"deportation" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"deportation" po szwedzku

SV

"deportation" po angielsku

EN deportation
volume_up
{rzeczownik}

deportation
volume_up
utvisning {r.wsp.} (migration)
The deportation of 8 million people with no sort of guarantee: a disgrace!
En utvisning av 8 miljoner människor utan någon som helst garanti: det är skamligt!
The increased rights of illegal immigrants make deportation almost impossible.
De ökade rättigheter som tillfaller olagliga invandrare gör att utvisning nästan omöjliggörs.
In addition, we must negotiate effective agreements on deportation with the countries of origin.
Dessutom måste vi förhandla om effektiva avtal om utvisning med ursprungsländerna.
deportation
Abuses of human rights, torture and illegal deportation must be condemned in today's Europe.
Brott mot mänskliga rättigheter, tortyr och illegal deportation måste fördömas i dagens Europa.
That would lead only to a form of legalised deportation of children, which is not what Haiti needs.
Det skulle bara leda till en slags legaliserad deportation av barn, och det är inte det Haiti behöver.
Evidently, this fits in very badly with the measures on distribution by quotas which have an image which is closely connected to deportation.
Det är uppenbart att detta rimmar mycket illa med ett antal åtgärder för fördelning av kvoter som är nära förknippade med deportation.
deportation (też: exile, relegation)
They are still in a holding centre with no assurance of being granted asylum and facing the possibility of deportation and death.
De bor fortfarande på en uppehållsanläggning utan någon försäkran om att beviljas asyl, och de står inför möjligheten att möta förvisning och död.
As a result of this and for half a century, the citizens of those countries were deprived of their human rights and suffered terror and deportations.
Som en följd av detta och under ett halvt århundrade berövades medborgarna från dessa länder sina mänskliga rättigheter och genomled terror och förvisning.

Synonimy (angielski) dla "deportation":

deportation

Synonimy (szwedzki) dla "deportation":

deportation
Swedish

Przykłady użycia - "deportation" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishMass deportation and concentration camps were part of the arsenal of both regimes.
Massdeporteringar och koncentrationsläger ingick i båda dessa regimers arsenal.
EnglishThis deportation took place only two months before she was to receive her degree.
Förflyttningen skedde bara två månader innan hon skulle få sin slutexamen.
EnglishWe need a common migration policy, not just a common deportation policy.
Vi behöver en gemensam invandringspolitik, inte bara en genensam avvisningspolitik.
EnglishLibya is likely to become a mass deportation destination for migrants.
Libyen kommer troligtvis att bli en destination för massdeportationer av invandrare.
EnglishIt strives for the deportation of those people to Iran in order to kill them.
Den iranska regimen försöker få dessa människor förvisade till Iran så att de kan döda dem.
EnglishIs that being looked into or are we talking about a kind of wholesale deportation?
Undersöker man det, eller handlar det om ett slags massdeportation?
EnglishIt is more convenient and it is less costly, both financially and politically, than deportation.
Det är bekvämare och kostar mindre, både ekonomiskt och politiskt, än avvisning.
EnglishThey have condemned the deportation of as an intolerable violation of press freedom.
Journalistorganisationen har fördömt utvisningen som ett oacceptabelt brott mot pressfriheten.
EnglishMr President, the deportation and ethnic cleansing mean that the exodus continues.
Herr ordförande! Utdrivningen och den etniska rensningen betyder att massdeportationen fortsätter.
EnglishAll the Union countries should therefore make radical changes to their deportation policy.
Det är alltså nödvändigt att alla länder i unionen justerar sin utvisningspolitik ordentligt.
EnglishLibyan officials have visited him and threatened him with deportation to Libya and death.
Tjänstemän från Libyen har besökt honom och hotat honom med deportering till Libyen och döden.
EnglishDeportation must be stopped and the problem of Kosovo must be tackled.
Deportationerna måste förhindras och problemet med Kosovo lösas.
EnglishThe Member States themselves have authority in procedure relating to deportation.
Avhysningsförfaranden tillhör medlemsländernas mandat.
EnglishEuropean co-operation sees its only duty as being their rejection and, if necessary, their deportation.
Det europeiska samarbetet ser sin enda uppgift i att hindra, i nödfall i att utvisa.
EnglishThirdly, we need a temporary ban on the deportation by EU countries of asylum seekers from this region.
För det tredje, inga utvisningar nu av asylsökande från den trakten av EU: s länder.
EnglishMany do not dare report assaults for fear of deportation.
Många av dem vågar inte rapportera övergrepp eftersom de är rädda för att bli utvisade.
EnglishWe are very concerned about the circumstances of the deportation.
Vi är mycket bekymrade över omständigheterna kring bortförandet.
EnglishThe deportation agreements that are being urged upon third countries by the EU are not up for debate.
Avtalet som gäller förpassning ur landet, vilket EU pressar på tredje land, diskuteras inte.
English- The closure of immigrant detention centres and an end to the inhuman policy of deportation;
- Stängning av interneringscentrum för invandrare och slut på den omänskliga policyn med deportering.
EnglishHe was sentenced to two years’ imprisonment, a fine and deportation.
Han dömdes till två års fängelse, böter och deportering.