"to comprehend" - szwedzkie tłumaczenie

EN

"to comprehend" po szwedzku

EN to comprehend
volume_up
[comprehended|comprehended] {czasownik}

The citizens simply cannot comprehend the ineffectiveness of those in charge.
Medborgarna kan helt enkelt inte förstå att makthavarna är så ineffektiva.
Public opinion has become more and more complex to define and comprehend.
Den allmänna opinionen har blivit allt svårare att definiera och förstå.
We must endeavour to comprehend the incomprehensible.
Vi måste försöka förstå det som inte går att förstå.
It has taken us too long to comprehend India’s significance.
Det har tagit lång tid för oss att inse hur betydelsefullt Indien är.
Many Members are struggling to comprehend and understand this complex piece of legislation, made even more complex by the intervention of the Council.
Många ledamöter kämpar för att begripa denna komplexa lag, som har gjorts ännu mer komplicerad genom rådets ingripande.
In this regard, I really cannot comprehend why we are not debating Parliament's resolution before Pittsburgh in order to apply appropriate political pressure.
Jag kan därför inte begripa varför vi inte diskuterar parlamentets resolution före Pittsburgh så att vi kan utöva lämpliga politiska påtryckningar.
to comprehend (też: to case, to comprise, to contain, to embrace)

Przykłady użycia - "to comprehend" po szwedzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishDoes the Commission somehow believe that parents will comprehend such a measure?
Tror verkligen kommissionen att föräldrar har förståelse för en sådan åtgärd?
EnglishI fail to comprehend how speakers from different backgrounds could bring universal happiness.
Jag förstår inte riktigt varför talare från olika riktningar skulle vara saliggörande.
EnglishI am absolutely certain that the rapporteurs fully comprehend the necessity of doing so.
Jag är fullt övertygad om att föredragandena inser behovet av detta.
EnglishThe Federal Government was still at a stage of development which we were unable to fully comprehend.
Förbundsregeringen befann sig då fortfarande i ett stadium som vi hade lämnat.
EnglishEurope is frequently hard to comprehend. It should become easy to comprehend.
EU är ofta svårbegripligt, men måste bli lättbegripligt.
EnglishI have to confess that I fail to comprehend why a certain opening ceremony was held in Spain.
Jag måste erkänna att jag inte känner till av vilken anledning en viss öppningshögtid i Spanien äger rum.
EnglishBut I wish I were able to comprehend the Council's choice in this matter.
men jag förstår inte rådets val i den här frågan.
EnglishTherefore we fail to comprehend why, in the welfare state of Europe, competition law should rule the day.
Vi förstår därför inte varför man just i det socialstatliga Europa enbart går tillbaka till konkurrensrätten.
EnglishIt is those who are unable to comprehend the spirit of the times who are arguing with those wishing to have a functioning Europe.
Det är de som inte förstår tidsandan som grälar med dem som önskar sig ett fungerande EU.
EnglishIt led to a conflagration from which we are suffering still and to evils which we still do not comprehend.
Det ledde till ett fruktansvärt utbrott som vi fortfarande lider av och till hemskheter som vi fortfarande inte förstår.
EnglishI also fail to comprehend why the call for the dual criminality rule to be waived is, unfortunately, gaining ground.
Jag kan inte heller acceptera det tyvärr så utbredda kravet på ett avstående från den ömsesidiga straffbarheten.
EnglishThe consequences for farm income, and by implication the agricultural budget, are difficult at this time to comprehend.
Följderna för jordbruksinkomsterna - och indirekt jordbruksbudgeten - är i det här skedet svåra att uppskatta.
EnglishWhy spend time on a report that is unnecessary and not easy to comprehend just to put a 'tick' for a rapporteur?
Varför lägga ner tid på ett betänkande som är onödigt och svårförståeligt, bara för att kunna bocka av en föredragande?
EnglishMr Kellett-Bowman, when the Commission states the obvious, it sometimes provokes a reaction I cannot comprehend.
Herr Kellett-Bowman, när kommissionen uttalar sig om saker som är uppenbara förorsakar detta ibland en reaktion som jag inte förstår.
EnglishThe devastation caused by the earthquake is hard to comprehend, even after seeing repeated pictures of the suffering on our media screens and newspapers.
Vid sidan av de omedelbara hjälpinsatserna behöver vi alltså en långsiktig planering för framtiden.
EnglishWrong attitudes particularly exist where drivers do not comprehend the dangers involved in high-speed driving and drink-driving.
Det är fråga om felaktiga attityder framför allt när man inte förstår faran med att köra i hög hastighet eller när man är alkoholpåverkad.
EnglishI therefore fail to comprehend why the Commission and the Council failed to adopt the corresponding corrections during their summit talks.
Därför förstår jag inte varför kommissionen och rådet inte antog motsvarande korrigeringar vid sina diskussioner under toppmötet.
EnglishThe Council's perspective is, of course, unique, but I fail to comprehend why one should always adhere to what one has established in July.
Rådets utsikter är naturligtvis unika, men jag förstår inte varför man alltid måste hålla fast vid det som man har fastställt i juli.
EnglishThe Council' s perspective is, of course, unique, but I fail to comprehend why one should always adhere to what one has established in July.
Rådets utsikter är naturligtvis unika, men jag förstår inte varför man alltid måste hålla fast vid det som man har fastställt i juli.
EnglishI cannot comprehend this!