"market support" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"market support" po szwedzku

EN market support
volume_up
{rzeczownik}

market support
market support
Selective aid, such as market support and a grass subsidy, are essential.
Punktstöd såsom marknadsstöd eller gräsbidrag är ofrånkomliga.
In addition, we are opposed to the EU giving permanent market support to the milk and dairy products industry.
Vi vill inte heller se något permanent marknadsstöd från EU för mjölk och mjölkprodukter.
There are many strategically important products that are not able to receive market support within today’s framework.
Det finns många strategiskt viktiga produkter som inte kan få marknadsstöd inom dagens ramverk.

Przykłady użycia - "market support" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishYou have a vision for the use of research, market uptake and support schemes.
Ni har en vision om hur forskningen ska tillämpas samt om marknadslansering och stödsystem.
EnglishI am all for the free market and can support any proposal that is market-orientated.
Jag är bestämt för en öppen marknad och kan stödja alla förslag som är marknadsorienterade.
EnglishWe are moving on to a debate on avian influenza and market support measures.
Vi ska snart debattera fågelinfluensa och marknadsstödjande åtgärder.
EnglishDoes coordination inhibit the functioning of the market or support it?
Inskränker samordningen marknaden eller är den till stöd för marknaden?
EnglishMarket support measures are recognised as being an important part of the CAP.
Marknadsstödjande åtgärder anser vi vara en viktig del av GJP.
EnglishThis justifies having non-market mechanisms to support the farm sector.
Detta motiverar att man har icke-marknadsmässiga mekanismer för att stödja jordbrukssektorn.
EnglishYet Finnish business has to compete in the single market with companies receiving support.
De finska företagen tvingas ändå konkurrera på den gemensamma marknaden med företag som får stöd.
EnglishOur family-run farms urgently need market support measures.
Våra familjedrivna jordbruk behöver snarast marknadsstödsåtgärder.
EnglishMarket-oriented research support for SMEs should be encouraged through special funding.
Marknadsorienterat forskningsstöd till små och medelstora företag bör uppmuntras genom särskild finansiering.
EnglishWe must also support the market through financial incentives to renew those cars on the road.
Vi måste också stödja marknaden genom ekonomiska incitament för att förnya de bilar som finns på vägarna.
English—CAP market support measures are being reduced;
—Nedmontering av den gemensamma jordbrukspolitikens åtgärder till stöd för marknaden.
EnglishHe mentioned in this respect internal support, market access for agricultural products and industrial tariffs.
Han tog upp inhemska stöd, marknadstillträdet för jordbruksprodukter och industritariffer.
EnglishAnd on both occasions, Commissioner, market support measures were taken at Community level and funded at 100%.
Vid båda tillfällena vidtogs stödåtgärder på gemenskapsnivå och finansierades till 100 procent.
EnglishAnd on both occasions, Commissioner, market support measures were taken at Community level and funded at 100 %.
Vid båda tillfällena vidtogs stödåtgärder på gemenskapsnivå och finansierades till 100 procent.
EnglishThis is a specious distinction, which even the Committee on Legal Affairs and the Internal Market could not support.
Det är en skenbar distinktion som inte ens utskottet för rättsliga frågor kunde acceptera.
EnglishWe defend an efficient internal market and fully support the free movement of workers within the EU.
. – Vi värnar om en väl fungerande inre marknad och stöder fullt ut fri rörlighet för arbetstagare inom EU.
EnglishIf we want to support the market, we must support the transportation necessary for export to places further afield.
Om vi vill stödja marknaden, måste vi således stödja den transport som långväga export kräver.
English   We defend an efficient internal market and fully support the free movement of workers within the EU.
   . – Vi värnar om en väl fungerande inre marknad och stöder fullt ut fri rörlighet för arbetstagare inom EU.
EnglishSince the beginning of the crisis last autumn, the Commission has made use of export refunds in order to support the market.
Sedan början på krisen förra hösten har kommissionen använt exportbidrag för att stödja marknaden.
EnglishWe also reject the report's reluctance to do away with certain coupled payments and market support measures.
Vi förkastar också motvilligheten i betänkandet att avskaffa ett antal kopplade stöd och stödåtgärder för marknaden.