EN moderate
volume_up
{przymiotnik}

moderate (też: fair, feasible, legitimate, likely)
volume_up
rimlig {przym.}
In particular, wage developments should remain moderate. '
Löneökningarna skall framför allt ligga kvar på en rimlig nivå?.
In particular, wage developments should remain moderate.'
Löneökningarna skall framför allt ligga kvar på en rimlig nivå?.
I like this slogan because it is reasonable and moderate.
Jag tycker bra om denna slogan för dess rimliga och behärskade sida.
moderate
volume_up
moderat {przym.}
The rapporteur for this report is a member of the Swedish Moderate Party.
Föredraganden för detta betänkande är svensk moderat.
The first element stated that the Committee proposes a moderate price cut.
I det första elementet uppgavs att utskottet föreslår en moderat prissänkning.
The Uighurs are a moderate Sunni minority.
Uigurerna är en moderat sunniminoritet.
moderate (też: good enough)
volume_up
lagom {przym.}
For this reason I believe that a 10 % reserve is quite moderate.
Därför är en tioprocentig reserv enligt min uppfattning lagom.
Finally, the terms of the compromise were for a moderate reduction of payment appropriations.
Avslutningsvis innebar kompromissen en lagom minskning av betalningsbemyndigandena.
moderate (też: abstemious, abstinent, frugal, light)
volume_up
måttlig {przym.}
Moreover, scientists have recognised the benefits of moderate consumption of wine.
Dessutom har forskarna upptäckt fördelarna med en måttlig vinkonsumtion.
There is no need to stigmatise the products themselves or moderate consumption.
Det är fullständigt onödigt att stigmatisera själva produkterna eller måttlig konsumtion.
Well, I did not say that there would be a moderate response.
Jag sade inte att det skulle bli en måttlig reaktion.
volume_up
sansad {przym.}
I believe that Parliament's position during the negotiations was responsible and moderate.
Jag anser att parlamentets ståndpunkt under förhandlingarna var ansvarsfull och sansad.
For years Mugabe was an incredibly moderate ruler.
Under många år var Mugabe en otroligt sansad härskare.
It seems a moderate approach to the increase of payment appropriations has emerged from first reading.
En sansad syn på ökningen av betalningsbemyndiganden tycks ha växt fram under den första behandlingen.
moderate (też: subdued)
volume_up
måttfull {przym.}
The budget for 2002 now being debated is a moderate and disciplined one.
Budgeten för år 2002, vilken nu behandlas, är måttfull och disciplinerad.
This is how productive a moderate social policy is.
Här visar sig produktiviteten i en måttfull socialpolitik.
We know, for example, that the moderate consumption of wine can have beneficial effects on health.
Vi vet t.ex. att måttfull konsumtion av vin kan ha välgörande effekter på hälsan.
Parliament's rapporteur, Mr Colom i Naval, is always a moderate man.
Föredraganden här i parlamentet, Colom i Naval, brukar vara en återhållsam man.
As the report recalls, we are viewed as a moderate user of trade defence instruments.
Genom betänkandet blir vi påminda om att vi ses som en återhållsam användare av handelspolitiska skyddsinstrument.
Half were randomly allocated to a group who lived on Mediterranean food, while the others ate a normal though moderate diet.
Hälften lottades till en grupp som fick leva på medelhavskost, övriga fick en normal men återhållsam diet.
moderate (też: cheap, common, equitable, inexpensive)
volume_up
billig {przym.}
moderate
volume_up
rätt bra {przym.}
moderate (też: mediocre, run-of-the-mill)
For example, our collective economies are only achieving moderate success at this particular time.
Våra kollektiva ekonomier, exempelvis, når bara medelmåttig framgång vid den här speciella tidpunkten.
At last, thanks to Mr Santini, we have arrived not at a half-way position, but at a moderate one.
Slutligen vill jag säga att tack vare Santini har vi inte nått en medelmåttig, utan snarare en blygsam position.
moderate (też: equitable, fair, reasonable)
volume_up
skälig {przym.}
moderate (też: slight, mild)
volume_up
lindrig {przym.}

Przykłady użycia - "moderate" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThis has to be done in cooperation with the moderate elements of Muslim societies.
Detta bör göras tillsammans med de måttfulla delarna av de muslimska samhällena.
EnglishWe Moderate Members of the European Parliament have voted against the above report.
Vi moderata ledamöter av Europaparlamentet har röstat emot ovanstående betänkande.
EnglishWe Moderate Members of the European Parliament have voted against the above report.
. Vi moderata ledamöter av Europaparlamentet har röstat emot ovanstående betänkande.
EnglishTo date, moderate use has been made of the current capacity to exchange information.
Av den nuvarande möjligheten till informationsutbyte använder man sig i ringa grad.
EnglishLet us bring the moderate parties round the table and isolate the extremists.
Låt oss samla de måttfulla krafterna runt förhandlingsbordet och isolera extremisterna.
EnglishSo, to have other sites as well is a necessity, especially to moderate the costs.
Att även ha andra områden är alltså nödvändigt, inte minst för att hålla nere kostnaderna.
EnglishThis medical doctor forms part of the political leadership of the moderate Serbs in Kosovo.
Denna läkare ingår i den politiska ledningen för de måttfulla serberna i Kosovo.
EnglishFirst and foremost, it may help moderate Europe's energy dependence on third countries.
För det första kan det hjälpa till att minska Europas energiberoende av tredjeländer.
EnglishThe Moderate Party delegation has opted to abstain from voting on the above matter.
En långtgående och effektiv kamp mot terror kräver respekt för grundläggande rättigheter.
EnglishIn the area of health, we have had some very small and moderate improvements.
På folkhälsoområdet har vi några mycket små och moderata förbättringar.
EnglishAnd moderate on present-hedonism. ~~~ And always low on past-negative and present-fatalism.
Så den optimala blandningen får du från dåtiden -- dåtidspositiv ger dig rötterna.
EnglishAnd this is just the Commission' s text which is the most moderate.
Och ändå handlar det här bara om kommissionens text, som är den mest måttfulla.
English   The Moderate Party delegation has opted to abstain from voting on the above matter.
   .– Den moderata delegationen har valt att lägga ned sina röster i ovanstående ärende.
EnglishAnd this is just the Commission's text which is the most moderate.
Och ändå handlar det här bara om kommissionens text, som är den mest måttfulla.
EnglishMost are clinically benign to moderate, but some are serious and a few are fatal.
De flesta är kliniskt godartade till medelsvåra, men några är allvarliga och ett fåtal dödliga.
EnglishBut it should still be limited, moderate and democratically controlled.
Men det måste ändå vara begränsat och behärskat och äga rum under demokratisk kontroll.
EnglishThe Barcelona Process has tried to do all this, with moderate results.
Det behövs påhittighet för att bryta denna ” hönan och ägget ” -situation.
EnglishThe Moderate delegation has today voted in favour of the report on security research.
   .– Den moderata delegationen har i dag röstat för betänkandet om säkerhetsforskning.
EnglishHe is also threatening moderate Islam in the West and spreading negative stereotypes about it.
Han hotar även moderata muslimer i väst och sprider ut negativa stereotyper om dem.
EnglishObviously, we chose the candidates that we were going to meet; they were moderate candidates.
Naturligtvis valde vi vilka kandidater vi skulle träffa: de var moderata kandidater.