"in absentia" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"in absentia" po szwedzku

SV

"in absentia" po angielsku

EN in absentia
volume_up
{przymiotnik}

1. Prawo: "Latin"

in absentia
volume_up
in absentia {przym.} (latin)

Podobne szwedzkie tłumaczenia dla słowa "in absentia"

in przymiotnik
in przyimek
absentia rzeczownik
Swedish

Przykłady użycia - "in absentia" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI take the report on mutual recognition of judgments in absentia.
Jag kan nämna betänkandet om ömsesidigt erkännande av utevarodomar.
EnglishSentences pronounced in absentia in one country have not so far been recognised in another Member State.
Utevarodomar i ett land har hittills inte erkänts i en annan medlemsstat.
EnglishRecognition of trials in absentia goes wholly against the basic ideals of this historic document.
Erkännande av utevarodomar går helt emot de grundläggande idealen i detta historiska dokument.
EnglishThis involves allowing sentences delivered in absentia to be enforced while respecting the right of defence.
Detta innebär bland annat att utevarodomar ska verkställas med respekt för rätten till försvar.
EnglishMadam President, I rise to speak solely on the França report on mutual recognition of judgements in absentia.
(EN) Fru talman! Jag vill bara yttra mig om Armando Franças betänkande om ömsesidigt erkännande av utevarodomar.
EnglishMr França, your speech highlighted the need to adopt a single framework for enforcing decisions rendered in absentia.
Herr França, i ert anförande framhävde ni behovet av att anta en gemensam ram för att verkställa utevarodomar.
EnglishI would not want every Member State to copy the worrying Italian volume of in absentia trials.
Jag skulle inte vilja att varje medlemsstat tar efter Italien med dess oroväckande mängd rättegångar som avhålls i svarandens utevaro.
EnglishSoon we will have trials in absentia and the common recognition of fines and confiscation orders.
Snart kommer vi att få se rättegångar som hålls i den åtalades frånvaro och ett gemensamt erkännande av avgöranden om böter och förverkande.
EnglishAs far as the judgments in absentia are concerned, it is good that the requirements as presently worded are being put in place for extradition.
Vad utevarodomar anbelangar är det bra att kraven för utlämning som de är formulerade nu införs.
EnglishHowever, this framework decision does not aim to amend national rules but rather to improve the enforcement of decisions rendered in absentia.
Men rambeslutet syftar inte till att ändra nationella regler utan att förbättra verkställandet av utevarodomar.
EnglishI would like to thank my colleague in absentia, Mr Nisticò, for the enormous amount of work he has done on this particular directive.
Jag vill tacka min frånvarande kollega, Nisticò, för det mycket omfattande arbete han har utfört i samband med detta direktiv.
EnglishIn response, I must say that the framework decision on decisions rendered in absentia provides for the right to a retrial which is a fundamental guarantee.
Som svar måste jag säga att rambeslutet om utevarodomar inrymmer rätten till förnyad prövning vilket är en grundläggande garanti.
EnglishThe European arrest warrant and trials in absentia mean that we have lost our most basic protections from unjust arrest and imprisonment.
De europeiska arresteringsorderna och tredskodomarna innebär att vi har förlorat vårt mest grundläggande skydd mot orättvis arrestering och orättvist fängslande.
EnglishThe mutual recognition of judgments by criminal prosecutors will mean that judgments in criminal cases, including those delivered in absentia, can be enforced in other countries.
Det ömsesidiga erkännandet av brottmålsdomar kommer att innebära att sådana domar, inbegripet utevarodomar, kan verkställas i andra länder.
EnglishMr President, Britain is one of seven countries proposing legislation to adopt a Council framework decision for common rules on the enforcement of legal decisions rendered in absentia.
(EN) Herr talman! Storbritannien är ett av sju länder som föreslår lagstiftning för att införliva rådets rambeslut om gemensamma regler för verkställighet av utevarodomar.
EnglishThe guarantees given in the operation of Eurojust and the European Judicial Network, like those which will be offered when enforcing decisions rendered in absentia, clearly obey an identical logic.
De garantier som ges i samarbetet med Eurojust och det europeiska rättsliga nätverket, även sådana som ges när utevarodomar verkställs följer klart en enhetlig logik.
EnglishThe first question was about the Tetovo University and I want to make it clear to the honourable Member who raised that question in absentia that I think the university is extremely important.
Den första frågan gällde universitetet i Tetovo, och jag vill göra klart för den nu frånvarande ärade ledamot som ställde frågan att jag anser att universitetet är ytterst viktigt.
EnglishDecisions rendered in the absence of defendants in criminal proceedings, known as decisions in absentia, have different procedural solutions which vary a great deal from Member State to Member State.
Domar som avkunnas i svarandes utevaro i brottmål, så kallade utevarodomar, kan hanteras på olika sätt processuellt och dessa sätt skiljer sig åt en hel del från medlemsstat till medlemsstat.