"to cotton on" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"to cotton on" po szwedzku

EN to cotton on
volume_up
{czasownik}

The same does not apply, however, to olive oil and to cotton, where the aim is not to restructure nor to convert or guide production or producers to other products.
Detta är en inledande diskussionsfas som måste få hållas eftersom, det måste sägas, det är första gången ämnet diskuteras, vilket inte är fallet med tobak, bomull eller olivolja.
volume_up
fatta {czas.}

Podobne szwedzkie tłumaczenia dla słowa "to cotton on"

cotton rzeczownik
on przymiotnik
on przysłówek
on przyimek

Przykłady użycia - "to cotton on" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishTen million people are directly dependent on the production and export of cotton.
Tio miljoner människor är direkt beroende av bomullsproduktion och bomullsexport.
EnglishBut I hope that the result of this reform will be that we will have a cotton sector.
Jag hoppas dock att resultatet av denna reform blir att vi får en bomullssektor.
English How is certification in the European Union in relation to trade in cotton organised?
 Hur regleras certifieringen i Europeiska unionen i fråga om handeln med bomull?
EnglishSo when we examine cotton growing, we must bear these two factors in mind.
När vi granskar bomullsproduktionen, måste vi ha båda dessa parametrar i åtanke.
EnglishThree options are provided for sugar, but only one for olive oil, tobacco and cotton.
Tre möjligheter anges för socker, men bara en för olivolja, tobak och bomull.
EnglishThey can continue with their money, although they are not producing cotton in the future.
De kan fortsätta med sina pengar även om de inte producerar bomull i framtiden.
EnglishA decision is still to be taken on cotton, but again there are proposals on the table.
Ett beslut måste fortfarande fattas om bomull, men också där har förslag lagts fram.
Englishhundreds of thousands of family holdings depend on cotton production
hundratusentals familjejordbruk har bomullsodling som sin viktigaste verksamhet,
EnglishI do so in my capacity as rapporteur for the cotton sector and in the wake of Cancun.
Jag gör det i egenskap av föredragande för bomullssektorn och i kölvattnet efter Cancún.
EnglishOn cotton, we agreed to eliminate all forms of export subsidies in 2006.
När det gäller bomull enades vi om att avskaffa alla former av exportstöd under 2006.
EnglishThat results in a 15 % cut in the price of cotton on the world market.
Det resulterar i en femtonprocentig nedskärning av bomullspriset på världsmarknaden.
EnglishThis does not only apply to cotton and sugar, but also to cereal and meat.
Detta gäller inte enbart bomull och socker, utan även spannmål och kött.
EnglishThis report wants to wrap tourists in cotton wool, especially tourists who fly.
Detta betänkande vill framför allt skämma bort turister som flyger.
EnglishThis will cause yet more small and medium cotton-growers to disappear.
Detta kommer att leda till att ännu fler små och medelstora bomullsodlare försvinner.
EnglishCommon sense tells us that if cotton production is prosperous it does not require any support.
Sunda förnuftet säger att om bomullsodlingen är lönsam, behöver den inget stöd.
EnglishThat results in a 15% cut in the price of cotton on the world market.
Det resulterar i en femtonprocentig nedskärning av bomullspriset på världsmarknaden.
EnglishOlive oil and cotton are examples of products which are only produced by certain countries.
Olivolja och bomull är exempel på produkter som enbart framställs inom vissa länder.
EnglishWe have voted against the Korakas report, on aid for cotton production.
. (EN) Vi röstade emot Korakas-betänkandet om produktionsstöd för bomull.
EnglishWhenever I listened to him, there was a particular problem with West African cotton.
Så fort jag lyssnade på honom var det något särskilt problem med den västafrikanska bomullen.
EnglishCountries that rely on cotton, bananas and sugar were also left behind, clearly disappointed.
Länder som är beroende av bomull, bananer och socker glömdes bort, tydligt missnöjda.