EN mixed
volume_up
{przymiotnik}

mixed (też: assorted, promiscuous, motley)
volume_up
blandad {przym.}
In summary, this section of the information provided by the Court of Auditors is mixed.
Sammanfattningsvis, detta avsnitt av revisionsrättens information är blandad.
The report, too, shows that the current situation is mixed and contradictory.
Betänkandet visar också att situationen för närvarande är blandad och motsägelsefull.
It is a fact that on individual transactions the picture remains mixed.
När det gäller enskilda transaktioner är bilden fortfarande blandad.
mixed (też: hybrid)
volume_up
bland- {przym.}
The Commission's financial facility should not be mixed up with these defence issues.
Kommissionens finansieringsmekanism får inte blandas ihop med dessa försvarsfrågor.
The incineration of mixed waste is bad environmental policy.
Således bränner vi inte blandat avfall som man i somliga länder gör.
However, the positive expectations are mixed with a fair amount of anxiety and worry.
De positiva förväntningarna blandas dock med en stor del oro och ängslan.
mixed (też: common, corporate, mutual, communal)
volume_up
gemensam {przym.}
One is a common, truly European policy, within the framework of a mixed economy.
Det ena är en gemensam, sann EU-politik inom ramen för en blandekonomi.
This report is entitled 'Women and Sport ' but its objective is mixed participation.
Detta betänkande heter? Kvinnor och idrott?, men syftet är gemensamt utövande.
They asked me to stand up for mixed participation in sport.
De bad mig att försvara gemensamt utövande inom idrotten.
mixed (też: mingled, of mixed shades)
volume_up
melerad {przym.}

Przykłady użycia - "mixed" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe people of Bulgaria gave a mixed message in their general election on 25 June.
Bulgariens medborgare gav ett blandat budskap i det allmänna valet den 25 juni.
EnglishThis report is entitled 'Women and Sport' but its objective is mixed participation.
Detta betänkande heter ?Kvinnor och idrott?, men syftet är gemensamt utövande.
EnglishThis report is entitled 'Women and Sport ' but its objective is mixed participation.
Detta betänkande heter? Kvinnor och idrott?, men syftet är gemensamt utövande.
EnglishThe Commission's financial facility should not be mixed up with these defence issues.
Kommissionens finansieringsmekanism får inte blandas ihop med dessa försvarsfrågor.
English(Mixed reactions) ... you see, you are proving the truth of what I am trying to say.
... ni ser, ni erbjuder ett perfekt bevis för att det jag just sagt är sant.
EnglishWaste food and waste vegetables could also be mixed with it to create electricity.
Livsmedels- och grönsaksavfall skulle också kunna blandas in för att skapa elektricitet.
EnglishThere are large areas of Phoenician juniper, both in isolation and mixed with kermes oak.
Den feniciska enen upptar stora områden, både isolerat och tillsammans med stenek.
EnglishHowever, the positive expectations are mixed with a fair amount of anxiety and worry.
De positiva förväntningarna blandas dock med en stor del oro och ängslan.
EnglishI believe we have mixed up our foreign policy with our fisheries policy.
Jag anser att vi har blandat ihop vår utrikespolitik med vår fiskeripolitik.
EnglishSecondly, I would like to say that we have mixed feelings with regard to these action plans.
För det andra vill jag ge uttryck för en kluvenhet inför dessa handlingsplaner.
EnglishLectures and mingling mixed with scientific and less scientific experiments.
Föreläsningar och mingel blandades med vetenskapliga och mindre vetenskapliga experiment.
EnglishMixed in with these we find actions directed against trafficking in people.
Detta förväxlas också med de åtgärder man ämnar vidta för att bekämpa människosmuggling.
EnglishYou have to admit that the European Union has had only mixed success in this sphere.
Man måste medge att EU bara haft skiftande framgångar på detta område.
EnglishAn honest assessment of the committee’s work to date would give a mixed picture, I believe.
Jag tror att en ärlig bedömning av utskottets arbete skulle ge ett blandat intryck.
EnglishAn honest assessment of the committee’ s work to date would give a mixed picture, I believe.
Jag tror att en ärlig bedömning av utskottets arbete skulle ge ett blandat intryck.
EnglishMr Speaker, we are discussing two issues here tonight, and they should not be mixed together.
(EN) Herr talman! Vi diskuterar två frågor här i dag, och de bör inte blandas ihop.
EnglishThat is why the feedback of how successful this inclusiveness has been is somewhat mixed.
Därför är återkopplingen om hur framgångsrikt detta deltagande har varit något varierad.
EnglishMr President, I believe Mr Alavanos is getting NATO and Mr Milosevic mixed up.
Herr talman! Jag tror att Alavanos förväxlar Nato och Milosevic.
EnglishThus, we do not incinerate mixed waste, as they do in certain countries.
Således bränner vi inte blandat avfall som man i somliga länder gör.
EnglishWe have overruled and mixed up what we have voted for in the draft Statute by the previous vote.
Vi har gått emot och sammanblandat det som vi har röstat om i förslaget till stadga.