EN fold
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

fold (też: crease, pleat, tuck, convolution)
If we could unroll it, get out all the folds and so on, it would have 400 sq. meters of surface.
Om vi kunde platta ut dem, få bort alla veck och så vidare, hade ytan blivit 400 kvadratmeter.
And this is the piece of paper it will be made from, and you can see all of the folds that are needed for it.
Detta är pappersbiten som den kommer skapas med, och ni kan se alla veck som behövs.
fold (też: bay, bend, bight)
volume_up
bukt {r.wsp.}
fold (też: loop, trail, wreath)
volume_up
slinga {r.wsp.}
fold (też: enclosure, fence, run, corral)
volume_up
inhägnad {r.wsp.}
fold (też: pen, corral)
volume_up
fålla {r.wsp.}
It is too soon now to allow Austria fully back into the European fold.
Det är för tidigt att släppa in Österrike helt och hållet i den europeiska fållan.
We need to bring Europe's military contribution back into the NATO fold and start rebuilding the common western strategic culture before it is too late.
Vi måste återinföra Europas militära bidrag till Natos fålla och inleda en återuppbyggnad av västvärldens gemensamma strategiska kultur innan det är för sent.
fold
fold (też: wreath)
volume_up
vindling {r.wsp.}
fold (też: folding)
volume_up
vikning {r.wsp.}

2. Geologia

fold
If we could unroll it, get out all the folds and so on, it would have 400 sq. meters of surface.
Om vi kunde platta ut dem, få bort alla veck och så vidare, hade ytan blivit 400 kvadratmeter.
And this is the piece of paper it will be made from, and you can see all of the folds that are needed for it.
Detta är pappersbiten som den kommer skapas med, och ni kan se alla veck som behövs.

Przykłady użycia - "fold" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe proposal which is based on Article 127 of the Treaty has a two-fold purpose.
Förslaget som baseras på artikel 127 i fördraget har ett dubbelt syfte.
EnglishHe became the chairman of the National AIDS Committee and increased the budget fifty-fold.
Han blev ordförade i den nationella AIDS kommitten och femtiodubblade budgeten.
EnglishFor this two-fold reason, I would be grateful if this House could acknowledge them.
Av denna dubbla anledning vore jag tacksam om parlamentet kunde visa dem sitt erkännande.
EnglishIt is too soon now to allow Austria fully back into the European fold.
Det är för tidigt att släppa in Österrike helt och hållet i den europeiska fållan.
EnglishSuch legal errors are then multiplied fifteen fold in the implementation.
Sådana ordningsfel multipliceras ju sedan femton gånger vid genomförandet.
EnglishOur measures must be harmonised, because this way, efficiency is also increased many fold.
Våra åtgärder måste vara samordnade, för då mångdubblas också effektiviteten.
EnglishFrom the author's and the publisher's point of view, this will have a two-fold benefit.
Från upphovsmännens och förläggarnas perspektiv kommer detta att vara dubbelt fördelaktigt.
EnglishThere is a two-fold issue that we must address: human rights and political rights.
Det finns en tvåfaldig fråga som vi måste ta upp: mänskliga rättigheter och politiska rättigheter.
EnglishIf the big companies fold, the little ones will inevitably follow.
Om de stora företagen går omkull kommer de små oundvikligen att gå samma öde till mötes.
EnglishMy reason for abstaining in the final vote on this report is two-fold.
Jag har två skäl för att lägga ner min röst i den slutliga omröstningen om detta betänkande.
EnglishIncidentally, the vast majority of the Burmese population are victims of two-fold exploitation.
För övrigt är de allra flesta burmeser offer för en dubbel exploatering.
EnglishAccording to the latest investigations, for every euro invested there is a three-fold return.
De senaste undersökningarna visar att varje investerad euro betalar sig med det tredubbla.
EnglishCitizens will be confronted with a two-fold increase in energy prices.
Medborgarna kommer att konfronteras med fördubblade energipriser.
EnglishThis two-fold approach could - it is true - lead to an increase in the costs sustained by the Member States.
Det är sant att denna öppning kan leda till att medlemsländernas kostnader ökar.
EnglishThe tax system has been reformed, which has resulted in a five-fold increase in budgetary revenue.
Skattesystemet har reformerats, vilket har lett till att budgetintäkterna har femdubblats.
EnglishAnd for Nathaniel, music brought him back into a fold of friends.
Och i Nathaniels fall, återförde musiken honom till en vänkrets.
EnglishFold the pages in the center, put them together, and the brochure is ready.
Vik sidorna på mitten och prospektet är färdigt.
EnglishIn ten years, the areas farmed in this way have increased ten-fold.
På tio år har de odlade ytorna blivit tio gånger större.
EnglishIndeed, the last 25 years has seen a 40-fold increase.
Under de 25 senaste åren har faktiskt en fyrtiofaldig ökning skett.
EnglishThe origins of this proposal relate to a two-fold observation.
Upphovet till det här förslaget är en tudelad iakttagelse.