"input" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"input" po szwedzku

volume_up
input {rzecz.}
volume_up
put {rzecz.}
volume_up
put {im. bier.}
SV
SV

"input" po angielsku

EN input
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

input (też: ante, deposit, effort, inset)
volume_up
insats {r.wsp.}
What is more obvious than adequate input of the European Member States to NATO?
Vad är mer självklart än en adekvat insats av de europeiska medlemsstaterna i Nato?
Without the input from women, the idea of the big European family is meaningless.
Tanken på en stor europeisk familj är otänkbar utan kvinnornas insats!
We need to think about the most efficient way of making an input into the process.
Vi måste fundera på hur vi på det mest effektiva sättet kan göra en insats i den processen.
input (też: infeed)
volume_up
inmatning {r.wsp.}
This means that when input into a formula the name is automatically added.
Det betyder att namnet kompletteras automatiskt vid inmatning i en formel.
Definition of a variable and input of the value of variables.
Definition av en variabel och inmatning av variabelvärdet.
One of them is the input from the user, as you're building your bricks.
En av dem är till för inmatning från användaren, när ni bygger era block.
input
volume_up
indata {r.wsp.}
The European Parliament's role is to provide active input into the nature and content of the agreement.
Europaparlamentets roll är att tillhandahålla aktiv indata om detta avtals karaktär och innehåll.
Data from package weighing shall be used as input in the drought simulators to create custom drying schedules.
Data från paketvägningen ska även användas som indata i torksimulatorerna för att skapa anpassade torkscheman.
There is a differentiation according to the Member States and greater account will be taken of inputs.
Enligt medlemsstaterna finns det här en differentiering och man kommer att ta mer hänsyn till indata.
input (też: kick, stimulant, stimulus, spur)
volume_up
stimulans {r.wsp.}
Personally, I hope that Mr Dorfmann will be able to continue to have political input on this matter.
Personligen hoppas jag att Herbert Dorfmann kommer att få fortsatt politisk stimulans i denna fråga.
input (też: opinion)
On this basis, we should to a greater degree be measuring results instead of input.
På denna grundval skall vi i högre grad mäta resultat i stället för input.
This Model Will Be Important input to a boundary lubrication model, see the next project.
This model will be important input to a boundary lubrication model, see next project.
I think that should be taken as read, but with proper input from the various stakeholders.
Jag anser att det ska antas men med ordentlig input från de berörda parterna.

2. Biznes

input
Ethanol produced from grain, clover-grass and wood biomass is outweighed by the fossil energy inputs.
Etanol som produceras från spannmål, klöver, gräs och träbiomassa uppväger inte den fossila energi som går åt som insatsvara.

Przykłady użycia - "input" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishOtherwise, you will see an input field with the names value, minimum or maximum.
I övriga fall visas ett inmatningsfält som heter Värde, Minimum eller Maximum.
EnglishI know from experience that their views are a valuable input for my services.
Jag vet av erfarenhet att deras synpunkter är värdefulla bidrag för mina enheter.
EnglishIt is true that we need considerably more input, but this is a good place to begin.
Det är sant att vi behöver mycket mer information, men det är en bra utgångspunkt.
EnglishThis input field is only available if you are editing an exception dictionary.
Det här inmatningsfältet är bara tillgängligt om du redigerar en undantagsordlista.
EnglishMr Sánchez Presedo's report provides a wealth of pertinent input into this process.
Antolín Sánchez Presedos betänkande bidrar på ett relevant sätt till denna process.
EnglishThe results of this study are expected to provide valuable input for its analysis.
Resultatet av denna studie förväntas ge värdefulla uppgifter för analysen av frågan.
EnglishThe object bar of the text input mode offers several text formatting options.
I textinmatningsläget ser du den här listen med funktioner för formatering av text.
EnglishThe status of the ethnic and religious minorities depends on the Union's input.
De etniska och religiösa minoriteternas status beror på unionens agerande.
EnglishGenerally speaking, greater financial input is required for changes to be effective.
Allmänt talat krävs större ekonomiska bidrag för att ändringarna ska bli effektiva.
EnglishI will end by repeating my appreciation of the input provided by Mr Bowis.
Jag tänker sluta med att upprepa min uppskattning av Bowis' bidrag till debatten.
EnglishMr President, I should like to echo the compliments for Mr Mulder's report and input.
Jag vill också ge herr Mulder en komplimang för hans betänkande och hans insatser.
EnglishHowever, we have noticed that Parliament's input and control are very restricted.
Vi ser dock att parlamentets inflytande och kontroll är mycket begränsat.
EnglishI will end by repeating my appreciation of the input provided by Mr Bowis.
Jag tänker sluta med att upprepa min uppskattning av Bowis ' bidrag till debatten.
EnglishThe contents of the input line are inserted at the cursor position in the document.
Innehållet på inmatningsraden infogas vid markörens position i dokumentet.
EnglishIf, for example, you want to write H20, select the 2 in the cell (not in the input line).
Om du t.ex. vill skriva H2O markerar du 2:an i cellen (inte på inmatningsraden).
EnglishThis event takes place if you enter or modify a text in an input field.
Den här händelsen inträffar när text i ett inmatningsfält skrivs in eller ändras.
EnglishI am glad to see patients banging the drum, because it is patient input that we need.
Jag gläder mig över att patienterna gör sig hörda, för det är deras åsikter vi behöver.
EnglishWe also want to thank the Member States for their input with regard to this work.
Vi vill även tacka medlemsstaterna för deras insatser i detta arbete.
EnglishYou can change the value of a user field by assigning an input field to it.
Du kan ändra ett användarfälts värde om du tilldelar användarfältet ett inmatningsfält.
EnglishThere has been little input from the Council too, and all I see is generalisations here.
Rådet har inte heller bidragit med mycket - allt jag ser här är generella uttalanden.