"insufficient" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"insufficient" po szwedzku

EN insufficient
volume_up
{przymiotnik}

insufficient (też: deficient, short)
volume_up
bristande {przym.}
Insufficient and inadequate information was also the most common cause of complaint.
Otillräcklig och bristande information var också den vanligaste orsaken till klagomål.
Is it a question of insufficient competition through what is known as implicit collusion?
Är det fråga om bristande konkurrens genom s.k. implicit collusion?
Now, the world has finally woken up, but efforts at prevention are still insufficient.
Jag anser att den katolska hierarkin visar prov på bristande omdöme i kampen mot aids.
insufficient (też: deficient, faulty, inadequate, scanty)
Moreover, the differentiation between types of noise pollution is insufficient.
Uppdelningen mellan de olika olägenheterna är för övrigt otillräcklig.
Europe's real military and crisis management capabilities are still insufficient.
EU: s verkliga militära krishanteringskapacitet är fortfarande otillräcklig.
Europe's real military and crisis management capabilities are still insufficient.
EU:s verkliga militära krishanteringskapacitet är fortfarande otillräcklig.
insufficient (też: deficient, fallible, faulty, flawed)
I do not understand why the NERA study should be of insufficient quality.
Jag förstår inte varför undersökningen av NERA skulle vara av bristfällig kvalitet.
Certain Members have said that there is insufficient information.
Vissa ledamöter hävdar att informationen är bristfällig.
He said the studies are of insufficient quality.
Han sade att undersökningarna är av bristfällig kvalitet.
insufficient
Also there is still insufficient cooperation between customs departments.
Dessutom är samarbetet mellan dessa myndigheter fortfarande otillfredsställande.
Varför är detta fullständigt otillfredsställande?
There has been insufficient delivery, little ownership at national level and even less among society at large.
Det har handlat om otillfredsställande resultat, för lite egenansvar på nationell nivå och ännu mindre inom samhället i stort.

Synonimy (angielski) dla "insufficient":

insufficient
English

Przykłady użycia - "insufficient" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishDAPHNE I had a budget of EUR 20 million, but that turned out to be insufficient.
Daphne I hade en budget på 20 miljoner euro, men detta visade sig vara för lite.
EnglishHowever, the urban dimension has up until now received insufficient recognition.
Den urbana dimensionen har emellertid hittills inte fått tillräckligt erkännande.
EnglishEuropean producers, however, consider these control standards to be insufficient.
Men europeiska producenter anser att dessa kontrollstandarder är otillräckliga.
EnglishThe decision suggests half-measures, which are by their very nature insufficient.
I beslutet föreslås halvmesyrer, vilka till själva sin natur är otillräckliga.
EnglishWell, in this regard I cannot congratulate you: I believe 50% to be insufficient.
I det fallet kan jag inte gratulera er: jag anser att 50 procent är otillräckligt.
EnglishHowever, developments in a number of other areas have been frankly insufficient.
Men förbättringarna på ett antal andra områden har varit helt otillräckliga.
EnglishFurthermore, insufficient account is taken of the need for democratic scrutiny.
Dessutom lämnar den demokratiska kontrollen fortfarande åtskilligt att önska.
EnglishThe Commission has looked at them and has seen that there is insufficient evidence.
Kommissionen har tittat på dem och har sett att det saknas tillräckliga bevis.
EnglishThere are still simply insufficient reference data for a system of this sort.
Vi har fortfarande helt enkelt otillräckliga referenser för ett sådant system.
EnglishThere must be consultation and there was insufficient consultation with fishermen.
Det måste förekomma samråd, men det förekom otillräckligt samråd med fiskare.
EnglishIn Enschede, it transpired that current Seveso legislation is insufficient.
I Enschede visade det sig att det nuvarande Seveso-direktivet är otillräckligt.
EnglishLip service is insufficient in the face of such a severe humanitarian crisis.
Inför en sådan allvarlig humanitär kris räcker det inte med en läpparnas bekännelse.
EnglishIt is insufficient that this issue be relegated to the fringe of EU-China dialogue.
Det räcker inte att denna fråga blir en bifråga i samband med EU:s och Kinas dialog.
EnglishMrs Saïfi’s responses, designed to combat these scourges, are insufficient, however.
Tokia Saïfis svar, som syftar till att bekämpa dessa gissel, är dock otillräckliga.
EnglishWhen, in particular, healthcare networks are insufficient, genuine difficulties ensue.
Framför allt uppstår det verkliga besvär när det inte längre finns vårdnätverk.
EnglishI believe that the limited targeted measures are insufficient to cope with this crisis.
Begränsade riktade åtgärder tror jag är otillräckliga för att bemöta denna kris.
EnglishThe problem is not that the package was bad, but that implementation was insufficient.
Problemet är inte att paketet var dåligt utan att genomförandet var otillräckligt.
EnglishThe President of the Commission is right in saying that Nice is insufficient.
Kommissionens ordförande har rätt när han säger att det inte räcker med Nicefördraget.
EnglishIn this connection, the Green Paper gives in actual fact insufficient cause for this.
Den aktuella grönboken lägger egentligen i fråga om detta fram en ofullständig grund.
EnglishThey are alleged to make insufficient use of the expertise of the Commission services.
De skulle inte använda sig av kommissionens experter i tillräckligt stor omfattning.