"to dominate" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"to dominate" po szwedzku

EN to dominate
volume_up
[dominated|dominated] {czasownik}

1. ogólne

Commercial concerns should not be allowed to dominate this vital area totally.
Kommersiella överväganden får inte tillåtas att dominera detta fält totalt.
A few multinational companies would then dominate the European market.
Ett fåtal multinationella företag skulle då dominera den europeiska marknaden.
Two elections will dominate the developments in the Middle East in the coming months.
Två val kommer att dominera utvecklingen i Mellanöstern under de kommande månaderna.
The national parties of the ‘big’ countries can use it to dominate European party decision-making far more easily.
De nationella partierna i de ”stora” länderna kan använda det för att styra beslutsfattandet i de europeiska partierna på ett mycket enklare sätt.
Finally, the pursuit of low prices to the exclusion of everything else will lead to countries with the lowest cost price dominating the market.
Avslutningsvis leder ensidiga jakten efter ett lågt pris till att länder med det lägsta priset kommer att styra marknaden.
Russia wants to increase its influence and signal its interest in dominating and controlling processes such as oil and gas supplies to Europe.
Ryssland vill öka sitt inflytande och ytterligare markera sitt intresse att dominera och bl. a. styra olje- och gasleveranserna till Europa.
Is it not true that the governments blocked the convention after trying to dominate it?
Är det inte sant att regeringarna blockerade konventet efter att de hade försökt att behärska det?
to dominate (też: to domineer, to govern, to regiment, to rule)
volume_up
härska {czas.}

2. "to clear anything with force"

to dominate

Przykłady użycia - "to dominate" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishPeace, freedom, democracy and social and economic stability now dominate Europe.
Fred, frihet, demokrati och social och ekonomisk stabilitet dominerar nu Europa.
EnglishThis places them at the mercy of those who dominate the Irish meat industry.
Det gör att de hamnar i händerna på dem som dominerar den irländska köttindustrin.
EnglishWe also want to ensure that multinationals do not dominate in our EU markets.
Vi vill också garantera att multinationella företag inte dominerar våra EU-marknader.
EnglishFree-market liberals and right of centre politicians dominate most key areas.
Marknadsliberalerna och de borgerliga dominerar de flesta nyckelområdena.
EnglishThis can be explained by the global standardization reforms that dominate school today.
Detta kan ha sin förklaring i den globala standardisering som dominerar skolan idag.
EnglishThe rights of the individual are emphasised, and repressive measures do not dominate.
Individens rättigheter poängteras, och det repressiva dominerar inte.
EnglishAlthough shell jackets dominate, you will not need to be interested in sports to enjoy Luleå.
Trots att skaljackorna dominerar behöver du inte vara sportintresserad för att trivas.
EnglishIt was designed to ensure that the imperialist countries would dominate it.
Organisationen inrättades för att i sin krets säkerställa de imperialistiska ländernas dominans.
EnglishThose countries tend to dominate the international research field.”
De blir annars lätt dominerande i den internationella forskarvärlden.
EnglishFree-market liberals and right of centre politicians dominate most key areas.
Som socialist är det därför självklart att rösta nej.
EnglishOver the centuries many attempts were made by some countries to dominate others.
På vilket sätt är Europeiska unionen annorlunda?
EnglishInternational interests then come to dominate more often than not.
Internationella intressen är då oftast de dominerande.
EnglishThere is an urgent need for the principle of secularism to dominate the organisation of our society.
Det finns ett trängande behov av att principen om sekularism dominerar uppbyggnaden av vårt samhälle.
EnglishThe Tutsis of Nilotic origin are the minority tribe, but they dominate the government and the army.
Tutsier som härstammar från Niloticfolket utgör minoritetsstammen, men de dominerar regeringen och armén.
EnglishIt is a risk we are not prepared to take because the conservative forces dominate the whole EU system.
Det är en risk vi inte är beredda att ta eftersom de konservativa krafterna dominerar i hela EU-systemet.
EnglishEconomic motives must not dominate moral considerations.
Ekonomiska motiv får inte stå över moraliska bedömningar.
EnglishTwo politicians in the country dominate the political scene and affect each other like interconnecting pipes.
Två politiker i landet dominerar den politiska scenen och påverkar varandra som kommunicerande kärl.
EnglishIt will dominate us in the 21st century.
Det kommer att bli den dominerande frågan under nästa sekel.
EnglishThe lion's share of profits are being grabbed by supranational operators whose objective it is to dominate the market.
Lejonparten av vinsten håvas in av överstatliga operatörer, vars målsättning är en betydande ställning.
EnglishPassion and zeal, rather than the search for new knowledge, tended to dominate those copyright discussions.
Dessutom tror jag att debatten om upphovsrätt mer präglades av hetta och iver än att vi faktiskt kom med nya fakta.