"emphasizing" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"emphasizing" po szwedzku

SV
EN

emphasizing {gerundium}

volume_up
emphasizing
Every time we raise these problems here we always make a point of emphasizing Europe's weakness in the area of innovation.
Varje gång vi talar om detta problem betonar vi här Europas svaghet när det gäller innovation.
Against that background, Mr Seal's report is of great help in emphasizing priorities and in highlighting the significance of the social dimension.
Mot den bakgrunden är Seals betänkande till stor hjälp genom att det betonar prioriteringar och pekar på betydelsen av den sociala dimensionen.
I am therefore pleased that we are emphasizing the exceptional nature and strict conditions of institutional unity and that we are concentrating...
Jag är alltså glad, att vi betonar undantagskaraktären och stränga ramvillkor för den institutionella enheten och att vi koncentrerar oss på....

Synonimy (angielski) dla "emphasizing":

emphasizing

Przykłady użycia - "emphasizing" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIn emphasizing this fact, only the environment is mentioned in the amendment, however.
I betonandet av detta faktum i ändringsförslaget talar man emellertid endast om miljön.
EnglishThat is why we are emphasizing the definition and strengthening the concept.
Därför insisterar vi på beteckningen och vill förstärka begreppet.
EnglishThe European Parliament is rightly emphasizing its links with Asia.
Europaparlamentet ger med rätta eftertryck åt sina förbindelser med Asien.
EnglishIn "Wonders of the Solar System," we kept emphasizing the laws of physics are universal.
I "Wonders of the Solar System," lade vi fokus på att framhäva att fysikens lagar är universiella.
EnglishYou are emphasizing - rightfully - to what extent we need to combat fraud within the Union.
Ni anger härmed, tycker jag helt riktigt hur viktigt det är att bedrägeri bekämpas inom unionen.
EnglishI am merely re-emphasizing something which is already obvious in order to benefit transparency.
Om denna självklarhet än en gång uttryckligen bekräftas i dag kan det skapa ytterligare klarhet.
EnglishThere are many ways of emphasizing text in a special way.
Du har många olika möjligheter att framhäva text.
EnglishI was very pleased to hear him emphasizing that the solution to this environmental problem must involve the entire Alpine region.
Jag tyckte nämligen att det var mycket bra att han framhöll att hela alpregionen måste inbegripas i lösningen av detta ekologiska problem.
EnglishThey have been put into operation - and this needs emphasizing - in compliance with the requests this Parliament made to the Commission.
Det har kommit igång - och det måste understrykas - genom att man har tagit hänsyn till de krav denna kammare framförde till kommissionen.
EnglishWe do support one amendment emphasizing that a resolution by the UN Security Council would be needed prior to any military action.
Vi stöder dock ett ändringsförslag som framhåller att det måste finnas ett beslut från FN: s säkerhetsråd, innan en militär aktion kan genomföras.
EnglishI thank Mrs Kinnock for emphasizing the importance of conflict prevention and the fact that it is not present in the Green Paper as it should be.
Jag tackar Kinnock för att hon underströk vikten av konfliktförebyggande och det faktum att det inte framgår i grönboken i den grad det borde.
EnglishI am particularly grateful to the rapporteur for emphasizing that sport is a cultural activity which should also be used in the struggle against racism.
Jag vill särskilt tacka föredraganden för att han har lyft fram sport som en kulturell aktivitet, som även borde sättas in för att bekämpa rasism.
EnglishIn any case, we consider this amount insufficient which is why we are emphasizing Amendment No 5 which provides for a larger sum.
I vilket fall som helst förefaller beloppet helt otillräckligt och det är anledningen till att vi insisterar på ändringsförslag 5 som förespråkar att ett större belopp skall beviljas.
EnglishMr President, it might be stating the obvious, but it is worth emphasizing the fact that the Luxembourg presidency occurs at a critical time in Europe's development.
Herr ordförande, det kanske är självklart, men det är värt att poängtera det faktum att det luxemburgska ordförandeskapet infaller vid en kritisk tid i den europeiska utvecklingen.
English. - (RO) The inclusion of aviation into the European emissions trading scheme is a positive action, emphasizing Europe's pioneering work in combating climate changes.
skriftlig. - (RO) Införandet av luftfarten i EU:s system för handel med utsläppsrätter är en positiv åtgärd som ger eftertryck åt EU:s pionjärarbete för att bekämpa klimatförändringar.
EnglishMr President, the Sakellariou report has the merit of emphasizing the priority importance which we should now attach to establishing close co-operation with all the Mediterranean seaboard States.
Herr ordförande, Sakellarious betänkande understryker den prioriterade betydelse som hädanefter måste fästas vid utvecklingen av ett nära samarbete med alla Medelhavsländerna.
EnglishAt the same time as emphasizing the similarities of cities and the problems so many cities face, we also have to be aware of the fact that there are large differences between cities in the EU.
Samtidigt som man lyfter fram städernas likheter och de problem som många städer står inför, så måste man dock vara medveten om att det också finns stora skillnader mellan städer inom i EU.