of reforms.
Montenegro måste uppvisa goda resultat när det gäller genomförande och reformer.
EnglishBut of course such a plan will require enormous costs and economical sacrifices.
Naturligtvis innebär en sådan plan enorma kostnader och ekonomiska uppoffringar.
EnglishThe report attends to these points and I voted in favour of its recommendations.
I betänkandet behandlas dessa punkter och jag röstade för dess rekommendationer.
EnglishThe report deals with these issues and I voted in favour of its recommendations.
I betänkandet behandlas dessa punkter och jag röstade för dess rekommendationer.
EnglishThe communication is also a guide to new aid modalities, notably budget support.
Meddelandet utgör också en vägledning för nya stödmetoder, däribland budgetstöd.
EnglishThe involvement of industry representatives in preparing this report is welcome.
Det är bra att företrädare för industrin deltar i att utarbeta detta betänkande.
EnglishAt a time of crisis it is especially important to make credits easier to obtain.
I dessa kristider är det särskilt viktigt att göra krediter mer lättillgängliga.
EnglishIt can therefore be said that the European Central Bank has performed very well.
Det kan därför hävdas att Europeiska centralbanken har uträttat ett gott arbete.
EnglishInstead we have a directive that carries on where the Return Directive left off.
I stället har vi ett direktiv som fortsätter där återvändandedirektivet slutade.
EnglishMany of our fresh and pioneering ideas were voted out by other political groups.
Många av de nya och banbrytande idéerna röstades ned av andra politiska grupper.
EnglishIn the chill winds of recession, investors have sheltered under the euro's wing.
I lågkonjunkturens kalla vindar har investerarna sökt skydd under eurons vingar.
EnglishMy colleagues have nominated me as permanent rapporteur for humanitarian action.
Mina kolleger har utnämnt mig till ständig föredragande för humanitära åtgärder.
English10 million people live in Hungary and 9.5 million of them use mobile telephones.
Det bor 10 miljoner människor i Ungern och 9,5 miljoner använder mobiltelefoner.
EnglishFurthermore, I would like to suggest the creation of an impact assessment board.
Dessutom skulle jag vilja föreslå att man inrättar en konsekvensbedömningsnämnd.
EnglishIt means simplifying the technical measures, and it means embracing flexibility.
Det innebär att vi måste förenkla de tekniska åtgärderna och skapa flexibilitet.
EnglishDevelopment of international transit rail networks is understandably a priority.
Utvecklingen av internationella transitjärnvägar är förståeligt nog prioriterad.
EnglishDoes the Council finally intend to act in a unified, perceptive and uniform way?
Har rådet slutligen för avsikt att agera på ett enat, lyhört och enhetligt sätt?
English   . I represent Scotland, on the north-west frontier of our European continent.
   . – Jag företräder Skottland, vid vår europeiska kontinents nordvästra gräns.
EnglishWe were given a new illustration of this danger following the tragedy in London.
Vi fick ett nytt bevis för denna risk efter den tragedi som inträffade i London.
EnglishOne distinctive feature sets the African continent as a whole apart from Europe.
Ett tydligt särdrag skiljer den afrikanska kontinenten i sin helhet från Europa.