"to egg on" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"to egg on" po szwedzku

EN to egg on
volume_up
{czasownik}

to egg on (też: to drive, to hurry, to press, to push)
In conclusion, I favour the use of legislation to push, to coax and to accelerate change but there are many ways to crack an egg.
Avslutningsvis, jag är positivt inställd till användandet av lagstiftning för att driva på, lirka igenom och snabba på förändringar, men det finns många sätt att knäcka ett ägg.

Podobne szwedzkie tłumaczenia dla słowa "to egg on"

egg rzeczownik
Swedish
to egg czasownik
Swedish
on przymiotnik
on przysłówek
on przyimek

Przykłady użycia - "to egg on" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWomen are degraded to the level of suppliers of egg cells as raw materials.
Kvinnor degraderas till en position som leverantörer av äggceller som råmaterial.
EnglishEgg surveys for horse mackerel have been conducted every three years since 1997.
Undersökningar om äggproduktionen för taggmakrill har genomförts vart tredje år sedan 1997.
EnglishYou can get sperm flown in, with which an egg cell from a Romanian woman is fertilised.
Man kan få sperma influgen som befruktar en äggcell från en rumänsk kvinna.
EnglishWe also do not want women to be degraded into egg cell or embryo donors.
Vi vill inte heller att kvinnor degraderas till äggcells- respektive embryodonatorer.
EnglishMadam President, I would like to declare an interest: I am a British egg producer.
(EN) Fru talman! Jag vill göra följande intresseförklaring: jag är en brittisk äggproducent.
English   The next item on the agenda is the Commission’s statement on planned egg cell trade.
   Nästa punkt på föredragningslistan är kommissionens uttalande om handel med äggceller.
EnglishWe often ask the question: which came first, the chicken or the egg?
Ett flertal gånger ställs denna fråga: vilket kom först, hönan eller ägget?
EnglishAs for speed, six to eight months under the egg-based vaccines is not good enough.
När det gäller hastighet räcker det inte med sex till åtta månader mindre än äggbaserat vaccin.
EnglishUK policy does not allow any financial inducements for egg donation.
Förenade kungarikets politik tillåter inte några ekonomiska lockbeten för äggdonation.
EnglishThe issue of egg donations entails many complex moral considerations.
Frågan om äggdonationer innehåller mycket komplexa moraliska avvägningar.
EnglishBut increasingly, they have cause to wonder about the conditions in which that egg is produced.
Men de börjar alltmer fråga sig under vilka förhållanden detta ägg har producerats.
EnglishBy 2009 the battery cage system of egg production will be no more.
Före år 2009 kommer systemet med nätburar för äggproduktion inte längre att existera.
EnglishIt will completely undermine the efforts of colony egg producers in the UK.
Den kommer att fullständigt underminera de insatser som görs av de brittiska äggproducenterna.
EnglishThe authors of this report have laid an egg and I suggest they scramble it.
Författarna till detta betänkande har värpt ett ägg och jag föreslår att vi gör äggröra av det.
EnglishSuch foods include dried fruits, cereals, chicken, offal, egg white and gum arabic.
Sådana livsmedel omfattar torkad frukt, spannmål, kyckling, inälvsmat, äggvita och gummi arabicum.
EnglishThe issue of egg donations entails many complex moral considerations.
– Jag röstade mot den gemensamma resolutionen om handeln med ägg, som bara är ren fantasi.
EnglishIt has been like a Kinder Easter Egg: you never know what surprise will pop out this week.
Det har varit som ett Kinderägg – man vet aldrig vilken överraskning man får den här veckan.
EnglishFor example, a fertilised human egg cell can only become a human being and nothing else.
Exempelvis: Av en befruktad mänsklig äggcell kan det bara bli en människa och ingenting annat.
EnglishAt one point it actually stopped the egg cells coming into the UK.
Vid ett tillfälle stoppade man faktiskt äggcellerna från att komma in Förenade kungariket.
EnglishIt does not make sense categorically to call for a ban on trading in egg cells and embryos.
Det är inte rimligt att kategoriskt uppmana till förbud mot handel med äggceller och embryon.