"to expect" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"to expect" po szwedzku

EN to expect
volume_up
[expected|expected] {czasownik}

I would ask the Commissioner when Parliament can expect to see this proposal.
Jag frågar kommissionen när parlamentet kan förvänta sig det kommissionsförslaget.
That is what our citizens are entitled to expect, and that is what they are getting.
Detta är vad våra medborgare har rätt att förvänta sig, och detta är vad de får.
Do not expect anything else; expect us to do precisely that.
Förvänta er inget annat. Förvänta er att vi ska göra just detta.
This is the Europe that people expect of us and the Europe that they are prepared to trust.
Detta är det EU som människor förväntar sig och som de kan sätta tro till.
But can we expect a situation like that to last for long?
Men kan vi verkligen tro att en sådan situation kan bestå under längre tid?
We cannot plan for the future and expect that immigration is not one of those solutions.
Vi kan inte planera för framtiden och tro att invandringen inte är en av lösningarna.
Can we expect measures to check the already over-accelerated wage increase?
Kan vi räkna med åtgärder för att bromsa de redan alltför snabba löneökningarna?
An average Japanese girl, for example, can expect to live to the age of 83.
En genomsnittlig japansk flicka kan till exempel räkna med att bli 83 år gammal.
This is a measure of civilisation which we in the Union are entitled to expect.
Det är en civilisationsnorm som vi har rätt att räkna med inom EU.
It is they who have the right to expect that their interests are represented wholeheartedly.
Det är de som har rätt att vänta sig att deras intressen representeras helhjärtat.
Can civil society in Russia expect nothing more than this kind of provocation?
Är detta slag av provokation det enda som civilsamhället i Ryssland har att vänta sig?
It is ambitious to expect to achieve these goals in six months.
Det är ambitiöst att vänta sig att dessa mål skall uppnås inom sex månader.
But to expect this of the European institutions is to ask the impossible.
Men att vänta sig det av de europeiska institutionerna, det är att begära det omöjliga av dem.
That is the least that we can expect of a state founded on the rule of laws such as our own.
Det är det minimum av rättsprinciper som vi kan begära av oss själva.
You cannot now expect us to endorse these points in plenary.
Nu kan Ni inte begära av oss att vi åter godkänner dessa ärenden i plenum.
We will then prepare a proposal, which we expect to adopt at the beginning of 2012.
Därefter kommer vi att utarbeta ett förslag, som vi hoppas kunna anta i början av 2012.
3.When the Commission expects the Parliament to exercise their right of scrutiny;
4.När planerar kommissionsledamöterna anta de slutliga lagstiftningsförslagen?
The applicant countries are expected to adopt our acquis communautaire.
Ansökarländerna förväntas anta vår acquis communautaire.
Mr Balkenende has been graced with a huge opportunity and with much energy and decisiveness, and of those to whom much is given, much may be expected.
När det gäller beslutsamhet vet Balkenende att han kan förlita sig parlamentsledamöternas fulla förtroende och stöd.

Przykłady użycia - "to expect" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt is what the societies of those countries expect, and it is what they deserve.
Det är vad människorna i dessa länder förväntar sig, och det är vad de förtjänar.
EnglishEurope needs a different ambition; the citizens expect more convincing responses.
EU behöver en annan ambition. Medborgarna förväntar sig mer övertygande åtgärder.
EnglishIn that regard I expect us to give a very clear signal during the vote tomorrow.
Nu förväntar jag mig att vi i morgondagens omröstning gör en tydlig markering.
EnglishCould the Commission enlighten us as to when we might expect that common position?
Det är mycket viktigt att vi inser att dessa effekter är långt ifrån obetydliga.
EnglishI expect a rise in the quality of life and numerous good and inspiring ideas.
Jag förväntar mig en förbättrad livskvalitet och många goda, inspirerande idéer.
EnglishCould the Commission enlighten us as to when we might expect that common position?
Kan kommissionen upplysa oss om när vi kan vänta oss denna gemensamma ståndpunkt?
EnglishI expect an answer from Prague very soon, and that will point the way forward.
Jag väntar svar från Prag mycket snart, och detta kommer att föra ärendet framåt.
EnglishIf and when something happens, we expect the Commission to act appropriately.
Om och när något sker förväntar vi oss att kommissionen vidtar lämpliga åtgärder.
EnglishWe also expect them to involve the European Parliament fully in their efforts.
Vi förväntar oss också att de fullt ut involverar Europaparlamentet i sitt arbete.
EnglishPeople expect more of the airlines than they are apparently getting at the moment.
Människor förväntar sig mer av flygbolagen än de uppenbarligen får för tillfället.
EnglishWe Social Democrats expect better measures and better proposals in this area.
Vi socialdemokrater förväntar oss bättre åtgärder och förslag på det här området.
EnglishWe expect Russia to behave in a responsible manner, honouring all its commitments.
Vi förväntar oss att Ryssland agerar ansvarsfullt och fullgör alla sina åtaganden.
EnglishAnd the worst thing is that the citizens still expect results, not rhetoric.
Och det värsta är att medborgarna fortfarande väntar sig resultat, inte retorik.
EnglishIt cannot just expect and it is therefore vital how it acts in the Öçalan case.
Landet kan inte sitta och vänta, och det är viktigt hur man agerar i fallet Öcalan.
EnglishApparently, we should not expect much from Washington in the short term either.
Uppenbarligen skall vi inte vänta oss för mycket av Washington på kort sikt heller.
EnglishWe expect ambitious decisions from the European Council in order to achieve this.
Därför väntar vi oss ambitiösa beslut från Europeiska rådet för att lyckas med det.
EnglishPeople expect that of us, and in this area we also have strong public support.
Det väntar sig folk av oss, och på detta område har vi också starkt folkligt stöd.
EnglishOur fellow citizens now expect us to support them by matching our words with actions.
Medborgarna förväntar sig nu att vi stöder dem och låter ord följas av handling.
EnglishWe expect the European Council to offer some concrete guidelines in this matter.
Vi räknar med att Europeiska rådet kommer att ge en del konkreta riktlinjer i frågan.
EnglishThese challenges are the challenges that our citizens expect Europe to take on.
Dessa utmaningar är utmaningar som våra medborgare räknar med att EU ska ta itu med.