EN estimate
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

As the Council itself states, we will have a realistic estimate in October.
Som rådet självt uppger kommer vi att ha en realistisk beräkning i oktober.
We heard from Commissioner Byrne that the EU has made its own estimate.
Vi har hört av kommissionsledamot David Byrne att EU har gjort en egen beräkning.
According to the Commission's estimate, this will cost them an additional EUR 338 million a year.
Enligt kommissionens beräkning kommer detta att kosta dem ytterligare 338 miljoner euro per år.
The Commission will update that estimate next year, but it is already clear that it was pretty accurate.
Nästa år ska kommissionen uppdatera sin bedömning, men det står redan klart att den är ganska exakt.
It is clear that nobody is managing to give a reliable estimate of what is needed in Kosovo.
Det är uppenbart att ingen lyckas ge en pålitlig bedömning av vad som behövs i Kosovo.
We did not, at this stage, wish to carry out assessments or budget estimates.
Vi har inte velat göra någon bedömning eller budgetplanering.
The low estimate is the nuclear energy industry estimate of nuclear.
Den låga uppskattningen är kärnkraftsindustrins uppskattning av kärnkraft.
One is a low estimate, and one is a high estimate.
En är en låg uppskattning, och en är en hög uppskattning.
Personally, I believe that even this estimate is optimistic.
Personligen anser jag att till och med denna uppskattning är optimistisk.
After investigation, my estimate is that at least ECU 3.5b a year are lost.
Efter att ha undersökt saken är min uppfattning att minst 3, 5 miljarder går förlorade varje år.
But the Commission wanted to wait in order to obtain a more reliable estimate of this year's harvest.
Kommissionen har dock velat vänta för att få en mer tillförlitlig uppfattning om årets skörd.
(Applause) Mr Mulder, you asked whether the estimate of ECU 3 billion, which in our opinion was overpaid in the field of agricultural policy, concerns one year or several years.
(Applåder) Herr Mulder, ni frågade om uppskattningen på 3 miljarder, som enligt vår uppfattning utbetalats för mycket inom jordbrukssektorn, gäller ett år eller flera.
So we give the rate of errors, individual cases of fraud are then the proof that our estimate is broadly correct.
Vi nämner således nivåerna, enskilda bedrägerifall är sedan bevis på att vår värdering går åt rätt håll.
estimate (też: attitude, contention, estimation, idea)
volume_up
åsikt {r.wsp.}
It could very well be that there have been personal views, assessments or estimates floating around.
Det kan mycket väl vara så att det har flutit omkring personliga åsikter, bedömningar och uppskattningar.
With regard to the structural funds, it is, in my view, of essential importance for the effect of the n+2 rule to be analysed very carefully and to be checked in relation to the estimates.
När det gäller strukturfonderna är det enligt min åsikt av största vikt att n+2-regelns konsekvenser noga utvärderas och jämförs med prognoserna.
estimate (też: calculation)
volume_up
kalkyl {r.wsp.}
kalkyl för resterande arbeten
We must say today that, on the basis of the current estimates, the ceiling on market expenditure adopted in Berlin provides a new and immediately effective element of budget discipline.
Vi måste i dag säga att, på grundval av de nuvarande kalkylerna, tillhandahåller det tak för marknadskostnaderna som godkändes i Berlin, en ny och omedelbart verksam beståndsdel i budgetdisciplinen.
estimate (też: appraisal, assessment)
volume_up
taxering {r.wsp.}

2. Matematyka

estimate
volume_up
överslagsberäkning {r.wsp.}

Przykłady użycia - "estimate" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe Budget estimate still falls short of what we spend on subsidising tobacco.
Beräkningarna i budgeten är ändå lägre än det vi lägger ut på tobakssubventioner.
EnglishSome, including the Commission, estimate it to be about EUR 20 billion per year.
Vissa, däribland kommissionen, uppskattar summan till ungefär 20 miljarder euro per år.
EnglishIn Haiti, about 200,000 people died -- actually, a bit more by the latest estimate.
Faktiskt lite mer enligt de senaste beräkningarna. ~~~ Och världens gensvar var bra.
EnglishUN sources estimate that at least 90, 000 people will be affected by food shortages.
FNkällor uppskattar att minst 90 000 människor är drabbade av bristen på livsmedel.
EnglishThe budget estimate that has been made for 150 000 apprentices is insufficient.
Den budgetberäkning som har gjorts för 150 000 lärlingar är otillräcklig.
EnglishIn the UK, we estimate approximately 5 000 victims, of which 330 are children.
I Storbritannien finns uppskattningsvis 5 000 offer, av vilka 330 är barn.
EnglishThe budget estimate that has been made for 150 000 apprentices is insufficient.
Den budgetberäkning som har gjorts för 150 000 lärlingar är otillräcklig.
EnglishI consider the estimate we voted on today to be balanced, and I therefore supported it.
Jag anser att förslaget vi röstade om i dag är balanserat och därför stödde jag det.
EnglishThe estimate of one year to enforce each measure is only indicative.
Uppskattningen att det tar ett år att genomföra varje åtgärd är bara vägledande.
EnglishAs the Council itself states, we will have a realistic estimate in October.
Vi måste utnyttja våra erfarenheter när vi arbetar med budgeten för 2006.
EnglishI am glad to see that the Commissioner, too, took a different estimate of the time.
Det gläder mig att också kommissionären gjorde en annan tidsbedömning.
EnglishThe current estimate of fatalities has grown to almost 50 000 people.
Den aktuella uppskattningen av antalet omkomna har stigit till nästan 50 000 personer.
EnglishScientists estimate that 15-40% of species may disappear by the end of the 21st century.
Forskarna uppskattar att 15-40 procent av arterna kan vara utrotade vid 2000-talets slut.
EnglishThe Commission's estimate of funds for this area is something quite new.
Det är något nytt att medel anslås till detta i kommissionens budget.
EnglishPolish scientists estimate, however, that the package will cost at least PLN 500 billion.
Polska forskare bedömer dock att paketet kommer att kosta minst 500 miljarder polska zloty.
EnglishWe estimate that arms imports in fact account for over 20% of the developing countries’ debt.
Vi bedömer att vapenimporter egentligen utgör 20 procent av utvecklingsländernas skulder.
EnglishWe estimate that there are approximately four meetings during each semester on campus in Luleå.
Vi beräknar att det är ca 4 träffar under varje termin på campus i Luleå.
EnglishThe last estimate was EUR 20 billion, which is quite a lot to anybody.
Den senaste uppskattningen var 20 miljarder euro vilket vem som helst kan tycka är rätt mycket.
English2.Will it provide an estimate of the percentage increase this represents compared to the last few years?
2.Hur stor beräknas ökningen vara i jämförelse med de omedelbart föregående åren?
EnglishI would be happy, Commissioner, to know at least an estimate of the necessary expenditure.
Det är bra att medlemsstaterna ges ansvaret för att utarbeta lämpliga planer för luftfartsskyddet.