"insulation" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"insulation" po szwedzku

EN insulation
volume_up
{rzeczownik}

insulation (też: confinement, isolation, seclusion, solitude)
volume_up
isolering {r.wsp.}
I voted in favour of financing the insulation of buildings from the Structural Funds.
Jag röstade för en användning av strukturfonderna för isolering av byggnader.
Better insulation would cut the residential energy consumption down by up to 5 %.
Bättre isolering skulle minska energikonsumtionen i bostäder med så mycket som 5 procent.
We should therefore insist on insulation, as well as other measures, in the building industry.
Vi bör därför ställa krav på isolering, tillsammans med andra åtgärder, inom byggindustrin.
insulation
volume_up
isolation {r.wsp.}

Synonimy (angielski) dla "insulation":

insulation

Przykłady użycia - "insulation" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe Conservative government in Lithuania is incapable of beginning building insulation.
Den konservativa regeringen i Litauen är inte förmögen att isolera husen.
EnglishOne way to achieve energy efficiency is to provide buildings with thermal insulation.
Ett sätt att uppnå energieffektivitet är att isolera byggnader.
EnglishFocused efforts to save energy are also important, including improving domestic insulation, for example.
Det är viktigt att vi fokuserar på att spara energi och att till exempel isolera hus bättre.
EnglishOver the last six years, insulation work on two such blocks of flats started in the capital of Romania.
Under de senaste sex åren har isoleringsarbete påbörjats på två sådana hyreshus i Rumäniens huvudstad.
EnglishSome measures, such as the thermal insulation of new buildings, are indeed already provided for under the same programme.
Vissa åtgärder, såsom värmeisolering i nya byggnader, har förvisso redan föreskrivits enligt samma program.
EnglishI ate a whole bunch of fiberglass insulation.
EnglishAnd I had finally got around to doing some draft stripping, installing insulation around the windows and doors to keep out the drafts.
Och jag hade slutligen bestämt mig för att isolera från vinden, att isolera runt fönster och dörrar för att förhindra kalldrag.
EnglishBuilding insulation and the use of renewable energy in housing under the European Regional Development Fund (ERDF) are an initial step in this regard.
Ett första steg i det hänseendet är att isolera och använda förnybar energi i bostäder inom ramen för Europeiska regionala utvecklingsfonden.
EnglishThese buildings have little heat insulation, heat use is regulated from a central boiler, and residents are unable to select the desired temperature.
Dessa byggnader har dålig värmeisolering, uppvärmningen regleras från en centralstyrd panna, och hyresgästerna kan inte välja önskad temperatur.
EnglishThe highest standards of energy efficiency and thermo-insulation must apply not only to new buildings but also to renovated building stock.
De högsta standarderna för energieffektivitet och värmeisolering bör inte endast tillämpas på nya byggnader, utan även vid renovering av befintliga byggnader.
EnglishFor every euro we spend to heat a house with oil, we send money outside Europe instead of investing in insulation and in jobs in Europe.
För varje euro vi lägger på att värma upp ett hus med olja skickar vi pengar ut från EU i stället för att investera i tilläggsisolering och i arbetstillfällen i EU.
EnglishI would like the rapporteur to promote pilot projects in the budget, heating insulation for private houses, offices and energy-intensive industries.
Jag skulle med budgetföredraganden vilja propagera för pilotprojekt för värmeisolering, för hem, för kontorsutrymmen och för energiintensiva industrier.
EnglishI have fitted my house with full thermal insulation, thus saving 7 000 litres of fuel oil per year - it is not possible to make such savings on my car.
Jag har värmeisolerat mitt hus helt och hållet, och därmed sparar jag 7 000 liter bränsleolja per år - sådana besparingar kan jag inte göra på min bil.
EnglishInsulation for houses, filling materials for vehicle bodywork and presses for furniture manufacture are just some of the examples of this modern technology.
Isoleringsmaterial till hus, fyllnadsmaterial för karosserier i fordon, pressplattor till möbeltillverkningen är bara några exempel på en modern teknik.
EnglishNow we are to broaden the scope of the Ecodesign Directive, imposing energy requirements, for example, for windows and wall and insulation elements in buildings.
Nu ska vi bredda tillämpningsområdet för direktivet om ekodesign genom att införa energikrav för t.ex. fönster, väggar och isoleringselement i byggnader.
EnglishThe first is the insulation of cables in the cockpit area with Kapton, the insulating material made from Mylar and Tedlar, and the aircraft's interactive audio-video system.
I första hand isoleringen av kablarna i cockpit-området med materialet kapton, sedan isoleringsmaterial av mylar och tedlar, och till sist planets interaktiva audio-video-system.
EnglishEnergy savings can be achieved relatively rapidly and efficiently by improving the heat insulation capabilities of building envelopes, even with the additional heating of older buildings.
Energibesparingar kan uppnås relativt snabbt och effektivt om man förbättrar värmeisoleringsförmågan i byggnadshöljet, även med den extra uppvärmning som krävs i äldre byggnader.
EnglishAs the Council knows, this issue has given rise to calls from throughout the world for urgent modifications to be made to this system of insulation that tends to ignite at high temperatures.
Som rådet vet har detta föranlett skarpa reaktioner världen över och man rekommenderar att detta isoleringsmaterial som så lätt fattar eld vid höga temperaturer omedelbart ersätts.