"in" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"in" po szwedzku

volume_up
in {przym.}
volume_up
in {przyim.}
SV

"in-" po angielsku

volume_up
in- {przym.}
volume_up
in {przysł.}
volume_up
in {przyim.}
EN

EN in
volume_up
{przymiotnik}

1. ogólne

in (też: feeding, inside)
volume_up
in- {przym.}
Specify the distance of the cell contents to the right cell border in this spin box.
I det här rotationsfältet kan Du ställa in cellinnehållets avstånd till höger gitterlinje.
Specify the distance of the cell contents to the left cell border in this spin box.
I det här rotationsfältet kan Du ställa in cellinnehållets avstånd till vänster gitterlinje.
Specify the distance of the cell contents to the upper cell border in this spin box.
I det här rotationsfältet kan Du ställa in cellinnehållets avstånd till den övre gitterlinjen.

2. "trendy"

in
volume_up
inne {przym.} (trendig)
When I say, "I'm operating it," but my mind is in the vehicle.
När jag säger, att jag styr den men mentalt är jag inne i farkosten.
The social democrats in the Committee on Budgets adhere to the same policy.
Socialdemokraterna inom budgetutskottet är inne på samma linje.
I would have thought this would have been an important enough subject to bring more people in.
Det är inte direkt fullpackat här inne.
in (też: trendy, in style, vogue)
volume_up
trendig {przym.}
So, although it is fashionable to blame the European Union for holding up this round by being reticent on agriculture, in fact the opposite is the truth.
Så även om det är trendigt att anklaga Europeiska unionen för att uppehålla denna runda genom att vara förteget om jordbruket är faktiskt verkligheten den rakt motsatta.

3. Sport: "within the lines"

in
volume_up
inne {przym.} (innanför linjen)
When I say, "I'm operating it," but my mind is in the vehicle.
När jag säger, att jag styr den men mentalt är jag inne i farkosten.
The social democrats in the Committee on Budgets adhere to the same policy.
Socialdemokraterna inom budgetutskottet är inne på samma linje.
I would have thought this would have been an important enough subject to bring more people in.
Det är inte direkt fullpackat här inne.

Synonimy (angielski) dla "in":

in

Przykłady użycia - "in" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishMontenegro needs to build a solid track record of implementation and of reforms.
Montenegro måste uppvisa goda resultat när det gäller genomförande och reformer.
EnglishBut of course such a plan will require enormous costs and economical sacrifices.
Naturligtvis innebär en sådan plan enorma kostnader och ekonomiska uppoffringar.
EnglishUntil now, Central Asia has not perceived the European Union as a global player.
Centralasien har hittills inte uppfattat Europeiska unionen som en global aktör.
EnglishWe cannot adopt one course of action for Belarus and a different one for Russia.
Vi kan inte inta en handlingsstrategi för Vitryssland och en annan för Ryssland.
EnglishThe communication is also a guide to new aid modalities, notably budget support.
Meddelandet utgör också en vägledning för nya stödmetoder, däribland budgetstöd.
EnglishIt can therefore be said that the European Central Bank has performed very well.
Det kan därför hävdas att Europeiska centralbanken har uträttat ett gott arbete.
EnglishMany of our fresh and pioneering ideas were voted out by other political groups.
Många av de nya och banbrytande idéerna röstades ned av andra politiska grupper.
EnglishMy colleagues have nominated me as permanent rapporteur for humanitarian action.
Mina kolleger har utnämnt mig till ständig föredragande för humanitära åtgärder.
EnglishFurthermore, I would like to suggest the creation of an impact assessment board.
Dessutom skulle jag vilja föreslå att man inrättar en konsekvensbedömningsnämnd.
EnglishIt means simplifying the technical measures, and it means embracing flexibility.
Det innebär att vi måste förenkla de tekniska åtgärderna och skapa flexibilitet.
EnglishDevelopment of international transit rail networks is understandably a priority.
Utvecklingen av internationella transitjärnvägar är förståeligt nog prioriterad.
EnglishDoes the Council finally intend to act in a unified, perceptive and uniform way?
Har rådet slutligen för avsikt att agera på ett enat, lyhört och enhetligt sätt?
English   . I represent Scotland, on the north-west frontier of our European continent.
   . – Jag företräder Skottland, vid vår europeiska kontinents nordvästra gräns.
EnglishLess than a third of the Greek national debt is secured by Credit Default Swaps.
Mindre än en tredjedel av Greklands nationalskuld är säkrad genom kreditswappar.
EnglishThis decision would also lead to unfair competition between transport companies.
Detta beslut skulle även leda till illojal konkurrens mellan transportföretagen.
EnglishCooperation between the European Ombudsman and EU institutions must be improved.
Samarbetet mellan Europeiska ombudsmannen och EU-institutionerna bör förbättras.
EnglishThe economic policy could then be more than the sum of the 25 constituent parts.
Då kan den ekonomiska politiken bli mer än bara summan av sina 25 beståndsdelar.
EnglishThe negotiations have no objective other than discussing accession negotiations.
Förhandlingarna har inget annat syfte än att diskutera anslutningsförhandlingar.
EnglishThis provision as formulated by Parliament is fully supported by the Commission.
Denna bestämmelse, såsom parlamentet utformat den, får kommissionens fulla stöd.
EnglishThis does not seem very democratic and often impedes cooperation and acceptance.
Detta känns inte särskilt demokratiskt och försämrar samarbetet och acceptansen.