"consciousness" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"consciousness" po szwedzku

EN consciousness
volume_up
{rzeczownik}

consciousness (też: awareness, sensibility, sentience)
These can best be overcome by developing a European consciousness.
Denna kan bäst övervinnas genom att utveckla en europeisk medvetenhet.
We need a consciousness-raising, coming-out campaign for American atheists.
Vi behöver ökad medvetenhet, en komma-ut kampanj för USAs ateister.
What's needed really is a higher level of consciousness.
Det som behövs är egentligen en högre nivå av medvetenhet.
consciousness
And there is no real distinctiveness of your consciousness from somebody else's consciousness.
Och det finns ingen riktig åtskillnad mellan ditt medvetande och någon annans medvetande.
Consciousness is like a mirror that allows all images to rise on it.
Medvetande är som en spegel som tillåter alla bilder att uppträda på den.
And adults' attention and consciousness look kind of like a spotlight.
Vuxnas uppmärksamhet och medvetande fungerar ungefär som en spotlight.

Synonimy (angielski) dla "consciousness":

consciousness
conscious
English

Przykłady użycia - "consciousness" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAccounts show that the pain is so great that victims often lose consciousness.
Rapporter visar att smärtan är så stor att offren ofta förlorar medvetandet.
EnglishWhat we are saying here is not anchored firmly enough in the public consciousness.
Det vi säger här är inte tillräckligt förankrat i det allmänna medvetandet.
EnglishSarajevo occupies a very important place in Europeans' historical consciousness.
Sarajevo intar en mycket viktig plats i européernas historiemedvetande.
EnglishIt is a refreshing attempt to drive integration into the consciousness of Member States.
Det är ett uppfriskande försök att pränta in integrationen i medlemsstaternas medvetanden.
EnglishIt requires the ability to have insight into the uniqueness and universality of human consciousness.
Det kräver insikt i att det mänskliga medvetandet är unikt och universellt.
EnglishIt helps to fill the human consciousness, which could not contain anything more important.
Den hjälper till att fylla det mänskliga medvetandet, som inte kunde innehålla något viktigare.
EnglishThis debate will further strengthen the citizens' consciousness of their identity as European citizens.
Den debatten kommer bidra till att stärka medvetandet hos de europeiska medborgarna.
EnglishThis debate will further strengthen the citizens ' consciousness of their identity as European citizens.
Den debatten kommer bidra till att stärka medvetandet hos de europeiska medborgarna.
EnglishWhere political participation is concerned, we have been successful in raising consciousness.
Vad gäller politisk delaktighet har vi lyckats öka medvetandet.
EnglishThere is not enough European consciousness in the Member States, which use a double strategy to weaken it.
Kunskapen om EU är otillräcklig i medlemsstaterna, som genom dubbelspel försvagar den.
EnglishDuring her arrest she lost consciousness, was struck several times and was burned with cigarettes.
Under arresteringen förlorade hon medvetandet, blev slagen flera gånger och bränd med cigaretter.
EnglishAs regards other countries, political consciousness is increasingly being awakened, and advances are being made.
När det gäller övriga länder vaknar det politiska samvetet alltmer och skapar framsteg.
EnglishIt is highly likely that the popular consciousness of today has been inoculated against the phenomena of the past.
I dag är det mycket troligt att folksamvetet är vaccinerat mot de gamla företeelserna.
EnglishSome do it out of altruism but most do it because eco-consciousness is simply good for business.
Några gör det av altruism, men de flesta gör det eftersom miljömedvetenheten helt enkelt är bra för affärerna.
EnglishIt is not, however, meant only to be used, but should also emphasise and reinforce European consciousness.
Men det skall inte bara användas, utan det skall även framhäva och stärka det europeiska medvetandet.
EnglishNor do we think that we would 'strengthen European consciousness' by harmonizing teaching aids and school years.
Vi tycker inte heller att vi skall " höja Europamedvetandet" genom att harmonisera läromedel och läsår.
EnglishNor do we think that we would'strengthen European consciousness ' by harmonizing teaching aids and school years.
Vi tycker inte heller att vi skall " höja Europamedvetandet " genom att harmonisera läromedel och läsår.
EnglishWe must support that consciousness-raising process.
Vi måste stödja denna process för ökad kunskap.
EnglishThe two key components of resurgent Russian citizenship were legal consciousness and historical memory.
De två huvudsakliga beståndsdelarna i det återuppvaknande ryska medborgarskapet var rättsmedvetande och historiskt minne.
EnglishTheir specialty was the philosophy of consciousness.
Deras specialitet var medvetandets filosofi.