"to create" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"to create" po szwedzku

EN to create
volume_up
[created|created] {czasownik}

We must do more to create more convergence, and not to create more differences.
Vi måste göra mer för att skapa större konvergens i stället för att skapa större skillnader.
(Applause) Because we want to create -- we want to create the classroom of tomorrow.
. ~~~ APPLÅDER Det vi vill skapa...
We should use money to create value for our society, not to create monetary value!
Vi borde använda pengar för att skapa värde för samhället, inte för att skapa penningvärde!
The idea behind it is to create responsibility and, via that, to achieve prevention.
Syftet är att skapa ansvar och därigenom åstadkomma förebyggande arbete.
We wanted to create a level playing field in Europe as regards company takeovers.
Vi ville åstadkomma ett level playing field - jämlikhet vid uppköp av företag.
Their function is to create transparency and promote communication.
Det handlar om att åstadkomma insyn och befrämja kommunikation.
The Bureau decided some years ago that no more honorary Members would be created.
Presidiet beslutade för några år sedan att man inte skulle utnämna några fler hedersledamöter.
The EU also supports the initiative to create a Special Rapporteur on the situation of human rights in Iran, as proposed by several countries and regions.
EU stöder också initiativet att utnämna en särskild rapportör för situationen för de mänskliga rättigheterna i Iran, vilket har föreslagits av flera länder och regioner.
It is not about jobs for the boys and girls, but about appointing the right people for all of those very important positions that have been created.
Det handlar inte om att ge kommissionsledamöterna arbete, utan om att utnämna de rätta personerna för alla dessa mycket viktiga poster som har inrättats.
to create (też: to form)
to create
volume_up
kreera {czas.}

Przykłady użycia - "to create" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishUnless we act wisely, consistently and promptly, we may create a vicious circle.
Om vi inte agerar förnuftigt, konsekvent och snabbt kan vi hamna i en ond cirkel.
EnglishOn the first page, specify if you want to create a personal or a business letter.
På första sidan anger du om du vill skriva ett privat brev eller ett affärsbrev.
EnglishThis will help to create new jobs and continue the fight against unemployment.
Därigenom skapas nya arbetstillfällen, och kampen mot arbetslösheten fortsätter.
EnglishClick here to create a new style based on the formatting of a selected object.
Här skapar du en ny mall som innehåller formateringen av det markerade objektet.
EnglishThe consumption of drugs and substances that create dependence varies over time.
Användningen av narkotika och beroendeframkallande substanser varierar över tiden.
EnglishOf course they simplify voting procedures, but they also create two problems.
De underlättar givetvis omröstningsförfarandet, men de skapar också två problem.
EnglishWe must create the basis for the essential establishment of lifelong learning.
Vi måste lägga grunden för ett nödvändigt lärande som fortlöper under hela livet.
EnglishYou can easily create a table in a text document in order to perform calculations.
Tabellen som behövs för beräkningar skapar du snabbt och enkelt i textdokumentet.
EnglishWe must also make sure we do not create any new hierarchies between the countries.
Hit hör dessutom att vi inte får upprätta några nya hierarkier mellan länderna.
EnglishIt is quality that will create union, otherwise we will be taking very small steps.
Det är kvalitet som skapar gemenskapen, annars kommer vi att ta mycket små steg.
EnglishRestricting fundamental rights does not create more security, but rather more fear.
Att begränsa grundläggande rättigheter ger inte ökad säkerhet, bara mer rädsla.
EnglishI express my support for the proposal to create a European Asylum Support Office.
Jag stöder förslaget om att inrätta ett europeiskt stödkontor för asylfrågor.
EnglishWe create an investment facility to support the development of the private sector.
Vi skapar ett investeringsorgan för att stödja utvecklingen i den privata sektorn.
EnglishDo we have the right to create embryos for any purposes other than for life itself?
Får man tillåta framställning av embryon för något annat syfte än livet självt?
EnglishIf we do not create this patent protection, research will, of course, continue.
Om vi inte skapar detta patentskydd, kommer naturligtvis forskningen att fortsätta.
EnglishFossil fuels create centralised, hierarchic and inflexible energy distribution.
Fossila bränslen ger en centraliserad, hierarkisk och oflexibel energidistribution.
EnglishIt is important to create and apply a strategy for electronic administration.
Det är viktigt att upprätta och tillämpa en strategi för elektronisk förvaltning.
EnglishThen there are, in addition to the citizens, the businesses that create the jobs.
Sedan har vi, vid sidan om medborgarna, företagen, som skapar sysselsättning.
EnglishIt is young people who, today, will create the growth and innovation of tomorrow.
Det är dagens ungdomar som skapar tillväxt och innovation inför morgondagen.
EnglishIt is, far more, the small and medium-sized enterprises that create the most jobs.
Det är i stället de små och medelstora företagen som skapar flest arbetstillfällen.