"fair" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"fair" po szwedzku

volume_up
fair {rzecz.}
volume_up
fair {przym.}

EN fair
volume_up
{rzeczownik}

fair (też: convention, service)
volume_up
mässa {r.wsp.}
The Munich Messegesellschaft - the Trade Fair Society - would like to hold a meeting at the next fair in Rangoon.
Mässbolaget i München skulle vilja ha en konferens på nästa mässa i Rangoon.
Activities for families with kids With your help we aim to make this a really special fair for younger visitors
Aktiviteter för barnfamiljer Tillsammans skapar vi en mässa också för de yngre besökarna
The fair provides a complete overview, in one and the same place, of what is on offer.
Mässan ger på ett och samma ställe en totalöverblick över det utbud som finns.
fair (też: market, marketplace, mart)
volume_up
marknad {r.wsp.}
A fair and social internal market will only work with strong and just regulation.
En rättvis och social inre marknad kommer bara att fungera med en hård och rättvis lagstiftning.
VAT is fundamental to a properly functioning single market and fair competition across the EU.
Momsen behövs för en välfungerande inre marknad och rättvis konkurrens i EU.
Our negotiators must fight hard for a fair and just framework as well as a free market.
Våra förhandlare måste kämpa hårt för en rättvis och riktig ram, liksom för en fri marknad.

Przykłady użycia - "fair" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishEurope must therefore do its fair share, and for that it must adopt clear rules.
EU måste därför göra sitt, och för att kunna göra det behöver vi tydliga regler.
EnglishThat is all the Commission is asking, and we believe it is fair and reasonable.
Det är allt kommissionen begär, och vi anser att det är rättvist och förnuftigt.
EnglishThis is why we need fair prices and a change in the agricultural subsidy system.
Därför behöver vi rättvisa priser och en förändring i jordbruksbidragssystemet.
EnglishSecondly, Member States with a large population get more than their fair share.
För det andra: medlemsstater med hög befolkning förbehåller sig den bästa biten.
EnglishThe motion for a resolution is balanced and fair in its assessment and evaluation.
Resolutionsförslaget är balanserat och rättvist i sin bedömning och utvärdering.
EnglishOne of them is the need to achieve a fair balance between openness and efficiency.
Ett av dem är behovet att nå en lämplig balans mellan öppenhet och effektivitet.
EnglishAnd to be fair, it is not simply a question of having equal rules for everyone.
Och låt oss vara rättvisa, det handlar inte bara om att ha samma regler för alla.
EnglishWe need fair access to legal migration that gives migrants proper social rights.
Vi behöver tillgång till laglig migration som ger migranterna sociala rättigheter.
EnglishOur observers clearly confirmed that the elections were neither free nor fair.
Våra observatörer bekräftade tydligt att valet varken var fritt eller rättvist.
EnglishCommissioner, fair economic relations must be established as a matter of urgency.
Herr kommissionsledamot! Rättvisa ekonomiska förbindelser måste upprättas omgående.
EnglishWe therefore call for a fair demarcation system for the island of Formentera.
Därför efterlyser vi ett rättvist system för gränsbestämning för ön Formentera.
EnglishA warm welcome to everyone whose actions and intentions have been fair and sincere.
Jag hälsar alla med rättvisa och ärliga handlingar och avsikter varmt välkomna.
EnglishWe need to be fair, we have to make up for lost time and review certain dogmas.
Vi måste vara rättvisa, kompensera för förlorad tid och se över vissa dogmer.
EnglishWe must therefore be prudent and fair and try to treat everyone as they deserve.
Därför måste vi vara försiktiga och rättvisa och behandla var och en för det den är.
EnglishI believe that, if we are going to be absolutely rigorous, no calculation is fair.
Jag tror att om man vill vara fullständigt noggrann är ingen beräkning riktig.
EnglishI therefore believe that it is fair and appropriate to apply the Fund in this case.
Jag anser därför att det är rimligt och lämpligt att använda fonden i detta fall.
EnglishInstead, the rules must be observed in the interests of free, fair competition.
I stället måste reglerna följas i den fria, rättvisa konkurrensens intresse.
EnglishFollowing lengthy discussions, my committee concluded that this is a fair position.
Efter långa diskussioner kom mitt utskott fram till att detta är rätt och riktigt.
EnglishTurkey should receive equal, fair and proper treatment during the negotiations.
Turkiet bör få ett likvärdigt, rättvist och korrekt bemötande under förhandlingarna.
EnglishThe elections were indeed free and fair, and we can really be delighted with that.
Valet var mycket riktigt fritt och rättvist, vilket vi verkligen kan glädja oss åt.