"market sector" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"market sector" po szwedzku

EN market sector
volume_up
{rzeczownik}

market sector
That is why the new technologies do not by themselves constitute a market sector with a constant increase in jobs but do affect the development of other sectors.
Det beror på att den nya tekniken inte i sig är en marknadssektor med en konstant ökning av antalet arbetstillfällen, utan påverkar utvecklingen i andra sektorer.

Przykłady użycia - "market sector" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe must finish establishing the internal market, including the service sector.
Vi måste fullborda inrättandet av den inre marknaden, inbegripet tjänstesektorn.
EnglishWe are radically opposed to the liberalisation of the market in the dairy sector.
Vi är starka motståndare till avregleringen av marknaden för mejeriprodukter.
EnglishOne is to ask how you see the gas market in the power sector for the next decade.
Den ena är hur du ser på gasmarknaden i energisektorn under nästa årtionde.
EnglishIs everything to be run on market principles, on private-sector principles?
Är det bara marknadsprincipen, bara den privatekonomiska principen som gäller?
EnglishThey are discriminated against on the labour market, in the service sector, in transport.
De diskrimineras på arbetsmarknaden, inom servicesektorn, inom transportsektorn.
EnglishThe European Union's position in the global market in this sector must be enhanced.
EU:s ställning på den globala marknaden måste stärkas inom denna sektor.
EnglishThe aim is to create a genuine single European market in this sector.
Målet är att det skapas en verkligt gemensam europeisk marknad inom denna sektor.
EnglishThe market gardening sector expects this ban to be lifted and deserves to see that happen.
Trädgårdsodlingsbranschen förväntar sig och förtjänar att förbudet lyfts.
EnglishThe aim here is to develop the internal market and the service sector, which is lagging behind.
Målet är att utveckla den inre marknaden och tjänstesektorn som släpar efter.
EnglishThe regional market of the banana sector is just as important as the market for soft fruit.
Den regionala marknaden för banansektorn är lika viktig som den för bär.
EnglishThis in turn would also make it possible for us to have a well-functioning market in this sector.
Detta skulle i sin tur även göra att vi kan ha en väl fungerande marknad inom denna sektor.
EnglishAir traffic control is not an airline, nor is it a market sector.
Luftfartskontroll är inte ett flygbolag och inte en handelssektor.
EnglishThe increasing integration of the world market requires a sector by sector approach.
Den tilltagande globala marknadsintegreringen gör att ett branschspecifikt tillvägagångssätt är nödvändigt.
EnglishIt would be irresponsible to leave it to the market sector alone.
Det vore oansvarigt att enbart överlåta den till marknaden.
EnglishThe labour market for this sector is presently very good.
Arbetsmarknaden inom denna sektor är för närvarande mycket god.
EnglishWe do not have an internal market in the automobile sector.
Vi har ingen gemensam marknad inom fordonsbranschen.
EnglishGiven the significance of their agricultural sector, market access for developing countries is crucial.
Med tanke på hur viktig deras jordbrukssektor är, är tillgång till marknaden avgörande för utvecklingsländerna.
EnglishThe ultimate aim remains, therefore, that of meeting the needs of the single European market in the energy sector.
Det slutliga målet är därför fortfarande att bemöta energisektorns behov inom EU:s gemensamma marknad.
EnglishThe ultimate aim remains, therefore, that of meeting the needs of the single European market in the energy sector.
Det slutliga målet är därför fortfarande att bemöta energisektorns behov inom EU: s gemensamma marknad.
EnglishFirst of all, on access to the market, concerning the industrial sector, I agree with what has been said.
När det först och främst gäller tillträde till marknader inom industrisektorn håller jag med om vad som har sagts.