EN to lose
volume_up
[lost|lost] {czasownik}

1. ogólne

The telecommunication sector is a big employer and has much to lose.
Telekommunikationssektorn är en stor arbetsgivare och har mycket att förlora.
Parliament must set an example if it does not want to lose its credibility.
Parlamentet måste agera förebildligt för att inte förlora trovärdighet.
Without it charities will lose millions of euros each year.
Utan detta kommer välgörenhetsorganisationerna att förlora miljontals euro varje år.
The experts are beginning to lose the thread, and the citizens are completely lost.
Experterna börjar tappa bort sig och medborgarna känner inte längre igen sig.
Otherwise citizens in the Member States will lose confidence.
Annars kommer medlemsstaternas medborgare att tappa förtroendet.
Let us not lose sight, however, of the starting point of the relationship.
Men vi får inte tappa utgångspunkten för förhållandet ur sikte.
The European Union cannot lose the opportunity of obtaining a strategic partnership with Brazil.
Europeiska unionen får inte missa möjligheten att uppnå ett strategiskt partnerskapsavtal med Brasilien.
We must not lose this political momentum and this unique opportunity to revitalise the single market.
Vi får inte tappa denna politiska kraft och missa detta unika tillfälle att förnya den inre marknaden.
We believe that the European driving licence brings Europe very close to the citizens and is a wager we must not lose.
Vi anser att EU-körkortet för Europeiska unionen närmare sina medborgare och det är någonting vi inte har råd att missa.
to lose
The electorate in countries large and small would lose all power over the laws.
Väljarna i såväl stora som små länder kommer att mista allt inflytande över lagstiftningen.
The present crews in these ships, Mr President, will therefore lose their jobs.
De nuvarande besättningarna på dessa fartyg kommer således, herr ordförande, att mista sina arbeten.
Three hundred workers will lose their jobs and 3 500 farmers will be very badly affected.
Trehundra arbetstagare kommer att mista sina arbeten och 3 500 jordbrukare kommer att drabbas mycket hårt.
to lose (też: to misplace)
The experts are beginning to lose the thread, and the citizens are completely lost.
Experterna börjar tappa bort sig och medborgarna känner inte längre igen sig.
Banks should of course not lose any money at all, and they must stand surety for their organisation.
Banker får naturligtvis inte tappa bort några pengar alls, och de måste stå som garant för sin organisation.
But we must not get lost in a period of narrow introspection.
Men vi får inte tappa bort oss i en period av trångsynt självrannsakan.
to lose
To conclude, we must not lose sight of eliminating the digital divide, even in the midst of economic crisis.
Sammanfattningsvis får vi inte ens mitt uppe i den ekonomiska krisen försumma att undanröja den digitala klyftan.
to lose
When negotiating a mandate, it would be inappropriate to get lost in too many details.
När man förhandlar om ett mandat är det olämpligt att förlora sig i alltför många detaljer.
The global perspective she adopts, which avoids getting lost in too much detail, is entirely suitable.
Hon intar ett heltäckande perspektiv och undviker därigenom att förlora sig för mycket i detaljer, vilket är helt rätt.
to lose (też: to waste)
to lose (też: to waste, to misspend)
Apart from that, the European Union should lose no time in developing new initiatives aimed at cutting off the drug route between Iran and Europe.
Förutom detta bör Europeiska unionen inte förspilla någon tid i utvecklingen av nya initiativ i syfte att skära av narkotikaleden mellan Iran och Europa.
to lose (też: to miss out)
If you try to re-draw the package at this stage you will lose the whole deal.
Om man försöker göra om paketet i detta skede kommer man att miste om hela överenskommelsen.
We would therefore lose an historic opportunity, to quote President Prodi again.
För att än en gång upprepa ordförande Prodis ord skulle vi alltså miste om ett historiskt tillfälle.
If you miss the deadline, you could lose your entitlement.
Om du lämnar in ansökan för sent kan du miste om förmånerna.
to lose
to lose (też: to lose out)
to lose
to lose
When negotiating a mandate, it would be inappropriate to get lost in too many details.
När man förhandlar om ett mandat är det olämpligt att förlora sig i alltför många detaljer.
to lose
The experts are beginning to lose the thread, and the citizens are completely lost.
Experterna börjar tappa bort sig och medborgarna känner inte längre igen sig.
to lose (też: to get rid of, to buck off)
volume_up
bli av med [przykł.]
And you know I got to lose this extra little baby fat.
Du vet att jag måste bli av med det extra babyfettet.
If so, we need to ask which cohesion policy projects already approved will lose funding.
I så fall måste vi fråga oss vilka redan godkända sammanhållningsprojekt som kommer att bli av med sina resurser igen.
Today she’s met a man who will undergo a gastric bypass to lose weight.
Den här dagen har hon träffat en man som ska genomgå en gastric bypass för att bli av med sin fetma.

