"its" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"its" po szwedzku

volume_up
its {zaim.}
SV
volume_up
it {zaim.}
SV

EN its
volume_up
{zaimek}

its (też: his, their, theirs, your)
volume_up
sin {zaim.}
If so, is the Council prepared to convey to him its revulsion at the words broadcast?
Om så är fallet, är rådet berett att framföra sin vämjelse över dessa texter till honom?
If so, is the Commission prepared to convey to him its revulsion at the words broadcast?
Om så är fallet, är kommissionen beredd att framföra sin vämjelse över dessa texter till honom?
And indeed, this is probably historical, and it had its time.
Och faktiskt är det nog historiskt viktigt, och det hade sin tid.
its (też: their)
volume_up
dess {zaim.}
That is a great achievement, and that is how we must highlight it and all its consequences.
Det är en stor framgång och det måste vi framhäva, med alla dess konsekvenser.
We only have one world and we are all responsible for it and its people.
Vi har bara en värld, och vi är alla ansvariga för den och för dess folk.
This characterises the directive's field of application, its very structure and its purpose.
Detta karaktäriserar direktivets tillämpningsområde, dess utformning och dess mål.

Przykłady użycia - "its" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe EU must address the fight against impunity in all its relations with Mexico.
EU måste ta upp frågan om kampen mot straffrihet i alla förbindelser med Mexiko.
EnglishClearly, Parliament has its own representatives present, Mr Brok and Mr Tsatsos.
Utan tvivel har parlamentet sina egna företrädare, Brok och Tsatsos, närvarande.
EnglishMr Solana, you told us that Iraq should declare its weapons of mass destruction.
Herr höge representant! Ni sade att Irak måste anmäla sina massförstörelsevapen.
EnglishThe Union and its Member States have an increasing influence on development aid.
EU och medlemsstaterna får ett allt större inflytande över utvecklingsbiståndet.
EnglishThe programme confirms that the EU feels responsible for its most needy citizens.
Programmen bekräftar att EU känner ett ansvar för de mest behövande medborgarna.
EnglishI am not an actor, I want to work for the interests of Europe and its citizens.
Jag är ingen skådespelare; jag vill arbeta för europeiska medborgares intressen.
EnglishEurope needs every single one of its farmers.
Europas trovärdighet står på spel och EU behöver varenda en av sina jordbrukare.
English. - (NL) Has this Parliament really not learnt from its past mistakes?
skriftlig. - (NL) Har parlamentet verkligen inte lärt av sina tidigare misstag?
EnglishThe Commission is presently finalising its public health programme for 2007-2013.
Kommissionen avslutar för närvarande folkhälsoprogrammet för perioden 2007-2013.
EnglishThe Republic of Moldova is a European country through its history and geography.
Republiken Moldavien är ett europeiskt land av historiska och geografiska skäl.
EnglishBhutan's bordered on its north and south by 38 percent of the world's population.
Bhutan gränsar faktiskt i norr och söder till 38 procent av världens befolkning.
EnglishAfrica, with its tragedies, will constitute the emergency of the coming decades.
Afrika med sina tragedier kommer att utgöra krisen för de kommande decennierna.
EnglishThe Commission is consistent with its decision on the guidelines of January 1997.
Kommissionen är koherent i sitt beslut beträffande guidelines från januari 1997.
EnglishIn its first reading, the debate focused on the question of the repairs clause.
Vid första behandlingen var debatten inriktad på frågan om skadeståndsklausulen.
EnglishFrance’ s role has proved ambiguous, as the whole of its African policy now is.
Att välja att inte reglera migrationsströmmarna är att äventyra Europas framtid.
EnglishAs I have said before, we need a strong Europe with a human factor at its centre.
Som jag sade tidigare behöver vi ett starkt Europa där människan står i centrum.
EnglishEighty-eight per cent of its population lives on an income of under USD 4 a day.
88 procent av landets befolkning lever på en inkomst under 4 US-dollar per dag.
EnglishShops can continue to sell food past its sell-by date if irradiation is allowed.
Otjänliga livsmedel kan fortsätta säljas i affärerna om man tillåter strålning.
EnglishRussia stopped its tanks 40 km outside Tbilisi, as we in Europe had asked it to.
Ryssland stannade sina stridsvagnar 40 km utanför Tbilisi, som vi i Europa bad om.
EnglishHowever, perhaps the EU also wants to deviate from its human rights standards.
Men EU kanske också vill göra avsteg från sina normer för mänskliga rättigheter?