"market position" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"market position" po szwedzku

EN market position
volume_up
{rzeczownik}

market position
This will improve the future flow of capital and market position.
Det gagnar deras framtida kapitalförsörjning och marknadsställning.
The sector must secure a stronger market position.
Sektorn måste få en starkare marknadsställning.
As a result the market position of European companies will be enhanced and at the same time it will prove to be less costly to them.
Som en följd därav kommer de europeiska företagens marknadsställning av stärkas, och det kommer också att visa sig vara mindre kostsamt för dem.

Przykłady użycia - "market position" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThey are abusing a dominant market position in breach of Article 86.
De missbrukar sin dominerande ställning på marknaden i strid med artikel 86.
EnglishThe definition of a dominant market position has been the main area of special attention.
Definierandet av betydande marknadsinflytande har varit föremål för speciell uppmärksamhet.
EnglishI do hope the Commission will address the situation and assess the globally important market position.
Företag med en ställning av den skalan kan manipulera marknaden.
EnglishWe are also agreed that the market position requires more flexible administration of production potential.
Vidare är vi ense om att marknadsläget kräver en mer flexibel förvaltning av produktionspotentialen.
EnglishIncreased access to the South Korean market will improve European companies' market position.
Ökad tillgång till den sydkoreanska marknaden kommer att förbättra de europeiska företagens placering på marknaden.
EnglishI do hope the Commission will address the situation and assess the globally important market position.
Jag önskar alltså att kommissionen ingriper och överväger ställningar inom marknaden som är dominerande globalt sett.
EnglishIt is of course necessary to avoid the creation of huge monopolies or parties with a dominant market position.
Det måste naturligtvis förhindras att det uppstår stora monopol eller parter med ett dominerande marknadsläge.
EnglishHowever, it can intervene when pricing means that a company is abusing its dominant market position.
Däremot kan verket ingripa mot en prissättning som innebär att ett företag missbrukar sin dominerande ställning på marknaden.
EnglishBesides, a dominant market position is not even a problem unless there is evidence that this position is being abused.
För övrigt är ju en dominerande ställning inte något problem om det inte finns bevis för att ställningen missbrukas.
EnglishResearch and development has always been a highly prioritized area in order to maintain Axis’ market-leading position.
Forskning och utveckling har alltid varit ett högt prioriterat område för att bibehålla Axis marknadsledande position.
EnglishIt is a paradox that businesses are still demanding specialisms that the market is in no position to offer.
Det är en paradox att näringslivet fortfarande kräver specialistkunskaper som marknaden inte på långa vägar har möjlighet att erbjuda.
EnglishIn addition, quality marking could lead to a better market position for Internet service providers who want to make use of it.
Dessutom kan kvalitetsmärkning leda till en förbättrad marknadsposition för de Internetleverantörer som önskar nyttja den.
EnglishThis will prevent airports from abusing their dominant market position and imposing excessive charges on the airlines.
Flygplatser kommer att hindras från att missbruka sin dominanta ställning på marknaden och införa överdrivna avgifter för flygbolagen.
EnglishParliament should therefore adopt a definition of vodka that would secure the reputation and leading market position of this spirit drink.
Parlamentet bör därför anta en definition av vodka som säkrar denna spritdrycks anseende och ledande marknadsposition.
EnglishWith this proposal, the Commission wishes to strengthen the market position of producers and counter the growing supremacy of the distributive trade.
Med detta ärende vill Ni stärka producenternas ställning på marknaden och stödja dem gentemot handelns tilltagande övermakt.
EnglishFirstly, we wanted to ensure that the directive would prevent individual airports from abusing their dominant market position.
För det första ville vi försäkra oss om att direktivet skulle hindra enskilda flygplatser från att missbruka sin dominerande ställning på marknaden.
EnglishI would sooner strengthen groupings, specifically with a view to gaining a better market position and making better agreements.
I så fall väljer jag hellre att förstärka grupperingarna, i synnerhet för att få en bättre ställning på marknaden och för att kunna sluta bättre avtal.
EnglishAnticompetitive behaviours, such as the abuse of a dominant market position, price-fixing agreements and unwarranted public support, are prohibited.
Konkurrensbegränsande beteenden är förbjudna, till exempel missbruk av dominerande ställning på marknaden, priskarteller och otillbörligt statligt stöd.
EnglishWe know that large agro-industrial businesses and major retailers have a market position that gives them far too strong an influence over price formation.
Vi vet att stora jordbruksindustriföretag och stora återförsäljare har en marknadsposition som ger dem ett alltför stort inflytande över prisbildningen.
English. - British Conservatives are very much in favour of larger airports being subject to extra scrutiny where they hold a dominant market position.
skriftlig. - (EN) De brittiska konservativa är i hög grad för att större flygplatser med en dominerande ställning på marknaden ska bli föremål för extra granskning.