"fertile" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"fertile" po szwedzku

EN fertile
volume_up
{przymiotnik}

fertile (też: good, kind, propitious, tasty)
volume_up
god {przym.}
(SK) Poverty always provides fertile soil for totalitarian leaders wishing to pose as the saviours and defenders of their people.
(SK) Fattigdom är alltid en god grogrund för totalitära ledare som vill uppträda som frälsare och försvarare av sitt folk.
The Commissioner for Research has also indicated that the criticism from this House and from the Court of Auditors in last year's report has fallen on fertile ground.
Kommissionsledamoten för forskning har också påpekat att kritiken från parlamentet och revisionsrätten i fjolårets rapport har fallit i god jord.
The constant calls since it was founded for wages to be cut and capitalist restructurings to be speeded up found fertile soil in the capitalist crisis.
Ända sedan ECB grundades har kraven höjts på lönesänkningar och kapitalistiska omstruktureringar, och detta har fallit i god jord under den kris som kapitalismen nu genomgår.
fertile (też: fat, fruitful)
volume_up
bördig {przym.}
Europe has an abundance of fertile agricultural land.
Europa har ett överflöd på bördig jordbruksmark.
In the Maldives, people are fighting rising sea levels, and in Sudan they are fighting for fertile land.
På Maldiverna kämpar människor mot stigande havsnivåer och i Sudan kämpar de om bördig jord.
It is a country with fertile land, vast mineral wealth, populated by people who are poor, sick and starving.
Det är ett land med bördig jord och stora mineralrikedomar, befolkat av människor som är fattiga, sjuka och som svälter.
fertile (też: abundant, opulent, plenteous, plentiful)
volume_up
rik {przym.}
This formed a fertile breeding ground for a Maoist insurgency, which claimed 7 000 lives.
Dessa förhållanden utgjorde en rik grogrund för ett maoistiskt uppror som krävde 7 000 liv.
fertile (też: copious, effective, voluminous)
volume_up
produktiv {przym.}
fertile (też: fat, fruitful, profitable, rewarding)
volume_up
givande {przym.}
fertile
volume_up
fruktsam {przym.}
Tunisia's new political leadership also needs to understand that poor governance and gross inequality offer a fertile breeding ground for violent radicalism.
Tunisiens nya politiska ledarskap måste också förstå att dålig styrning och flagrant ojämlikhet ger en fruktsam grogrund för våldsam radikalism.
This will create fertile ground for exchanges, virtual rather than physical, using technologies, the Internet and the various opportunities such exchanges can create.
Det kommer att skapa en fruktsam grund för virtuella snarare än fysiska utbyten, med utnyttjande av teknik, Internet och de olika möjligheter som sådana utbyten kan skapa.
fertile (też: fat, fecund, fruitful, profitable)
volume_up
fruktbar {przym.}
Large landowners like the regular army maintain paramilitary gangs that drive people away from fertile land.
Storgodsägare såväl som den reguljära armén underhåller paramilitära förband, med vilka människor drivs bort från fruktbara jordar.
Firstly, the regions of Europe where potatoes for starch production are grown generally have soil that is not very fertile.
För det första, de regioner i Europa där potatis odlas som är lämpliga för produktion av stärkelse består i allmänhet av mark som inte är särskilt fruktbar.
The Action Committee for a United States of Europe, which he promoted over the course of 20 years, inspired many fertile ideas which have subsequently been put into practice.
Aktionskommittén för ett Europas förenta stater, som han stödde under loppet av 20 år, gav många fruktbara idéer som därefter har tillämpats i praktiken.
fertile
volume_up
fertil {przym.}
The Internet provides fertile ground for bypassing regulations and having no restrictions on expression.
Internet är en fertil grogrund för att kringgå bestämmelser och har inga inskränkningar av yttrandefriheten.
fertile
fertile

Synonimy (angielski) dla "fertile":

fertile

Przykłady użycia - "fertile" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThat is a fertile breeding ground for the illegal arms trade and banditry.
Det bildar en stark grogrund för illegal vapenhandel och brottslig verksamhet.
EnglishThere is only one final objective: this lethal virus must no longer find fertile ground.
Det finns bara ett slutmål: detta dödliga virus får inte längre finna grogrund.
EnglishThis former fertile African model country is now in a state of chaos.
Detta förut bördiga afrikanska mönsterland befinner sig nu i ett tillstånd av kaos.
EnglishPoverty and injustice are fertile breeding grounds for terrorism.
De kommer att göra motstånd och kommer inte att låta denna politik genomföras.
EnglishHe has made his country, Africa's fertile granary, a conveyor belt of bad news.
Han har gjort sitt land, Afrikas frodiga spannmålsmagasin, till ett löpande band av dåliga nyheter.
EnglishTourism is basically small businesses and therefore a very fertile area for job creation.
Turism är i grunden småföretag och därför ett mycket gynnsamt område för att skapa arbetstillfällen.
EnglishIt is the fertile ground on which sex tourism and child abuse flourishes.
Detta är grogrunden för sexturism och utnyttjande av barn.
EnglishThe textile industry in Europe is a fertile breeding ground.
Den europeiska textilsektorn är också ett gott område för detta syfte.
EnglishMy country Bulgaria has, based on scientific proof, the most fertile soil in the European Union.
Mitt land Bulgarien har, enligt vetenskapliga fakta, den bördigaste marken i Europeiska unionen.
EnglishNo one can deny that poverty is fertile ground for prostitution.
Ingen kan förneka att fattigdom är en grogrund för prostitution.
EnglishPoverty and injustice are fertile breeding grounds for terrorism.
Fattigdom och orättvisa är goda grogrunder för terrorism.
EnglishDeath and famine are emphatically not fertile ground for peace.
Död och hungersnöd är definitivt ingen grogrund för fred.
EnglishBecause for me, it feels like a fertile, creative medium.
För mig, så känns den som ett fertilt, kreativt medium.
EnglishBut the poverty was a fertile soil for fund-raising.
Fattigdomen utgjorde dock en grogrund för penninginsamling.
EnglishMy soil is more fertile now than it was 46 years ago.
Min mark är bördigare nu än den var för 46 år sedan.
EnglishWe have managed to bring in hundreds of amendments, which says a lot for the fertile imagination of Parliament.
Vi har lyckats få in hundratals ändringsförslag vilket säger en hel del om parlamentets livliga fantasi.
EnglishDeath and famine are not fertile ground for peace.
Död och svält är inte någon bra utgångspunkt för fred.
EnglishBetween them is the fertile plain of Messaoria.
Däremellan ligger den bördiga Mesaoriaslätten.
EnglishAn unemployment rate of 40% to 50% unfortunately produces a very fertile breeding ground for crime and corruption.
En arbetslöshet på mellan 40 och 50 procent skapar tyvärr en väldigt gynnsam grogrund för brottslighet och korruption.
EnglishOur CFSP must contribute to eradicating the fertile ground upon which international terrorism thrives.
Vår gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik måste bidra till att undanröja den grogrund där den internationella terrorismen frodas.