"exercise of power" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"exercise of power" po szwedzku

EN exercise of power
volume_up
{rzeczownik}

exercise of power
As the well-known poet Ebbe Kløverdal Reich pointed out, democracy without a is simply the exercise of power.
Som den välkände poeten Ebbe Kløverdal Reich påpekade är demokrati utan bara maktutövning.
Nowhere is the call for the responsible exercise of power stronger than in the conduct of our relationships with the developing world.
Ingenstans är kravet på ansvarsfull maktutövning starkare än när det gäller hanteringen av våra förbindelser med utvecklingsvärlden.
. - (SV) Mr President, legal certainty means that the exercise of power and the administration of justice can be anticipated on the basis of legal rules.
Rättssäkerhet innebär att maktutövning och rättsskipning kan förutsägas med stöd av rättsregler.

Podobne szwedzkie tłumaczenia dla słowa "exercise of power"

exercise rzeczownik
to exercise czasownik
of przyimek
power rzeczownik
to power czasownik
Swedish

Przykłady użycia - "exercise of power" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe Council must take upon itself the initiative for European texts and exercise executive power.
Rådet bör ta initiativ till europeiska texter och utöva den exekutiva makten.
EnglishSo I fully agree about what it means to exercise that power.
Jag är således fullständigt överens med vad utövandet av denna makt innebär.
EnglishThey have nothing to do with how long that government will be able to exercise genuine power.
Dessa skäl har inget att göra med hur länge denna regering kommer att kunna utöva en verklig makt.
EnglishIt is a lever with which the EP can exercise its power.
Det är ett påtryckningsmedel med vilket parlamentet kan utöva sin makt.
EnglishOn the contrary, it limits the exercise of power of the future Union.
Tvärtom, den begränsar unionens framtida åtaganden.
EnglishPrior authorisation for hospital treatment is the instrument that is key to being able to exercise this power.
Förhandstillstånd för sjukhusbehandlingar är nyckelinstrumentet när det gäller att använda dessa medel.
EnglishBut a mature democracy must not only be vigorous, it must also scrutinise the exercise of power, and it must be responsible.
Men en mogen demokrati måste inte bara vara livskraftig utan måste också granska maktutövningen och vara ansvarsfull.
EnglishThe focus of the exercise of power within the framework of the Union would move from intergovernmental cooperation to a supranational level.
Fokus för maktutövningen inom unionens ram skulle flyttas från mellanstatligt samarbete till överstatlig nivå.
EnglishHowever, in the area where they can exercise this power - namely when buying products - unnecessary obstacles are placed in their path.
Men på det område där de kan utöva sin makt, det vill säga när de köper textilier, läggs onödiga hinder i deras väg.
EnglishOn the contrary, it has the effect of limiting the exercise of power by the EU institutions because of their obligation to respect the Charter' (end of quotation).
Tvärtom begränsar den EU-institutionernas maktutövande genom att de måste följa stadgan? (slut citat).
EnglishI only hope that, aware of the power which has been granted you, you will be able to exercise this power with all the wisdom one could hope for.
Jag hoppas att ni med vetskap om den makt ni tilldelats kommer att kunna utöva den med all den klokhet man kan förvänta sig.
EnglishThe focus of the exercise of power within the framework of the Union would move from intergovernmental cooperation to a supranational level.
Det stämmer att Nicefördraget inte innehåller någon hänvisning till Europas kristna arv, men det påstås heller inte vara en konstitution.
EnglishThe Council feels that it is only through such improvements that the people of Belarus can fully exercise their power over the future of the country.
Rådet anser att det endast är genom en sådan förbättring som det vitryska folket till fullo kan utöva sin makt över landets framtid.
EnglishAlthough the European Parliament is authorised to exercise the power of democratic control, a majority of its Members has explicitly declined to do so.
Trots att Europaparlamentet har rätt att utöva demokratisk kontroll har en majoritet av dess ledamöter uttryckligen avstått från att göra det.
EnglishWe are talking here, then, about MEPs' ability to exercise the power due to every Parliament in every democracy and relating to the budget, legislation and oversight.
Det handlar då om ledamöternas möjlighet att utöva den makt som tillkommer varje parlament i varje demokrati: budget, lagstiftning, kontrollfunktion.
EnglishWe are talking here, then, about MEPs ' ability to exercise the power due to every Parliament in every democracy and relating to the budget, legislation and oversight.
Det handlar då om ledamöternas möjlighet att utöva den makt som tillkommer varje parlament i varje demokrati: budget, lagstiftning, kontrollfunktion.
EnglishThis is all the more regrettable inasmuch as Bangladesh has for a long time been a country in which women have had a lot of freedom and the ability to exercise political power.
Det är extra beklagligt eftersom Bangladesh länge har varit ett land där kvinnor har haft stor frihet och möjlighet att utöva sin politiska makt.
EnglishThis is all the more regrettable inasmuch as Bangladesh has for a long time been a country in which women have had a lot of freedom and the ability to exercise political power.
Jag hoppas att vi idag får en majoritet för att behålla resolutionen utan att den försvagas av ändringsförslag som försöker beskriva verkligheten annorlunda än den är.
EnglishWe in Parliament have exercised a certain amount of power already with regard to this piece of legislation, and it would be a pity if we did not continue to exercise this power wisely.
Vi i parlamentet har redan utövat viss makt med avseende på den här delen av lagstiftningen och det vore synd om vi inte fortsatte att utöva den makten på ett klokt sätt.
EnglishThere is important work to be done and I am hopeful that, despite the concerns that many of us have with regard to your exercise of power in Italy, the European agenda will be advanced.
Det är mycket arbete som skall uträttas, och jag hoppas att, trots de farhågor som många av oss känner med hänsyn till era maktbefogenheter i Italien, den Europeiska dagordningen kommer att avancera.