"enforceability" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"enforceability" po szwedzku

EN enforceability
volume_up
{rzeczownik}

enforceability

Przykłady użycia - "enforceability" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe enforceability of agreements is closely bound up with their legal status.
Avtalens genomförbarhet är nära förknippad med deras rättsliga ställning.
EnglishThe Commission agrees that enforceability is a key aspect of any proposed law.
Kommissionen delar uppfattningen att verkställighet är en viktig aspekt av alla lagar som föreslås.
EnglishIn other words, we must pay great attention to the enforceability of the rules.
Med andra ord måste vi vara mycket uppmärksamma på möjligheterna att få bestämmelserna att tillämpas.
EnglishIn my opinion, the most problematic issue is the enforceability of legislation and of contractual obligations.
Den svåraste frågan är möjligheten att genomdriva lagstiftning och avtalsenliga skyldigheter.
EnglishAt any event, the main problem is their enforceability.
Hur som helst är huvudproblemet om de går att genomdriva.
EnglishThe amounts should not be too high either, because, I believe, enforceability would then become an issue.
Beloppen får inte heller vara för höga, eftersom det, enligt min åsikt, då skulle bli ett problem att genomföra dem.
EnglishThe amounts should not be too high either, because, I believe, enforceability would then become an issue.
Jag anser att detta betänkande utgör ännu ett bidrag till slutförandet av den inre marknaden, som jag är tacksam för.
EnglishIn the case of trade on cross-border markets in particular, the enforceability of the law is non-existent.
Framför allt när det gäller handel på gränsöverskridande marknader är möjligheterna att driva igenom lagen obefintliga.
EnglishThe directive causes problems of enforceability.
EnglishWhen setting out the new obligations, however, we must also consider their enforceability and associated costs.
När vi inför nya skyldigheter måste vi emellertid även ta hänsyn till deras genomförbarhet och de kostnader som är kopplade till dem.
EnglishIt is important to understand that we need common sanctions, but we also need to address the issue of common enforceability.
Det är viktigt att förstå att vi behöver gemensamma sanktioner, men vi måste också ta itu med frågan om gemensam verkställbarhet.
EnglishThe measures proposed in the report will help to increase the enforceability of law in the EU and I have therefore voted in favour of the report.
De åtgärder som föreslås i betänkandet kommer att öka efterlevnaden av lagstiftningen i EU, och därför har jag röstat för betänkandet.
EnglishFourthly, the Lisbon Strategy makes economic cooperation with other countries conditional on enforceability of the main labour standards.
För det fjärde gör Lissabonstrategin ekonomiskt samarbete med andra länder beroende av möjligheten att driva igenom de centrala arbetsnormerna.
EnglishEnforcing a court order after establishing its enforceability in another country is still the exclusive competence of national law.
Att verkställa ett domstolsbeslut efter det att verkställigheten har fastställts i ett annat land är fortfarande uteslutande en behörighet för nationell lagstiftning.
EnglishEU enterprises investing in Russia still face major legal uncertainty, particularly in the areas of compliance and enforceability of contracts.
EU-företag som investerar i Ryssland har fortfarande att göra med stor rättsosäkerhet, särskilt när det gäller uppfyllande av kontrakt och möjlighet att genomföra dem.
EnglishLet me just mention three of them: the relation between legal provisions and agreements, the enforceability of agreements and the use of the agreements in the Community.
Låt mig endast nämna tre av dem: förhållandet mellan rättsföreskrifter och avtal, avtalens genomförbarhet och avtalens användning i gemenskapen.
EnglishThe enforceability of the authentic act and its superior probative value would contribute to the economic development and integration of the Union by facilitating the movement of goods and services.
Den officiella handlingens verkställighet och dess överlägsna bevisvärde skulle bidra till den ekonomiska utvecklingen och integrationen i EU genom att underlätta utbytet av varor och tjänster.