"employee" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"employee" po szwedzku

EN employee
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

employee (też: staff member)
We have exactly one employee, and that employee is our lead software developer.
Vi har en enda anställd. ~~~ Han är vår programvaruutvecklare.
But it should be determined individually by each employee, as the Commission proposes.
Men den bör bestämmas individuellt av varje anställd, som kommissionen föreslår.
Every employee has these same duties regardless of their political convictions.
Varje anställd har just dessa uppgifter, oavsett politisk övertygelse.
employee

2. Biznes

employee
It is about man as an employee, and it is also about man as a citizen.
Det handlar om människan som arbetstagare, men också om människan som medborgare.
A free market for services and employee mobility should be supported, not fought.
En fri tjänstemarknad och rörlighet för arbetstagare bör stödjas, inte bekämpas.
We need partnership between the employer, the employee and the legislators.
Vi behöver ett partnerskap mellan arbetsgivare, arbetstagare och lagstiftare.

Przykłady użycia - "employee" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishSuddenly, 150 employees are required in order to obtain employee representation.
Nu skulle det plötsligt krävas 150 anställda för att få arbetstagarrepresentation.
EnglishAlso, we had difficulties with the Council on employee rights to information.
Vi hade dessutom problem med rådet i fråga om anställdas rätt till information.
EnglishThe employee is free to choose between a long working week and having a job at all.
Den anställda är fri att välja mellan en lång arbetsvecka eller inget arbete alls.
EnglishI also welcome the initiative aimed at organising employee training programmes.
Jag välkomnar också det initiativ som syftar till att arrangera fortbildningsprogram.
EnglishThe employee will be guaranteed reasonable hours over the whole of the year.
Den anställde kommer att tillförsäkras en rimlig arbetstid under hela året.
EnglishOf course, it is important for an EEAS employee to have the right qualifications.
Det är självklart viktigt att EEAS' anställda har rätt kvalifikationer.
EnglishThere is no mention in the agreement of employee rights or social standards.
Det talas ingenting om löntagarrättigheter eller social välfärd i avtalet.
EnglishThe directive concerns only fishermen in an employer-employee relationship.
Direktivet gäller de förvärvsarbetande som har ett anställningsförhållande.
EnglishThe latter would have led to the circumvention of employee participation.
Det sistnämnda skulle ha varit ett svek mot arbetstagarnas rätt till medbestämmande.
EnglishMore flexibility for the employer and more uncertainty for the employee.
Större flexibilitet för arbetsgivaren och större osäkerhet för den anställde.
EnglishAt present, any enterprise which recruits a new employee is penalized for doing so.
Nu bestraffar man ett sådant företag, som anställer folk och ger arbete.
EnglishThis will ensure better observance of existing employee rights by airlines.
Det kommer att få lufttrafikföretagen att bättre respektera de anställdas rättigheter.
EnglishThanks to the directive, one of the most significant employee rights will be consolidated.
Genom direktivet stärks en av de viktigaste rättigheterna för arbetstagarna.
EnglishThis week a date was set for the trial of Bellona employee Alexander Nikitin.
Under denna vecka fastställs ett datum för Bellonamedarbetaren Alexander Nikitins rättssak.
EnglishThe basic principle of labour law is to protect the weaker party - the employee.
Den grundläggande principen inom arbetsrätten är att skydda den svagare parten - arbetstagaren.
EnglishIn the left column you can find relevant information for you who is a new employee at LTU.
I vänsterspalten presenteras information för dig som är nyanställd vid LTU.
EnglishAs a former railway employee, I have experienced the changes myself.
Jag har arbetat vid järnvägen tidigare och har själv upplevt förändringarna.
EnglishA billionaire will pay tax at exactly the same rate as an employee earning the lowest income.
Miljardären betalar exakt lika mycket skatt som den anställda som har sämst betalt.
EnglishEmployee participation in companies with a European Statute (vote)
Anställdas medverkan i företag som lyder under stadgan för Europabolag (omröstning)
EnglishFinally, the older employee too is still given too little consideration.
Slutligen ligger också den äldre arbetstagaren fortfarande dåligt till.