EN exercise
volume_up
{rzeczownik}

exercise (też: discipline, drill, dummy run, praxis)
volume_up
övning {r.wsp.}
Third, this exercise I call savoring, and this is a beautiful exercise.
Nummer tre, den här övningen kallar jag att insupa, och det är en härlig övning.
This Parliament resolution is an appalling and shameful exercise in revisionism.
Denna parlamentsresolution är en skrämmande och skamlig övning i revisionism.
In other words, this was an exercise in transparency on the part of the Commission.
Det är alltså en övning i öppenhet från kommissionens sida.
exercise (też: bill, motion)
volume_up
motion {r.wsp.}
An enormous amount of lost working time could have been prevented through exercise.
Otaliga är de förlorade årsverken som kunnat förebyggas genom motion.
Without creative activities, children and adults do not get enough exercise.
Utan kreativa aktiviteter får varken barn eller vuxna tillräckligt mycket motion.
We should also understand that exercise is vitally important for a person's general wellbeing.
Vi behöver också förstå att motion är avgörande för en persons allmänna välmående.
exercise (też: drill)
volume_up
exercis {r.wsp.}
I therefore do not regard it as the mere theoretical exercise that Mr Brinkhorst described.
Därför ser jag inte detta som enbart en teoretisk exercis såsom Brinkhorst beskrev det.
It is not just a scientific exercise of impact assessments.
Det är inte bara en vetenskaplig exercis i konsekvensbedömningar.
Vi förkastar denna meningslösa exercis.
exercise
exercise (też: written exercise)
We have embarked on a far-reaching exercise of fiscal consolidation and modernisation of our budgetary and economic surveillance.
Vi har gett oss in på en omfattande övningsuppgift med en konsolidering av de offentliga finanserna och en modernisering av vår budgetära och ekonomiska övervakning.
exercise (też: coaching, drill, training, practice)
volume_up
träning {r.wsp.}
Girls perform a greater extent so-called low-intensity exercise, like walking.
Tjejer utför i större utsträckning så kallad lågintensiv träning, som promenader.
The Commission comes here from a far-off building, which in itself is good physical exercise.
Kommissionen kommer från en byggnad långt härifrån, vilket i sig är en nyttig fysisk träning.
I know what you mean, but at least it's exercise.
Jag vet vad du menar, men det är åtminstone träning.

Przykłady użycia - "exercise" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe are also seeking to address these aspects in the ongoing revision exercise.
Vi kommer även att behandla dessa aspekter inom ramen för den pågående översynen.
EnglishNext month, we shall publish our contribution to the current review exercise.
Nästa månad kommer vi att offentliggöra vårt bidrag till den aktuella översynen.
EnglishIn schools, food must be checked in canteens and there must be physical exercise;
i skolorna måste maten i kantinerna kontrolleras, och barnen ska ha gymnastik,
English3.When the Commission expects the Parliament to exercise their right of scrutiny;
4.När planerar kommissionsledamöterna anta de slutliga lagstiftningsförslagen?
EnglishBoth large and small States must be able to exercise influence in the future EU.
Därför är det viktigt att regeringskonferensen kan avslutas före årsskiftet.
EnglishBoth large and small States must be able to exercise influence in the future EU.
I det framtida EU måste både stora och små stater ha en möjlighet att kunna påverka.
EnglishThe media should also be asked to exercise restraint and avoid creating panic.
Medierna bör också ombedjas att lägga band på sig och undvika att skapa panik.
EnglishIf we all learn to exercise peer pressure, we will be able to achieve results.
Om vi alla hjälps åt att påverka varandra kommer vi att kunna uppnå resultat.
EnglishAll Member States should exercise strict and total control over these power plants.
Samtliga medlemsstater borde ha en sträng och total kontroll över kärnkraftverken.
EnglishMr President, this committee and its report have been an extremely good exercise.
Herr talman! Detta utskott och detta betänkande står för en mycket god sak.
EnglishHopefully, it will not have turned out to be just a self-seeking exercise.
Förhoppningen är att detta inte skall visa sig ha varit ett egennyttigt projekt.
EnglishFurthermore, it is not realistic to set a three-year deadline for this exercise.
Dessutom är det inte realistiskt att fastställa en treårig tidsfrist för detta arbete.
EnglishLet us start with the Haiti lessons learned exercise which is now under way.
Låt oss börja med att invänta den pågående utvärderingen av insatsen i Haiti.
EnglishBasically, the exercise is very successful for those who carry out the studies.
I grund och botten är det en stor framgång för dem som genomför studierna.
EnglishThat being said, it is not a useless exercise to point out some fundamental factors.
Mot bakgrund av det kan det vara lönt att nämna några grundläggande faktorer.
EnglishI believe it is probably just a face-saving exercise on behalf of France.
Jag tror att det bara är en manöver för att rädda ansiktet från Frankrikes sida.
EnglishBut actually, before placing the scaffold into the patient, we actually exercise it.
Men innan vi faktiskt sätter tillbaka materialet i patienten, så tränar vi upp det.
EnglishHow does this activity stand in relation to the exercise of human rights?
Vilket samband har sådan verksamhet med utövandet av de mänskliga rättigheterna?
EnglishAfter all, this is the aim of the whole exercise, of which this report is also a part.
Det är ju detta som är mål och mening med hela den fråga som betänkandet tar upp.
EnglishIt is a delicate exercise and what you hear is clearly not always pleasant.
Det är en besvärlig uppgift och det man får höra är inte alls trevligt alla gånger.