2. "watch"

to lose
volume_up
dra sig efter {czas.} (klocka)

3. Sport

to lose
volume_up
torska {czas.} [pot.]

Przykłady użycia - "to lose" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThis will cause farmers to lose faith in the institutions of the European Union.
Det kommer att leda till att uppfödarna förlorar tilliten till EU:s institutioner.
EnglishThe financial aspect is less important, although we must not lose sight of it.
Den finansiella aspekten är mindre viktig, även om vi inte får glömma bort den.
EnglishI believe that time limits should be reduced, otherwise we will lose credibility.
Jag anser att handläggningstiderna bör förkortas, annars förlorar vi trovärdighet.
EnglishIn this context, I should like to quote the French proverb ‘grasp all, lose all’.
Här skulle jag vilja säga något i stil med att det är bättre med en fågel i handen.
EnglishWe lose serious amounts of money because it is not collected by the Member States.
Vi förlorar betydande summor pengar för att de inte inkasseras av medlemsstaterna.
EnglishNevertheless, we should not lose sight of fundamental problems and weaknesses.
Inte desto mindre får vi inte bortse från fundamentala problem och svagheter.
EnglishLet us not lose sight of the fact that a budget has been presented to us today.
Låt oss inte glömma det faktum att en budget har presenterats för oss i dag.
EnglishNor must we lose sight of the deadlock in which these players found themselves.
Vi får inte heller bortse från det dödläge som dessa aktörer hade hamnat i.
EnglishThat might be necessary for us not to lose the speaking time allotted to us.
Det kan bli nödvändigt så att vi inte förlorar den talartid vi har tilldelats.
EnglishBy extension, you lose the ability to control your own economic development.
I förlängningen förlorar man möjligheten att styra sin egen ekonomiska utveckling.
EnglishAccounts show that the pain is so great that victims often lose consciousness.
Rapporter visar att smärtan är så stor att offren ofta förlorar medvetandet.
EnglishAt this stage there can be no exceptions, as this would cause us to lose credibility.
På denna punkt får det inte finnas några undantag, annars blir vi inte trovärdiga.
EnglishEarlier, I heard one speaker say that we must be careful not to lose our citizens.
Jag hörde en talare säga innan att vi måste passa på så vi inte förlorar medborgarna.
EnglishHowever, because of the EP' s unanimity, the Council is bound to lose out.
Men genom enigheten i Europaparlamentet kommer rådet att dra det kortaste strået.
EnglishOn the other hand, we must make sure that we do not lose any essential jobs.
Å andra sidan måste vi se till att vi inte förlorar några viktiga arbetstillfällen.
EnglishMassive investments in milk quotas by family farms would immediately lose their value.
Familjejordbrukens stora investeringar i mjölkkvoter skulle genast minska i värde.
EnglishIn fact, what we know now is that every 10 seconds we lose a child to hunger.
Faktiskt, vet vi nu att vart tionde sekund förlorar vi ett barn till svält.
EnglishA Swedish proverb says that 'if you are too greedy, you easily lose the lot'.
Ett svenskt ordspråk säger att ?den som gapar över mycket, mister lätt hela stycket?.
EnglishHowever, because of the EP's unanimity, the Council is bound to lose out.
Men genom enigheten i Europaparlamentet kommer rådet att dra det kortaste strået.
EnglishI would also like to ensure that we in Europe do not lose out if we say no.
Jag skulle också vilja se till att vi i Europa inte förlorar om vi säger nej.