"exercising" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"exercising" po szwedzku

EN exercising
volume_up
{gerundium}

exercising (też: perpetrating)
However, when exercising this power, Member States should comply with EU law.
När medlemsstaterna utövar denna befogenhet ska de följa EU-lagstiftningen.
None, except the good will of whoever is exercising that control.
Inga, förutom den goda viljan från den som utövar kontrollen.
The Commission enjoys a substantial degree of independence in exercising its powers.
Kommissionen är i hög grad oberoende då den utövar sina befogenheter.
exercising (też: executing)
volume_up
utför {ger.}
exercising
exercising
volume_up
övar {ger.}
exercising

Synonimy (angielski) dla "exercising":

exercising

Przykłady użycia - "exercising" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe EU Treaties clearly give us the task of exercising this supervisory role.
Att vi skall vara ett kontrollorgan står ju klart och tydligt i EU-fördraget.
EnglishThe accusation that China is exercising neo-colonialism is not at all unjustified.
Anklagelsen att Kina ägnar sig åt nykolonialism är inte alls oberättigad.
EnglishThat is the question which is naturally exercising people's minds both here and elsewhere.
Det är naturligtvis den fråga som sysselsätter var och en här och på andra håll.
EnglishIn this case, Mr Gollnisch was not exercising his parliamentary duties.
I detta fall utövade Bruno Gollnisch inte sina parlamentariska skyldigheter.
EnglishI would call for at least exercising more honesty when we discuss Africa.
Låt oss i varje fall vara litet ärligare själva när det handlar om Afrika.
EnglishIt makes clear the duties they have to respect in exercising their existing powers.
Den klargör de plikter som de måste respektera i utövandet av sina nuvarande befogenheter.
EnglishAt the moment, we are exercising extremely strict control at airports and other entry points.
Just nu har vi en mycket sträng kontroll på flygplatser och andra inreseplatser.
EnglishIn this case, Mr Gollnisch was not exercising his parliamentary duties.
I detta fall utövade Bruno Gollnisch inte sina parlamentariska skyldigheter.
EnglishThat precise question has been exercising us, as Georg Jarzembowski said.
Denna precisa fråga har som Georg Jarzembowski sa hållit oss sysselsatta.
EnglishThis is the EU's responsibility, which I do not feel it is exercising.
Detta är EU:s ansvar, och jag anser inte att unionen lever upp till det.
EnglishWith the US and Asia now exercising such authority in the innovation sector, we must act now.
USA och Asien är nu ledande i fråga om innovationer, och vi måste agera nu.
EnglishThe situation ended in the death of people who were exercising their right to free expression.
Situationen slutade med döden för människor som utövade sin yttrandefrihet.
EnglishThe extension of refugee status is another issue exercising our minds.
Uttänjningen av flyktingstatusen kan man också grubbla våldsamt över.
EnglishIt represents the exercising of a right, including the right to denounce.
Det är utövandet av en rättighet, inklusive rätten att kritisera.
EnglishA network is also a means of exercising power: economic, cultural, political and social power.
Nätet innebär också maktutövning: ekonomisk, kulturell, politisk eller social maktutövning.
EnglishRead more about active democracy, your rights as a citizen, and ways of exercising your influence here.
Läs mer om aktiv demokrati, dina rättigheter som medborgare och hur du kan påverka här.
EnglishToday we are exercising our criticism of the new countries as colleagues, not as observers and advisers.
I dag kritiserar vi de nya länderna som kolleger, inte som observatörer och rådgivare.
EnglishIn calling for change, we are merely exercising our parliamentary power of scrutiny.
Vi bevakar därmed bara parlamentets kontrollfunktion.
EnglishPolitical leaders there need to accept the fact that exercising power is tied in with responsibility.
De politiska ledarna i regionen måste acceptera att utövande av makt går hand i hand med ansvar.
EnglishConsequently, the granting of this right depends on the institutions exercising that power.
Härav följer att beviljandet av denna rättighet är beroende av institutionernas utövande av denna behörighet.