"formality" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"formality" po szwedzku

volume_up
formal {przym.}

EN formality
volume_up
{rzeczownik}

formality (też: ceremony)
I would like to end by reminding Mr Manisco that the law is not a protocol formality.
Avslutningsvis vill jag påminna Manisco om att rättvisan inte är en formalitet.
I think this is just a formality and certainly not a question of any substance.
Jag anser att detta bara är en formalitet och sannerligen inte någon viktig fråga.
This all smacks of bad planning, and it is now a formality, in my opinion.
Allt detta luktar dålig planering, och det är nu bara en formalitet enligt min mening.

Synonimy (angielski) dla "formality":

formality
formal

Przykłady użycia - "formality" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishDoes it believe that giving discharge to the Commission is a mere formality?
Tror de att kommissionens ansvarsfrihet är en ren formsak?
EnglishThe five-yearly re-evaluation of medicines has now become a formality.
Omprövningen av mediciner vart femte år är nu en ren formsak.
EnglishOur endorsement is not at all a formality, since we believe that this approach is particularly wise.
Vi skriver inte bara på den formellt, utan vi anser att detta tillvägagångssätt är särskilt klokt.
EnglishOtherwise, the discharge decision does not constitute genuine scrutiny but is merely a formality.
I annat fall är beslutet om ansvarsfrihet inte någon verklig kontroll, utan en form av tillmötesgående.
EnglishWhat we want to see is more formality and stricter respect for official procedures.
Vi kommer med ett rop: mindre av det informella, mera av det strikta och en större respekt för officiella förfaranden!
EnglishI must add that I did not say this just for formality' s sake.
Jag tillägger att jag inte sagt det för formens skull.
EnglishI must add that I did not say this just for formality's sake.
Jag tillägger att jag inte sagt det för formens skull.
EnglishIf that is not to remain a mere formality, it too has to be filled out, and that is what I want to urge us to do.
Också detta förtjänar att få ett innehåll, så att det inte förblir ett rent formellt dokument.
EnglishI am not offering my congratulations as a mere formality.
Jag gör det inte av något rent formellt skäl.
EnglishHowever, the annual debate on that report in the European Parliament must not be allowed to degenerate into a formality.
Den årliga diskussionen om detta i det Europeiska Parlamentet får emellertid inte förvandlas till en ritual.
EnglishMr President, evaluation in general and evaluation in school education in particular are not a mere formality.
Herr talman! Bedömningen av en verksamhet i allmänhet och bedömningen av skolutbildningen i synnerhet är ingenting som görs helt neutralt.
EnglishMr President, in very sincerely congratulating the rapporteur I want to go beyond formality and parliamentary courtesy.
Herr ordförande! Tillåt mig att, bortom den parlamentariska formalismen och artigheten, mycket uppriktigt gratulera föredraganden.
EnglishWith Vietnam as well it is almost a formality, even if it is a bit tricky.
Även vad gäller Vietnam rör det sig mer eller mindre om en formsak, om än med en hake, nämligen de mänskliga fri- och rättigheterna.
EnglishSo far as guidelines relating to cooperation agreements are concerned, it is quite probable that such formality will not be needed.
Vad riktlinjerna relaterade till samarbetsavtalen anbelangar, är det möjligt att sådana formaliteter inte kommer att behövas.
EnglishTo add to the formality which is right and proper in such a case, a copy of each sub-delegation is sent to the Court of Auditors.
För att förstärka formalian i sådana fall, vilket är rätt och riktigt, skickas en kopia av varje underfullmakt till revisionsrätten.
EnglishScientific studies are now no more than a formality: water will be the main resource at stake in years to come, starting tomorrow.
Alla vetenskapliga studier är nu otvetydiga: vattnet kommer att bli den avgörande frågan under de kommande åren, och det redan i morgon.
EnglishEnvironmental impact studies are carried out merely as a formality and the Commission fails, I think, to get to the heart of the matter.
Studierna av miljöeffekter görs mest för att de måste göras, och jag anser att kommissionen inte lyckas komma in på det väsentliga.
EnglishIf that is the case, maintaining a single motion would be a mere formality, in which case I withdraw our group's motion for a resolution.
Om så är fallet skulle bibehållandet av en enda resolution bli rent formellt och i så fall drar jag till baka vår grupps resolution.
English(EL) Madam President, Commissioner, it is merely a formality nowadays to emphasise that the Black Sea is an area of strategic importance to the European Union.
(EL) Fru talman, herr kommissionsledamot! Att betona Svartahavsområdets strategiska betydelse för EU är i dag en ren floskel.
EnglishWhat steps is the Commission taking or going to take to ensure that travellers can freely and easily move across this internal EU border without undue formality?
Gränsen mellan Andalusien och Gibraltar har blivit en plats för absurda och överdrivet långa förseningar under de senaste månaderna.